San Lucas 16

1Tomuire ma Jesús majichvocpo no muemitriono: —Emjaa'iji ma 'chane rico tcoy'e to tim'ocre. Ma techo to macoy'egne tcometuricsi maye'e tajicho to mamopachijsirari'iji to mayeeruvono. 2Ene ema muech'opo ma mavonra techo to mayeeruvo ene mayosericpo: “¿Taja pjocni nsamuiico pye'e? Tiuri vetpirigia to jve'vogne ene étopo pemtone tjicho piuchcu'yórepo to pquemtónevo nye'e”, majichpo ma 'chane ma mavonra. 3Ene tponrericvopo ema maquepo: “¿Oypuca ncoyemyore? Tjicho jmaca nógienu tcuchcu'nuyrepo te 'to ntupara'o maye'e. Vonimroto'ócapo náquemtone ene ttsii'ocre to nyosserigia to nnicgiene. 4Néchopo to ncoyemyore puejchu enjoo'ina najacpanu te 'to napeno te tcuchcu'anupo jmuena nógienu”, maquepo ma 'chane. 5Je'chura'ii'i muech'ovcopo namutu no nteviono mue 'ma mágienu muechjicvocpo etonapri'i. Mayosericpo ma mativgiene: “¿Oyna ntévevi mue 'ma nógienu?” majichpo. 6Ema majicpopo: “Ntévenu maye'e cien lata to asaete”, majichpo. Ene ema majichpo: “Tiuri jve'a pjoca 'jiumeruco pechjiriivoo'i mue 'ma nógienu. 'Nuujina piajcha to 'ponaena cincuentenarichu to pnoca”, majichpo. 7Taquevre mayosericvore ma 'pona: “Ene piti ¿oyna ntévevi mue 'ma nógienu?” majichpo. Majicpopo ema: “Nuti ntévenu cien tarera to trigo”, majichpo. Ma 'chane majicpopo: “Tiuri, pioma pjoca 'jiumeruco piajcha to 'ponaena. Pnoca ochenta”, maquepo ma 'chane vnóraco —majichvocpo ma Jesús—. 8Ene ema mágienu ma 'chane maquictiórapo to muechemchira to majichyore te 'to maquitemra'vo ma mavonra. Tjicho no taye'ono pjoca 'pog'e techemra'ompono te jmañono ene no tponono to tjiáracu vo'richu —majichvocpo ma Jesús—. 9Eto nechjis'o to acoy'egne tim'ocre taye'e pjoca 'pog'e. Ijroca no 'pomriono puejchu te titapopo to acoy'egne te pjoca 'pog'e, ene imuiiyore te 'to anumo te tjiacpa'epo taye'e ema Viya —majichvocpo ma Jesús—. 10Im'a, ma votactemra'i te 'to 'puesagiene ema titura'iyre te 'to 'chopegiene ene ma tquitemrigia te 'to 'puesagiene tomuire tquitemricyore te 'to 'chopegiene. 11Taco'e te áquitemra'i te 'to acoy'egnena te pjoca 'pog'e tavetji movine ttuparaca'ee'ini te 'to tasivachogne mue 'ma Viya. 12Ene te 'to vo'aquitúra'i te 'to 'poy'e, movine áquijroo'ini to aye'enarichu —majichvocpo ma Jesús—. 13Ma étona 'chane vnóraco movine maato'ori'ini macógienu nacvonra no apinano. Tjicho ema macotichapo ma étona ene muemnácapo ma 'pona ene taetura'ipo mue 'ma étona ene macopyégiapo ma 'pona. Ene taco'e tomuire movine aato'ori'ini acponreejii'ini tacticcono to prata tim'ocre te pjoca 'pog'e ene émapo ma Viya —majichvocpo ma Jesús. 14Ene eno no fariseono nasamroocoo'i nacotiorocpo ene naquécoro tjicho eno nomuire najomracho to prata. 15Ma Jesús majichvocpo: —Eti fariseono iuri to ajichvo te 'to namíro'u no 'chañono etotsero ma Viya timosamre'e. Tjicho to navoo'ósare no 'chañono eto teprucre mue 'ma Viya —majichvocpo ma Jesús—. 