San Lucas 18

1Ma Jesús manoco to muemictichgiene puejchu naechemcha ene vonaquinajricvo to nayujrosra nayosserigiaporichjicha mue 'ma Viya. 2Maquepo: —Emjaa'iji te 'to 'vósare ma cparaaco tviosricra'i. Vo'iji mapicucha ema Viya ene votajpanra'i nae 'no 'chañono. 3Ene enerichu te 'to 'vósare esjoo'i somuire su 'seno semuimaraji. Esu tyonnove ttsétseji mue 'ma cparaaco syosioco te 'to macotiucha esu mue 'ma socposvo. 4Ene ema cparaaco te tovgiene vomuechcoorigia esu. Taquepo to smueje'ovri'i esu maye'e, maponrericpo te 'to masamre: “Tayampane voncupicucho ma Viya ene vonajpanra'i nae 'no 'chañono, 5tiuri ncotiucha psuca 'seno puejchu voscucmesajiiconu tjicho mpúñupo”, maquepo ma cparaaco —majichvocpo ma Jesús. 6Muemechemchovco ma Viógienu maquepo: —Echemcha to maponreru ma tquitemra'i cparaaco. 7Macompujvo ema Viya to macotiuchrayre no maneriorono tyossericvono maye'e sache yoti. Ene votaemtojcovyore to muejrosrena to nayosiorina maye'e. 8Nmetoco'e te 'to 'nuujiyre macotiuchyore votaemtojcovyore. Etotsero nuti nuchcogne nae 'no 'chañono te nchappo nos'a te 'to anumo ene vomoveravocyorena no t‑sopnono. 9Ma Jesús muemicticho ma fariseo émapo tcovrarecra'i to impuesto puejchu naechemcha no timiaramimijicvono to nórivo ene nacopyeco no 'pomriono. Majichvocpo: 10—Etona sache tyononri'iji tyujrocono te mapenviya no apinano. Ma étona ema fariseo, ma 'pona tcovrarecra'i to impuesto ene ema nacotichósare no 'chañono. 11Te tyujrocpo ma fariseo, ema ttup'erecoo'i maquepo: “Nrusrupayachovi Tata tjicho vonacti eno 'pomriono 'chañono tquitemra'ono mueperajono 'senomoriono. Ene vo'vore nacti jmaca tcovrarecra'i to impuesto. 12Tjicho nuti nitúra'i pye'e nijmuchvonve vonnigia apisache te semana nnoquicvonve pye'e te 'to tamutu to njacpogñono”, maquepo ma fariseo. 13Ene ma tcovrarecra'i to impuesto ttup'erecoo'i ma'ehuírecho votijrócapo muesñegia to anumo te'otupchoopo tajicho to macot‑samrevo. Maquepo: “Tata piovrico te anumo pajpannu nuti pecatumórenu”, maquepo ma 'chane. 14Ene njich'e te 'to ma tcovrarecra'i to impuesto te tyompo te 'to mapeno tjiacpocre mue 'ma Viya ene ema fariseo votájacpocre mue 'ma Viya tjicho ma timiuupochvo tiuri, ema tyutsriocvoyre ene ma tquinajiivo tcot‑samre tjiacpocreyre mue 'ma Viya —maquepo ma Jesús. 15Enjoo'i no tiomono no 'moyono mue 'ma Jesús puejchu manoca to mavupe naye'e. Te naem'ovcopo no muemitriono naquepo: —Vo'aquimiuteco pnoni 'moyono. 16Etotsero ma Jesús muech'ovcopo no 'moyono ene majichvocpo no muemitriono: —Isopachujcha notegia nye'e no 'moyono. Vo'acucóvaco aquevtoco tjicho no t‑sioponyore te 'to mavonirisra ma Viya eno nimicticho pnoni 'moyono. 17Je'chugnejcha njich'e, ma 'chane te 'to vomacucti ma 'moyo to masoprena to 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisra ma Viya, movine t‑siopari'ini taye'e. 18Taquepo ema 'chane cparaaco mayosericpo ma Jesús: —Tata piti piurigienejicha ¿oypuca ncoyemyore puejchu muitravrena to nitorisra? —majichpo ma 'chane. 19Majicpopo ma Jesús: —¿Taja tacoyemo to piuri pjichnuu'i? Maquejvorichu ema Viya tiuri. 20Piti pimoti jmani mavoniipi ma Viya. Oni taco'e: “Vopcúve'o su 'seno to vopiturena, vopcucpaco ma 'pona 'chane, vopcomera'i, vopquepya'ra'i ene ppicucha ma piya ésupo peno” —majichpo ma Jesús. 