San Lucas 15

1No tcovrarecra'ono to impuesto énopo no 'pomriono pecatumoriono napuchpo ma Jesús te 'to navorira nasama. 2Taco'e no fariseono énopo no timitricra'ono nacotiorocpo ma Jesús naquepo: —Jmaca 'chane majacpovco no pecatumoriono ene tnico naye'e —najichcocpo. 3Ene te majicpovcopo muemictichpo to taemtioru 'vesa. Maquepo: 4—Te 'to emjaa'ina aye'e tacye'e ciento to 'vesa ene te temtioca to étona, huiyo macujunjico to 'pomriono noventa ene nueve te 'to vom'i tyánapo matanca to etonagne taemtioru 'vesa tiomuincapo te muechmapo eto. 5Ene te muechmappo manócapo te 'to maji'u ene tiuusamrepripo tyánapo. 6Te titecpapo te mapeno, muech'ovcapo no muemnacsariono ene énopo no tcopenono te machocyo ene majíchapo eno: “Oosamre iomuirena nye'e tjicho nichmovripo to nye'e 'vesa taemtioori'ini”, majichvócapo —maquepo ma Jesús—. 7Ene taco'e te 'to anumo tavoyuchpono to toosamrecrevo taye'e tajicho to macot‑samrevo ma étona 'chane pecatumore ene vo'richu nae 'no tiuriono najichvo vonacmunu tácot‑samrevono —majichvocpo ma Jesús—. 8Ene sco'e somuire su 'seno tcoy'e to ndiesi meriono. Te temtioca to étona, esu syustacpo to yucpi ene spi'icpo to peti stanco tiomuincovo te sichmoopo. 9Te sichmoopo sich'ovcopo no semnacsariono énopo tcopenono te schocyo ene sjichvocpo: “Oosamre iomuirena nye'e tjicho nichmovripo to taemtioori'i nye'e merio”, squepo. 10Ene taco'e te 'to anumo. Tiuusamriono no angieriono mue 'ma Viya tajicho to macot‑samrevo ma étona 'chane pecatumore —majichvocpo ma Jesús. 11Tomuire majichvocpo ma Jesús: —Emjaa'iji ma 'chane tcochicha no apinano 'moperono. 12Etona sache ma 'moypono majichpo ma mueya: “Tata, pijrócanu to nicmuna nyecna nuti”, majichpo. Ene ma naeya masorachovcopo no machichanoviono. 13Etorichu to sachono ma 'moypono tetpiricvopo mave'po tamutu to muejroori'i ma mueya. Enetse eto tyompo te ehuire te 'pona 'vósare ene taye'e mamopachijcopo tamutu to mamgiene macoy'egnee'ini te 'to tamurigieñono muetorisra. 14Te muétopo tamutu ene tnaecchoopo 'com'ipo te 'to 'vósare mavriicoo'i, tos'o ema tcomnurocvopo ene étopo to manicgiene. 15Taquepo tyompo maquij'e ma 'chane tcovsa taye'e ene ema mavonicpo te 'to mavsára'i puejchu majañoca to maye'ono smoru. 16Te 'to muec'ovri'i majomrachpuini to tanicsare to smorono etotsero tajina maquijro mayecnena. 17Taquepo tponrericvopo ma 'móperu, maquepo: “Namutu no tquemtoñono ónogi mue 'ma tata votechri'ano to nanicgiene ene nuti tcopacampopca to nec'ovo te pjoca”, maquepo. 18“Tiuri nchovyore mue 'ma tata. Oni njichyore ema: Tata, nuti nejicvo mue 'ma Viya énepo pye'e piti. 19Huipo nimiuupóchapo pchichanina. Tiuri pimictíchanu nacti no jvonrano. Ene njichyore ma tata”, maquepo ma 'móperu. 20Ene tyompo tchovo mue 'ma mueya. Ene ema mueya te ehuirerich'o ma machicha muem'opo majapanupo. Tjiunopopo macpo maviocpo ene matsucpo —majichvocpo ma Jesús—. 21Je'chura'ii'i majichpo ma 'móperu ma mueya: “Tata, nuti nejicvo mue 'ma Viya énepo pye'e piti. Huipo nimiuupóchapo pchichanina”, maquepo. 22Etotsero ema mueya mavonicvocpo 'nuuji no mavonrano majichvocpo: “Avejna to tcomuii'ocre tiuunapno mamuii'ina étopo to muepcopehuina. Iómapo tomuire to 'tigvure máquitgiv'u. 23Ene acopacapo tomuire to t‑sina vaca. Vnicrigia vepiestáchapo 24tjicho jmaca nchicha vijchognee'i tépeno juiti cutripo tchovo titorico, temtiocri'ini tchoopo juiti vye'e”, maquepo ma mueya. Ene tnaecchoopo to piesta —majichvocpo ma Jesús—. 25Taquepo ema 'chospono titecponejicha tios'o te 'to 'santi. Te titecpopo te 'to peti masampo to napunne tiimuiconripo. 26Muech'opo ma vnóraco mayosericpo tajpuca taechjis'o to piesta. 27Majicpopo ma vnóraco: “Tchovripo jmuena piati. Jmuena piya macovniipipo vcópaca to t‑sina vaca tjicho titotijvo jmuena piati, tajina majíchapo”, majichpo ma vnóraco. 28Ene ema t‑sémopo ma 'chospono huipo mavro'o t‑siopa te 'to peti. Ene tiuchcopo ma mueya mayosiocpo te 'to masiopa. 29Ene majicpopo ma mueya: “Tata, piti pecho te 'to tyereripo to añono nquemtone pye'e ene vonágieremchapi. Ene vo'eto'ena pijrócanu to etonaena chivagira puejchu nnicrigiari'ini nacchane no nemnacsariono. 30Ene juiti to titecpopo jmaca pchicha to pijroru pcoy'egne mamopachijcoo'i nae 'no 'senono pecatumoriono ene pcopasínopo to t‑sina vaca”, majichpo ma machicha 'chospono. 31Majicpopo ma mueya: “Nchicha, piti 'muíriji ncochanevi. Tamutu to ncoy'egne etorichu pye'e. 32Etotsero juiti tiuri te 'to vcuusamréchapo vnicrigia. Vijchoo'i tépeno jmaca piati cutripo tchovo titorico, temtiocri'ini ene tchoopo vye'e”, majichpo ma machicha ema 'chane —maquepo ma Jesús.

will be added

X\