16Te 'conevoquini nacometoriru napona to 'chosgiene mavoniipi ma Viya ene étopo to naemitropi no muechjironini ma Viya tiomuincovo te tiuchcopo ma Juan ticchosricra'i. Enepotse tos'o to 'rajru 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisra ma Viya, juiti namutu no 'chañono nacopneriiji to nasioprena. 17Etotsero tituchvoyre tamutu to 'chosgiene voniipi. Vo'richu táquejra te 'to títapo pjoca 'pog'e étopo to anumo etotsero tquejrapno te 'to tquituchvo to voniipi, tayampane to ongirena to taemitropi —majichvocpo ma Jesús—. 18Ma 'chane te muenajigia su mayeno ene muetucha su 'pona, tejicvo mue 'ma Viya ene ma titucha su 'seno sinajiru ma sima mamuire tejicvo mue 'ma Viya —majichvocpo ma Jesús—. 19Emjaa'i ma 'chane tcoy'e to tim'ocre tiuuna to mamuii'o ene tnicrico to tiuuna tniccore tamutu sachono —maquepo ma Jesús—. 20Emjaa'i ma 'pona 'chane povre tcomnurocvo tquíjare Lázaro. Ema tcojooraji te 'to mag'e ene tejapuecnove te 'to tachocyo to mapajra ma 'chane tcoy'e to tim'ocre. 21Ma Lázaro majomrachri'ini manigia to naemocharajono te 'to mamésara ma 'chane ene eto to pacono tapuchnove ema taeveroco to majorano. 22Etona sache tepenopo ma Lázaro navejnopo no angieriono nompo te 'to novrare no naepenogñono nochcuriono puejchu ene mavrigia mue 'ma Abraham. Taquepo tepenopo mamuire ma 'chane tcoy'e to tim'ocre ene naecoropo ema. 23Ene ma 'chane rico tcatajiipo te 'to mavriicoo'i te 'to novrare no naepenogñono. Ene te 'to ehuire muem'opo ma Abraham émapo Lázaro te 'to machocyo. 24Ene mapioocopo: “Tata Abraham, pajpannu jvonuchnanu mategia ma Lázaro puejchu muetamuca to mavugi te 'to une muecsárecha to nnene tjicho ncatajivo mraca te pjoca yucu”, majichpo ma 'chane. 25Majicpopo ma Abraham: “Nchicha, pecho te 'to pitoricrich'o te 'to 'pog'e pitotijvo pcoy'e to tim'ocre ene jmaca Lázaro votaetotijvoo'ini ema. Juiti ema titotijvopo te pjoca ene piti pcatajiipo. 26Taa'pona jocjaa'i topenogne votancu'core te ttupric'o vye'e tos'o no tiovricono vye'e vonaato'o tyanano aye'e, énopo no tiovricono aye'e vonaato'o tiutegianri'ini vye'e”, majichpo ma Abraham. 27Ene majicpopo ma 'chane rico: “Nyosiócapi to 'pona, tata Abraham. Jvonisnanu mayana jmaro Lázaro te 'to mapeno ema tata 28tjicho naenjaa'i cinconano atnoviono. Mametocovca puejchu vonacuteco nomuire te pjoca tcatajivcore novriicoo'i”, majichpo ma 'chane. 29Majicpopo ma Abraham: “Etotsero tcoy'ono to majrionini ma Moisés ene étopo to najriono no muechjironini ma Viya. Eto nasopa”, majichpo ma Abraham. 30Ma 'chane majicpopo: “Movine nasopari'ini to najriono eno, tata Abraham, etotse te techpuca ma muepenogne tyana naye'e je'vore ema nasopyore ene tácot‑samrevono”, majichpo. 31Ma Abraham majicpopo: “Te 'to vonacúsopo to majreni ma Moisés étopo to najre no muechjironini ma Viya, movine nasopari'ini tayampane techpuca ma muepenogne tyana muechjicvoca”, majichpo ma Abraham —maquepo ma Jesús.

will be added

X\