21Majicpopo ma 'chane: —Te 'chi'cho'nurich'o tamutu jmani nitucho —maquepo. 22Ma Jesús te masampo to ene maquee'i majichpo: —Etonarine to pcomnu: Pyana pijrorigia tamutu to pcoy'egne ene psorachovca no tcomnurocvono ene etjoyre to picmunayore te anumo ene tac'epo piutégiapo ppuegné'anu —majichpo ma Jesús. 23Ma 'chane te masampo to ene maquee'i ma Jesús ene tcojrasamurevognejcha tjicho tcoy'egnejcha to tim'ocre ma 'chane. 24To macojrasamurevoo'i ma 'chane, ma Jesús majichpo: —Tquejragnejcha to nasioprena eno ricono te 'to mavsa ema Viya mavonirisrayre. 25Tjicho tquejrapno to masioprena ma 'chane rico te 'to mavsa mavonirisra ema Viya, vo'richu táquejra to tasioprena te 'to tog'a to priipa to 'chopegiene sórare tquíjare camello —maquepo ma Jesús. 26Ene eno no t‑samono to majichgieneri'i nayosericpo: —Ene ¿najtse tiuchcu'anri'ini t‑siopano taye'e? —naquepo. 27Ma Jesús majichvocpo: —To muitjigne nae 'no 'chañono, mue 'ma Viya tajina muitjina —maquepo. 28Ma Pedro majichpo: —Tata, viti vjiunjicripo tamutu to vcoy'egne tajicho to ypuegnéravi —maquepo. 29Majicpopo ma Jesús: —Je'chugnejcha njich'e, ma tjiunjigia to macoy'egne énopo no majañonono tajicha to manosrena to mavoo'ogne ma Viya, etjoo'i to taetsvoyre. Ma tjiunjigia to mapeno énopo mueyano, énopo matnoviono, maporapenviono ésupo mayeno no machichanoviono, te 'to emuena tjicha ema Viya, 30majacpoyre to muecmunayore te pjoca 'pog'e, 'chopeponyore to majacpoyre te 'to majunjirono. Ene tomuire te 'pojra'ínapo muitravreyre to muetorisra —maquepo ma Jesús. 31Ma Jesús muech'ovcopo mañajoco no ntosegieñono majichvocpo: —Ene vquij'eyre te 'to Jerusalén ene taye'e tituchvoyre to 'chosgieñono ajúreco. Etjoo'i to najchogne no muechjironini ma Viya ene tituchvoyre tamutu to naechjis'ogne nye'e nuti nuchcogne nae 'no 'chañono. 32Tjicho nuti tijroricnonyore nae 'no 'povsajecono. Eno teprurujicnonyore ene timponnojcononyore tiattucnuyriono. 33Tac'epo testacnuyriono ene tcopacononyore. Etotsero te moponagienena sache nechpúcapo nchovyore nitoricyorevore —majichvocpo. 34Ene eno ntosegieñono tajina naechemcha tamutu jmañono tjicho eto tyumrucvorich'o naye'e tos'o vonaechemcha. 35Ma Jesús te titecpoyrepo te 'to 'vósare Jericó ene emjaa'i ma 'chane jma'u tejaracoo'i te 'to tachocyo to 'chene tyosseriicoo'i to prata. 36Te masampo naetavico no 'chopemuriono 'chañono ene ema mayoseriris'opo tajpuca to nacoyemri'i eno. 37Nametocopo te 'to ema Jesús Nazareno tpuicopoo'i muetavico. 38Taco'e ema mapioocopo: —Tata Jesús piti mamrihuini ma David, pajpannu —maquepo. 39No tinapucompoo'i maye'e nacovacopuini ma jma'u puejchu mamtina. Ene emavoyejchujcha tpiooco: —Tata Jesús piti mamrihuini ma David, pajpannu —maquevrepo. 40Ene tichicpo ma Jesús mametocovcopo navejna ema jma'u. Te mapuchpo ma Jesús mayosericpo: 41—¿Tajtse jvoo'o to njíchapi? —majichpo. Majicpopo ma jma'u: —Tata, nvoo'o to pquimuiigianu —majichpo. 42Ma Jesús majicpopo: —Tiuri, pimuiigia. Tajicho to psopranu eto tquimuiicovi —majichpo. 43Ene ema 'nuujipo timuiico ene mapuegne'po ma Jesús marusrupayachopri'i ma Viya. No 'chañono te naem'opo ema timuiicoo'i, nomuire nacuñuchpo ema Viya.

will be added

X\