San Lucas 21

1Te 'to mapenviya ma Jesús muem'o to nanoquisravo no ricono te 'to nanoquisrárevo. 2Muem'opo su tcomnurocvo semuimaraji somuire tnoquicvo to apinarichu merio eto tamusvachogiene. 3Ma Jesús maquepo: —Je'chugnejcha ene njich'e, 'chopepono to snoquiivo psuca semuimaraji nae 'no namutu. 4Tjicho to nanoquiivono eno eto naemocharaji te 'to nacoy'egne ene esu tamutu snoquico to sitoris'oyree'ini to sache —maquepo ma Jesús. 5Enjoo'i no techjis'o to mapenviya étopo toonavo to taye'ono ene étopo to nanoquiivono toopovo to mapenviya. Majichvocpo ma Jesús: 6—Titecpoyre to sache to nacovenopyore jmani im'ognee'i navettacyore tamutu —maquepo ma Jesús. 7Taquepo nayosericpo ma Jesús: —Tata ¿caerapuca to titúchapo eto? ¿Tajpuca to vimotiorayore puejchu vecha te tane'ipo to taetecpirena? —najichpo. 8Majicpopo ma Jesús: —Im'ajcha vo'acuvoyoccore tjicho moverano no tiuteconyore te 'to níjare naqueyrepri'i: “Nuti Cristo, tituchvopo to muectiora ma Viya”, naqueyre. Etotsero vo'acupuegne'voco. 9Te asamuiigiapo te'cocano to 'vosariono, énopo te'cocano no tcovsano te 'to étona 'vósare, ene eti vo'acuuyoco tjicho ene taqueyre etotsero huich'o etina to taetohuirena pjoca 'pog'e —majichvocpo ma Jesús. 10Tomuire maquepo: —Te'coconyore to 'vosariono ene ma étona taeyara'o to 'vósare mavonicyore no maye'ono sontarono puejchu nae'coca nae 'no maye'ono sontarono ma 'pona. 11Ene tomuire tyamricyore mraca to 'pog'e, 'com'iyre, jmaremu'yore te 'to oypucano ene tquechrayre to tpiccoreyore 'cutiorareyre te 'to anumo —maquepo ma Jesús—. 12Etotsero te huich'o tquituchvo jmañono, tcootoc'eyriono eti timponnojco'ionyore tioma'iompo te 'to noomutirariono no jurionono puejchu navioscha'e taye'e ene teetaca'iompo te 'to naqueetérare. Ene tioma'iompo te 'to namíro'u no 'chopetupara'ono nuti ncovii'eyre 13puejchu acmopra to echjis'anu te 'to namíro'u. 14Votaquimponreric'e to ajicpirena 15tjicho nuti nijroc'eyre to echemra'voyre to echjisrayre puejchu ito'aca no tiocpuemcha'iono. 16Timijroric'eyriono enoripuini no eyano, iatnoviono, aporapenviono, énopo ajañonono ene énopo emnacsariono ene enjoo'i aye'e tcopaco'eyoriono no tcoticha'iono. 17Namutu tcoticho'eyoriono nuti ncovii'eyre 18etotsero tajina aggiovyore, etoripuini to achutmoco votápacarequim'i. 19Etotsero te vo'aquinajricvo ájicpuicro'o iuchcu'yore itoricyore mue 'ma Viya —majichvocpo ma Jesús—. 20Te im'apo nachoyegne'a pjoca Jerusalén no 'chopemuriono sontarono ene tapuemmahuina échapo to 'nuujiyre titovoyre pjoca 'vósare. 21Te im'apo titúchapo eto, no tiovrigiano te 'to Judea 'nuujina nayutajgia natpiru te 'to 'nug'e mari. No tiovrigiano te 'to Jerusalén najunjigia to 'vósare ene énopo no tiovrigiano te 'to novsára'i vonacuyno te 'to 'vósare. 22Tjicho pjocni sacheyore eto muemechorisrayre eno ema Viya tituchvoyre to taechjis'ogne to 'chosgiene ajúreco. 23Ene tjiapanucreyriono no nacojarignena énopo 'moyoriono tjicho tcatajivcoreyorejicha. Ma Viya macojchucyore to masemnevo nae 'no tcovsano te pjoca. 24Enjoo'i nacopacoyre no sontarono, no 'pomriono nacootocvocyore nómapo naquitticvocyore te 'to ehuire 'vosariono. Ene énopo no 'povsajecono namopachijcoyre pjoca Jerusalén tiomuincapo te titecpa to muectiora ema Viya to maquichisrena eno. 25Te pjocni sacheyore etjoyre to 'cutiórare, to sache étopo coje ene étopo jreegiono. No tiovricono te pjoca 'pog'e tponrericvonyorejicha tpicocvonyore tajichyo to taquémovo to tapcuu'o te 'to 'chopegiene une. 26Eno 'chañono napicogieneyorejicha mraca tajicho to totesrayre to tajichvoyre pjoca 'pog'e tyamriconyore to jreegiono. 27Tac'eptsero tim'anompo nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nutégiapo te 'to úcoji nomyore to nitjiicoovo étopo njaracuvo ncuñuchcórevo. 28Ene eti te im'apo tnaecchappo tamutu jmañono, etméchapo esñegia te 'to anumo tjicho tiane'ipo to macuchquira'ena ema Viya —maquepo ma Jesús. 29To muemitrisra tamutu jmañono eto muemicticho to scúreco. Maquepo: —Im'a, aponrejgia to scúreco higuera ene étopo to 'pona ycugi nimictichgieneyore. 30Tjicho te 'raymumusipo ene eti aquictioranóvepo to tijrum'iyrepo. 31Enerichu taqueyre te im'apo to taetuchravyore jmacñono njichgieneri'i ene echemchapo te 'to tiane'iripo to mavonirisrayre ema Viya. 32Je'chugnejcha ene njich'e te 'to huich'o tquitovono pnoni 'chañono juiti tiomuincapo te tituchapompo tamutu jmacñono nechjis'ognee'i. 33Titovoyre to tacoy'egne to anumo étopo 'pog'e etotsero to nechjiriivo votaetohuim'i, tanosgiene tituchvoyre —maquepo ma Jesús—. 34Taco'e ajañocapojcha voquija mracasamre'e vo'acucponreeji to taye'ono pjoca 'pog'e étopo to terocore puejchu votacuvemchujric'e eto sacheyore. 35Tjicho tavemchujricvocyore no tiovricono te 'muiripa'i 'pog'e nacutiyore to sórare te tacootoco to noverecu. 36Etitsero echpapri'i ene 'muirijina ayujroca puejchu iuchcu'a te jmacni tcatajivcorionyore ene atup'égiapo te nmíro'u nuti nuchcogne nae 'no 'chañono —maquepo ma Jesús. 37To sachono ma Jesús timitricnove te 'to mapenviya ene te yotiono ene manarasi'o te 'to 'nug'e mari Olivogiji. 38Te tyotcono eno 'chañono nayotrunve tyonono te 'to mapenviya nasamo to muemitropi.

will be added

X\