San Lucas 20

1Etona sache ma Jesús tiovriicoo'i te 'to mapenviya timitrico no 'chañono tcometoriru to 'chojriicovo. Ene naquepripo no naeyara'ono no sacerdotiono techono to mapenviya énopo timitricra'ono to voniipi ene énopo no techono te 'to 'vósare. 2Eno najichpo ma Jesús: —¿Caeera pcotpara'oo'i to ene pjicho jmañono? ¿Naja ttuparacvii'i? —najichpo. 3Majicpopo ma Jesús: —Nuti nomuire nyoseric'eyre: 4¿Naja tvonicri'i ma Juan puejchu ema muecchosrigia no 'chañono? ¿Emapuca Viya vo'i enopuca no 'chañono? ametacanu —majichvocpo. 5Ene eno najichcocpo: —¿Oypuca vcoyemyore to vjicpirayore? Tjicho te vjicha: “Ema Viya tvonicri'i ma Juan”, ene ema majichovyore: “¿Tajtse tacoyemo vo'asopari'i ema?” majichovyore. 6Ene te vjicha: “Eno no 'chañono tvonicri'i”, tcuuyacre to tcopacaviono pnoni 'chañono te 'to marija'i tjicho nasopo eno to emari'i muechjiru ema Viya ene ema tvonico —naquepo. 7Tos'o najichpo ma Jesús: —Vovecha viti najpuca tvonicri'i ma Juan —naquepo. 8Ma Jesús majicpovcopo: —Nuti nomuire vonámetoc'eyre najpuca ma ttuparacnuu'i to ene njicha jmañono —majichvocpo. 9Taquepo ma Jesús manocpo to 'pona muemictichgieneri'i majichvocpo no 'chañono: —Emjaa'iji ma 'chane tepyaco to 'santi. Tcoscúrepo taye'e to uva ene taquepo muejrocpo no 'pomriono puejchu eno naechpojrigia. Ene ema tyompo te 'pona 'vósare tyere taye'e. 10Te taye'emu'po to tavio'isravo, ma 'chane mavonicpo ma mavonra mayosiocvoca no tcotpara'ono to muésane to mayecnena ema te 'to navio'iru. Etotsero eno naé'opo ma vnóraco ene nopjucpo tajina naejroca. 11Ene taquevre ma tcoy'e to 'santi mavonicvore ma 'pona ene mamuire tcotemono maye'e. Naé'opo ene nopjucpo tajinavore naejroca. 12Ene taquevre maavonicvore ma 'pona. Enerichu najicho najóracho ene nacuchcopo taye'e te 'to 'santi. 13Ene ma tcoy'e to 'santi maquepo: “¿Ooyotse njichyore? Tiuripuca nvonigia ma nemnaru nchicha nimijroco ema napicuchyore”, maquepo ma 'chane. 14Je'chura'ii'i mavonicpo naye'e ma machicha. Enotsero no tcotpara'ono to 'santi te naem'opo ema ene najichcocpo: “Im'a, jmaca ema tquicmuna tamutu to macoy'egne ma mueya. Tiuri vcópaca puejchu vitínapo vacye'e to muecmunayoori'ini”, naquepo. 15Je'chura'ii'i énepo najicho. Nacuchcopo te 'to 'santi ene nacopacopo —maquepo ma Jesús. Ene mayosericvocpo no 'chañono: —¿Oypuca majichvocyore no tcotpara'ono to maye'e 'santi? 16Ema tiutecyore macopacovcoyre no tcotpara'ono to 'santi ene muejrocvócapo no 'pomriono —majichvocpo ma Jesús. Te nasampo to ene maquee'i, naquepo: —Vomacuvro'o ema Viya ene tacuc'e. 17Ma Jesús muemoorocvocripo majichvocpo: —Ametacanu ¿taja taechjis'o to 'chosgiene ajúreco? Oni taco'e: Te 'to nacochpucyórepo no tepyacono to peti, naeptsicpo to étona mari ene eto nacoscu'gieneri'i mari eto tcomnucrepnoo'i, taco'e to ajúreco. 18Namutu no tvenopono tajicho eto mari tcatajivonyore ene eno no taeñatsicgienena eno tquicñayriono —maquepo ma Jesús, ema timictichvo to mari. 19No naeyara'ono no sacerdotiono techono to mapenviya énopo no timitricra'ono to voniipi vonoremcha tjicho naquictiora te 'to eno muemictichri'i no huinarajono tcotpara'ono to 'santi. Taco'e 'nuujipuini navoo'o nacvoniipi nacootoca ma Jesús etotsero napico no 'chañono to ene najicha. 20Ene natuparacpo no tiuriono to najichvo puejchu eno naemtannigia to nayoserigia puejchu te tejcopapoo'ini te 'to muechjiriivo, eno nameturígiapo mue 'ma naeyara'o ene naejrócapo. 21Tos'o najichpo ma Jesús: —Tata, vecho te 'to tiuri to pechjisra étopo pimitrisra ene vopacnerioru ma 'chane tjicho pimitrico to je'chugne te 'to mapuegnéravo ma Viya. 22¿Tisopcorepuca vo'ipuca to yva'cha to impuesto mue 'ma César taeyara'o pjoca 'pog'e? —najichpo. 