San Lucas 2

1Ene eto to sachono ma taeyara'o to 'vosariono tquíjare Augusto macovniipii'i te 'to nácajcuna namtu te 'muiripa'i 'pog'e puejchu muecha to natupa no 'chañono. 2Ema Cirenio taeyara'o te 'to 'pog'e tquíjare Siria te nanocri'i to tativgiene nacajcunera. 3Te 'to mavoniipii'i ma Augusto namutu tyonono te 'to novsa no nochconvionini ene nacajcuneyo taye'e. 4Taco'e ema José ene mas'o te 'to 'vósare Nazaret taye'erépa'i to Galilea tyompo te 'to 'vósare Belén taye'erépa'i to Judea mavsaeni ma machquini David tjicho ema José ema mamrivo ma David. 5Te 'to mayonraa'i ene mácajcuneyo mamuire taye'e, esu macóchane su María su mayenoyore ene esu tcojariripo. 6Enepo te 'to Belén tyuuticvopo to scójera. 7Ene tinacopo taye'e ma simaruupe schicha 'jiro ema. Esu saycujcopo te 'to attaji squepajicpo taye'e te 'to natupsi'ri'i te 'to tapeno to perocono tjicho te 'to peti natupsírare votaatojvonri'i. 8Te 'to tachocyo to Belén enjoo'i te 'to vom'i no tjiañocono to naye'e 'vesa to yoti. 9Muemna'osravrichu timericvo naye'e ma angieri tios'o mue Viya tamicuchvoco to majaracuvo ema Viya ene eno nayoyocgienejicha. 10Ma angieri majichvocpo: —Vo'acúpico, nmetoco'eyore to tiuuna 'chojriicovo ene namutu eno 'chañono tiuusamrionyore tajichyo. 11Juiti te pjoca Belén mavsaeni ma David tiuchcopo ma tcuchcu'eyre ma acuchocgiene Viógienu Cristo —majichvocpo—. 12Etjoo'i to imotiiyore ema. Tcaycujri'i te 'to attaji tepajii'i te 'to tapeno to sorariono perocono —majichvocpo ma angieri. 13Nomuire no 'chopemuriono angieriono timericvono naye'e najirucho ma Viya: 14Vcuñucha ema Viya te anumo, naco'e. Ene énepo te pjoca 'pog'e muejrocyore no 'chañono to titotijvocre no tjiapanucriono maye'e —naquepo no angieriono. 15Taquepo no angieriono najunjicvocpo tchovompo te 'to anumo. Ene eno tjiañocono to 'vesa najichcocpo: —Vyana te 'to Belén, vimojna to tacoyemgieneri'i taye'e mametoruvocovri'i ma Viya —naquepo. 16Tyonompo 'nuuji te 'to Belén je'chura'ii'i naechmoopo su María émapo José ene émapo ma 'moyo tepajii'i te 'to tapeno to perocono. 17Te naem'opo ma 'moyo no tjiañopuericono to 'vesa nametocovcopo to majichgieneri'i ma angieri muechjis'oo'i ma 'moyo. 18Namutu no t‑samono jmani nárami tajicho. 19Ene esu su María tamutu sponrerico súnaco te 'to ssamre. 20Taquepo no tjiañopuericono to 'vesa tchovompo te 'to nos'ine naetsrarecpoo'i narusrupáyacho ma Viya tajicho to naem'ognee'i ene nasamgieneri'i tjicho tituchvo to mametoruu'i ma angieri. 21Te óchopo sache majicho to mat‑sira ma 'moyo Jesús nanocpo to naemotiorasare tquíjare circuncisión mue 'ma 'moyo. Nanocpo to muejareyre Jesús tjicho ene majichri'i ma angieri te huich'o sacjariri'i su mueno. 22Taquepo titecpopo to naectiorasare te 'to voniipi mue 'ma Moisés taye'e te 'to naenasira no 'senono. Taco'e su María émapo José nompo ma 'moyo te 'to Jerusalén puejchu te 'to mapenviya ene naejros'a ma Viya ma 'moyo. 23Ene naetuchpo to 'chosgiene mavoniipi ma Viya, oni taco'e: “Namutu no imaruupiono 'jirono ijrocyore ma Viya”, taquee'i eto. 24Ene tomuire to 'pona 'chosgiene mavoniipi ma Viya naetuchpo. Oni taco'e: “Anoquicvoyre to api'i sivi te vo'i etopuca to tórtola tavosirichu to sivi”, taquee'i eto. 25Te 'to Jerusalén emjaa'i ma tcovsa taye'e tquíjare Simeón. Tiuri ema tpicúra'i mue 'ma Viya macuchoco to matesrena ma Cristo. Ma Espíritu Santo ene mavrico maye'e 26mamétoco te 'to huich'o taepenoyre tiomuincapo te muem'apo ma Cristo mavoniiyore ma Viya. 27Ene ema tyompo te 'to mapenviya majicho ma Espíritu Santo ene naquepripo no tcochichano ma 'moyo Jesús t‑siopompo te 'to mapenviya nanocyore naetuchyo to voniipi. 