San Lucas 22

1Tiane'ipo to piesta to nanisra to panu myé'ere levadura. Eto taechjis'o to nochquira te 'to Egipto te 'conevoco. 2No naeyara'ono no sacerdotiono techono to mapenviya énopo no timitricra'ono to voniipi natancopo to najichyore to nacopasirena ma Jesús etotsero votijrocapono najicho no 'chañono. 3Ene ma eriono masiopsamre'po ma Judas tquijarevre Iscariote ma étona nae 'no ntosegieñono. 4Tyompo nae 'no naeyara'ono no sacerdotiono énopo no 'pomriono techono te 'to mapenviya muechjis'opo to muejrorisrayre naye'e ma Jesús. 5Ene eno cparaacono tiuusamriono nametocopo to naejrosrayre to prata. 6Ma Judas mueschoppo maponrericpo to majichyore to muejrosravcoyre ma Jesús etotsero vonaquecho no 'chañono. 7Te titecpopo to sache taye'emu'i to panu myé'ere levadura nacopaconve to 'vesa taye'esare to piesta taechjis'o to nochquira te 'to Egipto, 8ma Jesús mavonicpo ma Pedro émapo Juan majichvocpo: —Ayana etpirigiari'i to vnicris'oyre —maquepo. 9Nayosericpo ema: —¿Oypuca jvoo'o vetpiris'a to vnicris'oyre —najichpo. 10Ma Jesús majicpopo: —Te asiópapo te 'to 'vósare im'oyre ma 'chane tiomyorepoo'i to une te 'to yupi. Apuegne'a ema te 'to masiop'oyre. 11Ene ajíchapo ma tcoy'e to peti: “Maquee'i jmuena Viógienu: ¿Oypuca to tiov'ocre vnicris'oyre juiti pjuena piesta ncochaneyre pnoni nimitriono?” ajichyore ema. 12Ema timech'eyre to 'pona 'chope 'vi'cu te 'nug'e ttsecvoripo eto. Ene epyas'a taye'e to vnicyore —majichvocpo ma Jesús. 13Ene tyonompo. Je'chura'ii'i naem'opo to majichgieneri'i ma Jesús ene naepyacpo to nanicgieneyore. 14Te pochpo to tniccore tiutecpo ma Jesús énopo no ntosegieñono ene tejacompo te 'to mesa. 15Majichvocpo: —Nvoo'ognejcha naccháne'e nnicrigia taye'e pjoca piesta taechjis'o to nochquira no viochconvionini te 'to Egipto te huich'o tnaecchapo to natajivonyore. 16Tjicho nmetoco'ejicha te 'to huipo napechvoyre nánicricyore juiti pjoca piesta tiomuincapo te titúchapo to taechjis'ogne te 'to mavonirisrayre ma Viya —majichvocpo ma Jesús. 17Ene taquepo mave'po to naeeresi marusrupayachopo ma Viya maquepo: —Ajacpa pjoca asorachocca 18tjicho nmetoco'ejicha te 'to huipo napechvoyre naeroyore to to'omo taye'e to uva tiomuincapo te titecpapo to mavonirisrayre ma Viya —majichvocpo. 19Ene tomuire mave'po to panu marusrupayachopo ma Viya ene mavesacpo muejrocvocpo no muemitriono majichvocpo: —Eto pjoca panu taechjis'o to nog'e tquijroricsiyre ajichyore eti. Ene ajichyore anicrigia puejchu vo'aquemtisconu echanunve. 20Te titonisiompo mave'po tomuire to naeeresi ene majichvocpo: —Eto pjoca veroyore taechjis'o to 'rajru muechjiriivo ma Viya manocgieneyore aye'e tajichyore to nitne taepseevoyre ajichyo eti. 21Etotsero ma tijroricnuyre macjaa'i te pjoca tnicri'i nye'e. 22Nuti nuchcogne nae 'no 'chañono tituchvoyre nye'e to maponreru ema Viya. Tcopacononyore etotsero 'chope to muemechoro'yore ma tijroricnuyre —majichvocpo ma Jesús. 