23Etotsero ma Jesús muechemcho to naponreru ene majichvocpo: —¿Taja tacoyemo to aquitsmoorajnuu'i atanco to temejcojvóchanu? 24Nii'a, imégianu to étona merio. Ene naejrocpo. —¿Naja tcoviajcuna pjoca tacoy'e? ¿Naja tquíjare? —majichvocpo ma Jesús. Ene eno najicpopo: —Ema César taeyara'o pjoca 'pog'e —naquepo. 25Ene majichvocpo: —Tiuri ava'cha ma taeyara'o pjoca 'pog'e to maye'erichu ema ene ijrócapo ema Viya to maye'e ema —majichvocpo ma Jesús. 26Ene vonaato'o naemejcojvocha te 'to namíro'u no 'chañono. Naramignejcha tajicho to majicpiravocri'i ene tmotnampo huipo nayoserigia ema. 27Taquepo tiutecompo mue 'ma Jesús no saduceono, eto naéjare te 'to novcure. Eno vonasopa to naechpusrena no naepenogñono. Te 'to namusopra eto najichpo ma Jesús: 28—Tata, to ypongieneri'i majre ma Moisés oni taco'e: Te 'to tépena ma 'chane majunjigia su mayeno naquijarich'o nacucchicha ene ma mati ma simueni muetúchapo esu ene macchíchapo sye'e puejchu emjaa'ina ma muepuegnena ma maporapeni. Ene taco'e to majre ma Moisés —najichpo no saduceono ma Jesús—. 29Enjoo'i no sietenano naticocono. Ma 'chospono muetuchpo su 'seno ene taquepo tepenopo najina nachichena. 30Ma manoporu muetuchpo esu ene mamuire tépeno najinavore machichena. 31Enerichu maco'e ma 'pona muetuchvore tépenovre mamuire. Ene namutu no sietegieñono naetucho. Namutu tepenono najinagiene nachichena sye'e. 32Te taegnepo somuírepo su 'seno tépeno. 33Ene te techpucampo no naepenogñono ¿najpuca ma simari'i nae 'no sietegieñono tjicho namutu naetuchri'i esu? —najichpo ma Jesús no saduceono. 34Majicpovcopo ma Jesús: —Vo'ene tac'eyre. Tjicho te pjoca 'pog'e namutu tituchvono no 'chañono 35etotsero te 'pojra'ínapo te techpucampo no naepenogñono, no táquisopsiono t‑siopano te 'to anumo huipo taetuchvonyore. 36Ene muepenoccovquínapo tjicho nacutiyore no angieriono machichavocyórepo ma Viya tjicho tchovonyore titoriconyore. 37Etotsero emaripuini ma Moisés temechemchovocovi te 'to techpuconyore no naepenogñono. Te muem'opo to tariijisraa'i to smenojigra maquepo: “Ema Viya emarichu Mágienu ma Abraham, Mágienu ma Isaac émapo Jacob”, maquee'i ma Moisés. 38Eto temquechorojco te 'to titoriconrichjicha no viyanini mue 'ma Viya tjicho ema Viya vonácogienuyre no naepenogñono —majichvocpo ma Jesús. 39Enjoo'i no timitricra'ono to voniipi najichpo ema: —Tata, tiuri pjicho to pjicpiravocri'i —naquepo. 40Ene no saduceono huipo tijrocapono napecha nayoserigia. 41Ma Jesús majichpo: —¿Tajpuca tacoyemo naquee'i ma Cristo macutiri'i ma David te 'to emarichu mamrivo? 42Im'a, mamuire ma David maco'e te 'to majre tquíjare Salmos: Ma Viya majichpo ma Nógienu: “Pejaca te 'to nvovre 43tiomuincapo te nito'aca no tiocpuemchoviono”, maquee'i ema Viya. 44Eto temquechorojco te 'to ma Cristo vo'chanegienenachujcha macti ma David tjicho ma David maquee'i, “Piti Nogienuvi” —majichvocpo ma Jesús. 45Te namíro'u no 'chañono ma Jesús majichvocpo no muemitriono: 46—Acuñuchvo vo'acuponoco no timitricra'ono to voniipi tjicho eno nórico to napuiirisra tiumomuii'ono puejchu naemocre nae 'no 'chañono. Navoo'o to tápicuchcoriono te 'to naechjisra no 'chañono. Tinapupuicono tejacono te 'to tiuunapno naejasrare te 'to noomutirariono te'po te nanicris'o. 47Etotsero enopoocorichu tquitemra'ono naquichojco no naemuimarajono to napenono ene tiupcu najicho to nayujrosra puejchu vonacuquictiora no 'chañono. Eto tjichyo 'chopeponyo to naemechoro'yore eno —maquepo ma Jesús.

will be added

X\