San Lucas 14

1Etona sache to tanarasíravo ma Jesús tyompo tnico te 'to mapeno ma fariseo ema cparaaco. Ene enorichu no majanemuriono naponrejriicoripo. 2Ene emjaa'i taye'e ma macojmagne tiámo'o ema. 3Ma Jesús mayosericvocpo no fariseono énopo no timitricra'ono to voniipi. Majichvocpo: —¿Tisopcorepuca te 'to nconaraca ma macojmagne te 'to sache to tanarasíravo vo'ipuca? ¿Ene eti ooyo acoyemo? —majichvocpo ma Jesús. 4Etotsero eno vonajicpa ene ma Jesús muemmocpo ma macojmagne, maconaracpo ene mavonicpo mayana. 5Majichvocpo no fariseono: —Eti iomuire te tvénopa te scocu to ahuíyera étopo apero ene 'nuuji ave'o votac'eriico tayampane etina to sache tanarasíravo —majichvocpo ma Jesús. 6Ene eno huipo naechmapo to najicpirena. 7Te 'to nanicris'oo'i, ma Jesús muem'o to tneriocvono te 'to tinapuco to naejasrare te 'to mesa. Ene ema muene'ovcopo majichvocpo: 8—Te aquíchosi anicrigia nae 'no 'rayenono, vo'acuquinapupuicvo acuquejacvo te 'to mesa tjicho te tiutegiaripca ma 'pona tápicuchcorepono aye'e 9ene majicha'epo ma tich'o'eri'i: “Pcoscu'a te pjoro puejchu muejaca jmaca 'pona viya”, majicha'epo. Ene eti ayutsriocapopo ene ayánapo te 'to tpajcopno tejas'ocre. 10Te 'to aquíchosi 'nuujina atpiru te 'to tpajcopno tejas'ocre puejchu te tim'á'epo ma tich'o'eri'i majicha'epo: “Tata, yare pejaca te pjoca tiuunapno tejas'ocre”, majich'eyre. Enetse eto naem'oyre to apicuchcórevo. 11Tjicho ma tpicuchcore to majichvo tyutsriocvoyre ene ma tquinajiirujcovo ema tpicuchcoreyore —majichvocpo ma Jesús. 12Tomuire ma Jesús muemitco ma tich'oo'i manigia maye'e. Majichpo: —Te 'to pichorigia nanicrigia pye'e, vopquich'o no pemnacsariono énopo pjiañonono ene énopo no ricono tjicho eno te tnicrigiano tich'apiompo titsrijcovonyore pye'e. 13Te pichorigia no 'chañono tnicrigiano pye'e, eno pich'a no tcomnurocvono énopo no moso'iono énopo no puchugiono. 14Enetse eto piuusamreyre najichyore tjicho eno vonaato'oyore taetsrijcovonyore pye'e. Etotsero ema Viya titsrijsinoviyre te 'to titecpapo to sache naechepusrena no naepenogñono nochcuriompo —majichpo ma Jesús. 15Ma étona te 'to mesa te masampo to ene maquee'i majichpo ma Jesús: —Titotijvogneyrejcha ma t‑siopa te 'to mavonirisra mavsa ema Viya ene tnicrígiapo maye'e. 16Ma Jesús muechjis'opo to mavonirisrayre ma Viya. Maquepo: —Emjaa'iji ma 'chane tepyaco to nanicrisra no 'chañono ene muech'ovcopo no moverano. 17Te pochpo to tniccore ma 'chane mapjucpo ma mavonra mametocovca ene majichvocporipo no tquichosionri'i: “Ayánapo anigia tjicho pochripo eto tniccore”, majichvocpo. 18Etotsero eno tcutcocono natancopo to naquetsraru. Ma étona maquepo: “Etotsero nvachrisravo to 'pog'e ene nyonyore nim'oyre. Pcatajígianu vo'acucchocnu”, maquepo. 19Ma 'pona maquepo: “Nuti nvachrisravo to cincomri to huiyono ene tcomnucre to nitsmoorigia tohuina. Pcatajígianu, vo'acucchocnu.” 20Ene ma 'pona maquepo: “Nuti mpuemmavo nituchravo su 'seno taco'e vonátequim'i”, maquepo. 21Ene ma vnóraco tchoopo mue 'ma tvonicri'i mametocopo te 'to votátecyoriono no tquichosionri'i. Ene ema 'chane tepyaco to tniccore t‑sémopo. Majichpo ma mavonra: “Pyana juitjicha te 'to cayano te pjoca 'vósare jvejna eno tcomnurocvono, énopo moso'iono, énopo no puchugiono puejchu enina notegia nanigia”, majichpo ma 'chane. 22Ene je'chura'ii'i tyonvórepo ene te tchoopo majichpo: “Tata, nituchpo to nvóno'i pye'e ene trotovonrich'o te pjoca peti”, majichpo ma mavonra. 23Majicpopo ma 'chane: “Pyanavore te 'to cayano te'po 'cheñono ene pich'ovca pacmesa notegia no 'pomriono puejchu taenco pjoca mpeno. 24Nmetoco'eyore te 'to najina tániconyore no novgieneri'i nich'ogñono”, maquepo ema 'chane —majichvocpo ma Jesús. 25No 'chopemuriono 'chañono napuegne'poo'i ma Jesús ene ema muesñecvocpo maquepo: 26—Te emjaa'ina mavro'o tpuegné'anu tiuripono te 'to muemnacanupno mracaena nuti ene vo'richu maquemnaco ma mueya, su mueno, su mayeno énopo machichanoviono, matnoviono, maporapenviono ene etoripuini to muetorisra vomaquemnaco. Ene tiuri te 'to ene najicha puejchu eno naróto'o napuegné'anu. 27Tjicho tiuri te 'to mama eto crutsu mactinu nuti te 'to natajivono te'po nitorisra. Te vo'ene nacuggio vonacuuto'o tcupuegne'nono. 28Ma 'chane te mavro'o muepyaca to 'nug'e peti, tatihuina muecha oynapca to tacomnuyre te taato'opuca muetucha. 29Tjicho te pochínapo manoca eto tanaecchi'voyre to peti ene huiripca tacuuto'o to macoy'egne huipo maquituchri'i to peti ene no tim'ano ema to muepyasrayree'ini ene nano'ojrígiapo. 30Nac'epo: “Jmuena 'chane manaecchoo'ini to macochpucyore to peti etotsero vomaato'o muetucha”, nac'epo no 'chañono. 31Enerichu maco'e ma taeyara'o to 'vósare te navoo'o te'cocano to 'vosariono. Te muéchapo ema te tiutégiapo ma macposvoyre mamparipo no maye'ono sontarono veinte mil to natupa eno. Ene ema maponrerígiapo te 'to maato'opuca mueto'aca ma macposvoyre tjicho ndiesi milrichu to natupa no maye'ono sontarono. 32Ene muéchapo te 'to vomaato'oyore mueto'acyo, te 'to ehuirerich'o ma macposvoyre ene 'nuujina mavonigia nayana no mavonirono puejchu eno naechjigia, huipo naque'coco naetpiriccapo. 33Ene aqueyre aponrerigia te 'to ápuegne'nuyrepo, tayumjacvo te 'to inajigia tamtu to acoy'egnena eymagñono puejchu apuegné'anu —majichvocpo ma Jesús—. 34Eti echo to tacomnucrevo to 'cheve etotsero te huipo toona to 'cheve, movínepo tchapri'ini toona. 35Tajínapo tajichgienena tquevtsupo eto. Taco'e te acgiño asama —majichvocpo ma Jesús.

will be added

X\