23Taco'e no muemitriono tnaecchovompo tyosericcono majpuca ma tijroricyoori'i naye'e. 24Taquepo techjiricvompo no muemitriono tjicpoccono majpuca ma 'chopetupara'oponyore naye'e. 25Etotsero ma Jesús majichvocpo: —Im'a, no 'chopetupara'ono te pjoca 'pog'e énopo cparaacono tvoniricono mraca nae 'no 'chañono. Eno navoo'o nácoggiosi nae 'no 'chañono te 'to tiuri, tjiapanúra'i. 26Etotse eti vo'ene tac'eyre aye'e tjicho ma tpicuchcoreponyore ema macutiyore ma vnóraco, ma etjoo'i to matupara'o ema timcatarecra'yore. 27Te pjoca 'pog'e ¿majpuca ma tpicuchcorepono, emapuca ma tejaco tnico te 'to mesa, vo'i emapuca ma tviiricvo? Ene ema tpicuchcorepono ma tnico te 'to mesa, etotsero nuti ncuti ma vnóraco aye'e. 28Eti ncochane'e te 'to natajivono. 29Tos'o tacutirichu to muejrosranu ma Tata to ntupara'o nquiyará'ovo enerichu aqueyre. Nuti nijroc'eyre 30puejchu ene anicris'a te 'to nvonirisrayre ene ejácapo to aviosrisrayre no ajañonono jurionono to ntosegieñono novcuriono —majichvocpo ma Jesús. 31Ma Viógienu maquepo: —Piti Simón, pim'a, ma eriono mayosioco ma Viya puejchu muesopa máquitsmooraj'e macti ma 'chane tettogierico to trigo. 32Etotsero nuti nyosiuchvi mue 'ma Viya puejchu vopquinajricvo to psopra, ene piti to pechapopo pchappo ppuegne'anuvre, petmechvócapo no pporapenviono —majichpo ma Jesús. 33Ma Simón majichpo: —Tata, nuti nijrocvo mpuegné'api tayampane náqueetarine ene nepenarine pjicha piti —majichpo. 34Ma Jesús majicpopo: —Nmetocovyore Pedro, te 'to huich'o tquechjico to vrayu juiti, piti mopo'enaripo pioñúchanu te 'to vopuemotnuu'i —majichpo. 35Taquepo ma Jesús mayosericvocpo no muemitriono: —Te nvonic'epo ayonri'i acometoriru tajina ioma to ayeeruvo to prata ene étopo epcopevo ¿ene acomnurocvoo'i? —majichvocpo. Najicpopo eno: —Tajina, Tata —najichpo. 36Majichvocpo ema: —Etotsero nmetoco'e juiti te etjoo'ina to ayeeruvo, ioma étopo to prata. Ene te taquijapuca acuctumra acuctiuch'ovo, ijrorigia to amuii'o ene avachrigia to étona. 37Tjicho tanosgiene tituchvoyre to 'chosgiene ajúreco nuti taechjis'o. Oni taco'e eto: “Nomruchpo mamuire te 'to natopravo”, taquee'i to ajúreco. Tjicho tituchvoyre tamutu to 'chosgieñono ajúreco nuti taechjis'o —majichvocpo ma Jesús. 38Najichpo eno: —Tata, mañjoo'i apina vcotiuchrárevo vtumra —naquepo. Majicpovcopo: —Amtina vo'aquechjis'o eto —majichvocpo. 39Taquepo tyompo ma Jesús majunjico to 'vósare ene to mayésare ema tyompo te 'nug'e mari Olivogiji napuegne'o no muemitriono. 40Te titecpompo te 'to naquij'eyree'i, majichvocpo eno: —Ayujroca ayosiúchapo mue 'ma Viya puejchu vo'acuvoyoccore. 41Ene ma Jesús tiptsicvopo onogiy'e, ene taye'e tepyusicpo tnaecchoopo tyujroco. 42Maquepo: —Tata te pavro'o pcuchcú'anu te 'to natajivyore etotsero piti pnoca to jvoo'ogne. Votacucti to nvoo'ogne nuti —maquepo ma Jesús mue 'ma Mueya. 43Ene timericvopo ma angieri tios'o te anumo puejchu muetmecha ma Viógienu. 44Ema te 'to mayujros'oo'i tcatajivgienejicha taco'e emavoyejchujcha mraca tyujroco tyossericvo. Tchúmico 'chope to muepatsure tpacareco te 'pog'e tacuti to iti. 45Te pochpo tyujroco tchoopo nae 'no muemitriono machimpovcopo eno timoconripo tajicho to najaasamre. 46—¿Tajtse tacoyemo to imocogierecoo'i? —majichvocpo—. Echpuca ayujroca puejchu vo'acuvoyoccore. 