San Lucas 19

1Taquepo ma Jesús tyonvórepo titecpopo te 'to Jericó ene mayon'o muetavicyore to 'vósare. 2Emjaa'i ma rico 'chane taye'e tquíjare Zaqueo, techo nae 'no tcovrarecra'ono to impuesto. 3Ma Zaqueo mavoo'opuini muem'oyre ma Jesús puejchu muemoti etotsero vomaato'o muem'a tjicho 'chi'churichu ema ene no 'chañono 'chopemuriono namiiregne'poo'i ma Jesús. 4Taco'e ema tjiunopopo tinapuco te 'to mayon'oyree'i ma Jesús tiopnopo te 'to ycugi puejchu muem'a ma Jesús. 5Te titecpopo te 'to machocyo, ma Jesús muepanuchpo majichpo: —Piti Zaqueo piucpuigia 'nuujina tjicho juiti ntupcoyre te 'to ppeno —majichpo. 6Ene ema 'nuujipo tiucpuico ene mavopnopo ma Jesús to majacpira te 'to mapeno. 7No 'chañono te naem'opo to ene matupiiri'i, nanaecchopo nacotioroco ma Jesús, naquepo: —Jmaca Jesús ttupco te pjoca mapeno ma pecatumore 'chane —naquepo. 8Taquepo ma Zaqueo tponrericvopo ttup'ecpo majichpo: —Pim'a, Tata Jesús, tcutcocyore nijrocyo no tcomnurocvono to ncoy'egne ene te enjoo'inapuca nvevriocgienena nichopyore naye'e tasmutpono te 'to nve'giene naye'e —maquepo ma Zaqueo. 9Ene ma Jesús majicpopo: —Tquechoroji te 'to juiti pjuena sache titecpo to nochquira no tiovricono te pjoca peti. Te 'to psopra piomuire pitirichu mamrivo ma Abraham. 10Tjicho eto timiutecnu nuti nuchcogne nae 'no 'chañono puejchu ntanca ncuchcu'voca no naemtiorono tajicho to pecatu —maquepo ma Jesús. 11Te nasamroocorich'o no 'chañono, ma Jesús maquepo muemicticho to meriono tjicho nacanne'icpo to Jerusalén ene te titecpapo taye'e naejcho tomuire titecpapo 'nuujina to mavonirisrayre ma Viya. 12Manaecchopo maquepo: —Emjaa'iji ma 'chane timotcore nae 'no 'chañono tyonyore te 'pona 'vósare ehuire puejchu majacpa taye'e to matupara'oyore ene ema náquiyara'o te 'to mavsa, tac'epo tchappo. 13Te tyonyórepo muech'opo no ndiesnano mavonrano ene matuparacpo to etonapri'i tasivachogne merio. Ene majichvocpo: “Aquemtone te jmaro merio nijroo'e. Acojpaca tiomuincapo te nchappo”, majichvocpo ma 'chane. Ene taquepo tyompo ema. 14Etotsero no tcovsano taye'e nacóticho ema 'chane ene te muegnepo navonicvocpo no tyanano mue 'ma naeyara'o te 'to 'pog'e ene najichpo: “Vovavro'o emuena váquiyara'o.” 15Etotsero ema 'chane manosgiene majacpo to matupara'oyore ene te tchoopo te 'to mavsa muechoricvocpo no matuparaari'i to maye'ono merio puejchu muecha oynapca to nacojpacgiene taye'e. 16Tiutecpo te 'to mamíro'u ma mativgiene muejroru maquepo: “Tata, ncojpacripo to pijroonuu'i merio ndiesiripo”, majichpo. 17Ma 'chane mágienu majicpopo: “Tiuri pjicho pitúra'i te 'to jvóno'i. To pitura'ivo te 'to 'puesagiene, nnocviyre pcotpara'oyre te 'to ndiesi 'vosariono”, majichpo. 18Ene taquepo tiutecpo ma 'pona vnóraco ene maquepo: “Tata, to merio pijroonuu'i ncojpacripo cincoripo”, maquepo. 19Ene enevore majicho ma 'chane: “Nnocviyre pcotpara'oyre te 'to cinco 'vosariono”, majichpo. 20Ene maquepripo ma 'pona maquepo: “Tata, joca pye'e merio nichopyore. Nunacoo'i nmuijco te 'to attaji puejchu votaquemtico 21tjicho mpícovi. Piti vopajpanra'i pimye'echovo to 'poy'egne ene jvio'irico te 'to jmuevcogne”, majichpo. 22Ene majicpopo ma 'chane: “Vopuetúra'i te 'to jvóno'i nye'e. Nuti nvioschovyore te 'to pjichgieneri'i. Piti pquee'i te 'to vonajpanra'i nimye'echovo to 'poy'e ene nvio'ico to nmuevcogne, pquee'i. 23Ene ¿tajtse vopijroca no tvoo'ono tcoprigiano to nye'e merio puejchu eno nacojpacari'ini? Ene te nchoopo njacpapuini to nye'e merio ene étopo to tacojparono”, majichpo ma 'chane. 