28Ma Simeón majacpopo te 'to mapovgi ene marusrupayachopo ma Viya. Maquepo: 29—Tata Nógienu, pisopanupo nnáraca naetotijvo pye'e tjicho pituchpo to pechjiriivo. 30Nim'opo nugivene jmaca 'moyo tcuchcuricyore 31nae 'no namutu no 'chañono, ma picmunaruvcoo'i piti. 32Ma tmicuchyore to nasamre no vojurionvoquina puejchu vácuñuchcore viomuire viti mamrivonini ma Israel majichyore ema —maquepo ma Simeón. 33Ma José ésupo su mueno ma 'moyo Jesús nárami tajicho to ene maquee'i ma Simeón, ema muechjis'oo'i ma 'moyo. 34Taquepo ema Simeón mayosiuchpo mué 'ma Viya puejchu naetotijvo. Majichpo su María mueno ma Jesús: —Jmaca 'moyo te 'to mavóno'i mue 'ma Viya macuchcu'vocyore no moverano no vjiañonono jurionono. Ene no 'pomriono mavioschovcoyre tjicho moverano no tiocpuemchoyre jmaca mavoniiri'i ma Viya ene eto naquictioreeyore, 35eto temquechorojcoyre to naponrerono no 'chañono. Ene pítipo María piyo'osamureyore tajichyo jmañono tacutiyore te 'to tayuuvoca to psamre to 'chatrope. 36Esjoo'i somuire te 'to mapenviya su 'seno tquíjare Ana 'choschíchapo esu, machichegneni ma Fanuel mamrihuini ma Aser. Esu sechjis'onve to 'chojriicovo majicho ma Espíritu Santo. Te tituchvopo esu mue 'ma sima sieterichu añu sjicho ene tepenopo ema. 37Ochenta ene cuatrupo añu sjicho te 'to semuima'ira. Esu vosjunjigia to mapenviya to sachono te'po yoti scopneriiji ma Viya setsrareco tyujroco ene tomuire tijmuchvo te 'to mamíro'u ema. 38Enetse eto somuire tiutecpo su Ana srusrupayachopo ma Viya ene sechjis'opo ma 'moyo Jesús nae 'no tcuchocono ma tcuchcu'yore no tcovsano te Jerusalén. 39Te 'to naetuchpo tamutu to mavoniipiono ma Viya, ma José ésupo María tios'ompo te 'to Jerusalén tchovompo te 'to novsa Nazaret taye'erépa'i to Galilea. 40Ema Jesús tjiuucopripo 'tume ene techemra'poripo ene ma Viya muemcatacognejcha mraca. 41No mueyano ma Jesús tamutu añono tyonono te 'to Jerusalén te 'to piesta eto taechjis'o to not‑sira no jurionono te 'to Egipto te 'conevoco. 42Te tcoy'epo ntose añu ma Jesús, to nayésare tyononvórepo te Jerusalén taye'e piesta. 43Te taegnepo to piesta tios'ompo te 'to Jerusalén ma mueya ésupo mueno ma Jesús tchovonyórepo te 'to novsa. Ma Jesús manospo ene eno vonaecha. 44Te 'to 'chene no tcochichano ma Jesús naejcho emjaa'i ma Jesús macochanepri'i no 'pomriono tjicho 'chopemurionri'i no nacochanegñono. Etonapo sache najicho to napuisra natancopo ma Jesús nae 'no najañonono énopo naemotgieñono 'chañono 45ene majina naechmapo ene tchovompo te Jerusalén natanco taye'e. 46Te moponagiénepo sache to natansira naechmoopo ma Jesús. Ene mavriico te 'to mapenviya tejaracoo'i nae 'no techemra'ono te 'to mavoniipi ma Viya. Ema magñovcoo'i mayosericvoco. 47No t‑samrooconri'i ema nárami tajicho to muechemra'vo ene étopo to majicporopiono. 48Te naem'opo no tcochichano nomuire nárami ene sjichpo su mueno: —Nchicha ¿taja tacoyemo to ene pjichovri'i? Tjicho pñigia piya nútipo vtancovgienejicha vechomjivi mraca —sjichpo. 49Ene ma Jesús majicpopo: —¿Taja tacoyemo to atanconri'i? ¿Vo'echa eti te 'to tcomnucre to nacponreeji to maye'ono ma Tata? —majichvocpo. 50Etotsero eno vonaechemcha tajpuca to muechjis'o to ene maquee'i. 51Taquepo mapuegne'vórepo eno te 'to novsa Nazaret ene manosjii'i t‑sopjuíra'i naye'e. Ene su mueno tamutu jmañono súnaco te 'to ssamre. 52Ma Jesús tjiuucopripo ene étopo to muechemra'vo tiuricocre mue 'ma Viya nae'po nae 'no 'chañono.

will be added

X\