47Te techjiicorich'o ma Jesús, naquepripo no 'chopemuriono 'chañono napuegne'poo'i ma Judas, ema nomrivo no ntosegieñono. Ema mapuchpo ma Jesús matsucyoori'i. 48Ma Jesús majichpo: —Judas, nuti nuchcogne nae 'no 'chañono pimquictiorachoo'i no 'chañono to ptsusranu —majicho. 49No muemitriono ma Jesús te naem'ovcopo eno, nayosericpo: —Tata ¿jvoo'o vcotiúchapi te jmani vtumrano? —najichpo. 50Ma étona nae 'no muemitriono majorachopo ma mavonra ma naeyara'o no techono te 'to mapenviya. Mayuchtichcachpo te 'to vovre. 51Ma Jesús majichpo: —Esamijrigia. Ene manocpo to mavupe ma Jesús te 'to machoca ene maconaracpo. 52No cparaacono te 'to mapenviya énopo techono te 'to 'vósare nomuire tyononri'i te 'to navorira nacootoca ma Jesús. Ema majichvocpo: —Cutpo acootocyore ma tiomera'i iompoo'i to atumrano étopo epchiigiono. 53Tamutu sachono 'muíriji ncochane'enove te 'to mapenviya ene vo'acootocanuu'i taye'e. Juititsero aquisopsipo tjicho titecpopo to muectiora ema Viya tcojvó'epo ma eriono tiovrico te 'to tamopcugne. 54Taquepo nacootocpo ma Jesús. Nompo te 'to mapeno ma naeyara'o no sacerdotiono techono to mapenviya. Ma Pedro mapuegne'porich'ini ma'ehuirechopri'i. 55Te tamíro'u to peti mapeno ma naeyara'o no tiovricono taye'e nacooricpo to yucu tejacompo te tachocyo. Mamuire ma Pedro tejacpo. 56Ene esjoo'i taye'e su vnóraco sim'opo ma Pedro tejaracoo'i te 'to yucuchocyo. Te sponrejcopo ema squepo: —Pñigia 'chane eñirichu ñicochanegne ñi Jesús —squepo. 57Ma Pedro tioñuchvopo maquepo: —Vonaemoti ema. 58To tyerepigrapo ma 'pona 'chane muem'ojnopo ma Pedro majichpo mamuire: —Pitirichu majanemuri jmuena Jesús. Majicpopo ma Pedro: —Vo'i vonutina —majichpo. 59Te tyerepivrepo majichvórepo ma 'pona: —Je'chugnejcha jmaca 'chane emarichu majanemuri ma Jesús. Tquictioracore to enerichu macovsa te Galilea —maquepo. 60Ma Pedro majicpopo: —Vonechemcha tajpuca to pechjis'oo'i —maquepo. Te techjiicorich'ini ema, 'nuujipo techjicpo to vrayu. 61Ma Viógienu muesñecpo ma Pedro ene ma Pedro muéchopo to muechjiriivoo'i ma Viógienu maye'e, maquee'i: “Te huich'o tquechjico to vrayu, piti mopo'enaripo pioñuchnuyre te 'to vopuemotnuu'i”, majichri'i. 62Taquepo tiuchcopo ma Pedro tyompo te 'neco tiyo'opo mraca. 63No tcotpara'ono tjiañoconri'i ma Jesús naeprurujico naé'opo ema. 64Ene namui'uggiopo ema nae'omirochopo najichpo: —Pájarugi. ¿Naja te'ovii'i? Jmetacavi —najichpo. 65'Chopemuri to tcotemonri'i maye'e. 66Te tjiara'ipo tiuumutompo no naeyara'ono no sacerdotiono énopo timitricra'ono to voniipi ene énopo no techono nae 'no 'chañono. Ma Jesús nanocmiruchpo no cparaacono. Eno nayosericpo: 67—¿Pitiripo Cristo? jmetacavi —najichpo. Ma Jesús majicpovcopo: —Tayampane nmetaca'e movine asopanuu'ini. 68Ene te nuti nyoserígia'e, movine ajicpanri'ini ene vo'vore acuquitconu. 69Ene juiti jmani sachono nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nejacyore te 'to mavovre ma Viya titjiicovgienejicha —maquepo. 70Namutu no cparaacono nayosericpo: —¿Ene piti maChíchavi ema Viya? —najichpo. Ema majicpovcopo: —Je'chu nuti. Etirichu ene aquee'i —majichpo. 71Tos'o eno naquepo: —Huipo vacmunu no tmeturigia jmaca. Vitigiénepo vsamo to matopravo. Emarichu techjis'ovo —naquepo.

will be added

X\