24Ema 'chane majichpo no tiovriconri'i te 'to machocyo: “Avirajgia to merio maye'e ene ijrócapo ma tcoy'e to ndiesi”, majichvocpo. 25Enotsero naquepo: “Tata, tcoy'eripo to ndiesi jmaca”, najichpo. 26Ma naeyara'o majicpovcopo: “Je'chugnejcha ene njich'e, ma titúra'i tquijroyre to 'pona ene ma votaetúra'i tcovirajyore to macoy'egnee'ini 'puesagiene. 27Ene no tcotichonono vonavro'o cparaaconina naye'e jvejnovca pcópaca te 'to nmíro'u”, majichvocpo ma naeyara'o —maquepo ma Jesús. 28Te titechjiriivopo ma Jesús tyonvórepo ene maquij'eyre te 'to Jerusalén. 29Te tiane'ompo te 'to 'vosariono Betfagé étopo Betania te tachocyorichu to 'nug'e mari Olivogiji ma Jesús mavonicpo no apinano muemitriono. 30Majichvocpo: —Ayana te pjuena 'vósare vepamiropoo'i. Ene im'oyre to mohuig'erich'o varicu tquimitjii'i taye'e. Avejapuca iómapo te pjoca. 31Te enjoo'ina tyoserígia'e: “¿Taja tacoyemo avejapuco pjoro?” najícha'e, ene eti ajíchapo: “Jmuena Viógienu macomnu”, ajichyore —majichvocpo ma Jesús. 32Ene tyonompo. Je'chura'ii'i te titecpompo naem'opo eto varicu majichgieneri'i ma Jesús. 33Te navejapucripo eto, no tcoy'ono nayosericpo: —¿Taja tacoyemo to avejapucri'i pjoro varicu —najichpo. 34Ene eno najicpopo: —Tjicho macomnu jmuena Viógienu —najichpo. 35Taquepo nompo eto mue 'ma Jesús ene nanocmuigiechpo to namuii'ono nacovgiechpo ma Jesús taye'e. 36Te tcoperopripo ema ene no 'chañono naepcopuecporipo to namuii'o te 'to mamíro'u mayon'oyre. 37Te nacanne'icpo te 'to Jerusalén tpajcomporipo te 'pog'e mari Olivogiji, no 'chopemuriono t‑sopono ema tnaecchovompo tjiaranono narusrupayachopri'i ma Viya nacuñucho ema tajicho to tiaramicriono manocgieñono ma Jesús. 38Naquepripo eno: —¡Emaripo jmaca 'chane yvoo'ogne viyara'ina mavoniru ma Viya, ema vcuñucha! Titotijvono no taye'ono te anumo majicho, tcuñuchcorejicha ma Viya —naquepri'i no tpuegne'ono ema. 39Te 'to namuri no 'chañono enjoo'i no fariseono. Te nasampo to ene naquee'i, najichpo ma Jesús: —Tata pcóvaca pnoni tpuegne'viono. Vo'ene nacuc'e —najichpo. 40Ma Jesús majicpovcopo: —Nmetoco'eyore te 'to ncóvaca pnoni ene jmani mariono tpioorigiampuini eto —majichvocpo. 41Te t‑sioponyórepo te 'to Jerusalén, muem'opo to 'vósare. Ma Jesús tiyo'opo najicho no tcovsano taye'e. 42Maquepo: —Nquitvojvo to echemcha juiti jmani sachono puejchu ajacpueni to titotijvocre etotsero juiti tyumrucvo aye'e tos'o vo'echemcha. 43Ene titecpoyre to iatajivyore tjicho tiuteconyo no sontarono tcoticho'eyoriono tchoyegne'a'iompo ene acjochegne'po 44ene tcopaca'iompo. Nacovenopyore to apenono étopo 'chopiono peti naetoyore tamutu. Ene taqueyre tjicho vo'echcoorigia vo'ojno eschopa ma Viya te tcuchcu'eyrepuini —majichvocpo ma Jesús. 45Ene taquepo ma Jesús tyompo t‑siopo te 'to mapenviya manaecchopo macuchco no tijroricra'ono énopo no tvachricra'ono taye'e. 46Majichvocpo: —Oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “To mpeno eto taecmuna nayujrosrareyore no 'chañono”, maco'e ema Viya ene eti impenochopo no tiomera'ono —majichvocpo ma Jesús. 47Ma Jesús timitricpo te 'to mapenviya tamutu sachono. Etotsero no naeyara'ono no sacerdotiono techono te 'to mapenviya, énopo no timitricra'ono to voniipi ene énopo no cparaacono nae 'no 'chañono natancopo to najichyo to nacopasi'a ema. 48Etotsero votijrocapono tjicho 'chopemuriono no 'chañono nórico to muechjiriivo nasamroocoo'i.

will be added

X\