San Lucas 11

1Etona sache te pochpo ma Jesús tyujrocri'i, ma étona muemitre majichpo: —Tata, pimitcavi to vyujroca pacti ma Juan muemitco to nayujrosra no muemitriono. 2Ma Jesús majichpo: —Oni aqueyre te ayujroca: Tata, piti piovrico te anumo, tápicuchcore to píjare. Viyara'ovina te 'to jvonirisra. Taetúchapo to jvoo'ogne te pjoca 'pog'e tactirichu te 'to anumo. 3Pijrocavi to vnicgienena juiti sache. 4Vopquechnovi to vtopravono tjicho viti vovechna to natopravono vye'e. Vopquisopovi vcuvoyoccore, pcotiuchavi te 'to mueperajono —majichvocpo ma Jesús. 5Tomuire majichvocpo: —Im'ajcha, te emjaa'ina ma emnacsare ene eti ayana maye'e te ttupric'o yoti ene ajíchapo ema: “Nemnacsare, ncopcapi to moponarichu panu 6tjicho titecpo jmuena nemnacsare mapuiiriru ene tajina nijroca manigia”, ajíchapo ma emnacsare —majichvocpo ma Jesús—. 7Ene majicha'epo ema te 'to 'vi'cu: “Vopcucmesajiiconu pquechjicnu tjicho tjiochvoripo to tapajo, vnaracoripo ymutu no nchichanoviono. Vonaechpuquim'i naejrocviyre to pcomnugnee'i”, majicha'eripca ma emnacsare —majichvocpo ma Jesús—. 8Ene je'chu movine techpucari'ini ma 'chane tajicha to aquemnacsárevo. To tcochpucyore ema eto to acomesajiisirayore ayosiosrayre ene tijroca'epo to acomnugnena. 9Ene aqueyre te 'to ayosiosrena ma Viya. Ayosioca puejchu áquijro maye'e, atanca ene ichmovyore, echjigia te 'to tapajo ene tvej'uch'eyre acti ma 'chane ttanco to macomnugne. 10Tjicho ma tyosserico mue 'ma Viya majacpoyre to mayosiorina ene ma ttanca to macomnugne titcovyore, ma techjigia mavej'uchyore. 11Im'a eti acochicha, te tyosióca'e to panu ma achicha movine ijrocari'ini to marija'i ene te tyosióca'e to jimo vo'aejrocyore to ggiore. 12Ene te tyosióca'e to vray'a movine ijrocari'ini to sose —majichvocpo ma Jesús—. 13Taco'e eti te 'to ahuinarajvo itco ijroco to tiuuna no achichanoviono. Macompujvo ma Viya tcochícha'e muejrocyore ma Espíritu Santo no tyosiocano ema —majichvocpo ma Jesús. 14Emjaa'i ma 'chane masioporu ma huinarajgiene votechjigia majicho. Ma Jesús macuchcopo maye'e ene techjicpo ma 'chane tos'o naramignejcha no 'chañono. 15Enjotsero naco'e: —Jmaca Jesús macuchco majicho ma eriono emarichu naeyara'o no huinarajgieñono —naquepo. 16No 'pomriono navoo'o náquitsmooraji to muetjiicoovo nayosiocpo puejchu muemegia to tiaramicre 'cutiórare te anumo. 17Etotsero ma Jesús muechemcho to naponreru naemijrocri'i te 'to emuena macsiña ma eriono. Majichvocpo ma Jesús: —Im'a, no tcovsano te 'to étona 'vósare te te'cocano enojihuina votcúyere to 'vósare 'nuujina títapo. Ene énopo no najañoncocono te te'cocano tiocpoccano vo'vore tcúyere 'nuuji náquittoji. 18Enerichu naqueyre te te'cocano tiocpoccano no maye'ono ma eriono, votcúyere 'nuuji titovonyore. Puejchu aponrejgia eti aquee'i te 'to ncuchco no huinarajgieñono te 'to muetjiicoovo ma eriono —majichvocpo ma Jesús—. 19Te 'to ene tac'ee'ini, ¿naja tijroco to naetjiicoovo nae 'no aye'ono tcuchcono no huinarajgieñono? Eno naecho te 'to vomaye'ena ma eriono to nitjiicoovo. Eto temquechorojco te 'to ejcojvoo'i eti. 20Nuti ncuchco no huinarajgieñono te 'to muetjiicoovo ma Viya ene eto temquechorojco te 'to titecporipo aye'e to mavonirisra ma Viya. 21Im'a, ma 'tume 'chane te etjo to macotiuch'ovo te 'to majañoco to mapeno najina távirajquim'i to mayeeruvono. 22Etotsero te tiutegia ma 'tumepono maye'e ene mueto'ácapo mavirajgiapo to macotiuch'ovo macosiñagieñono énetse eto maquichojgiapo to mayeeruvono ene masorarégiapo —majichvocpo ma Jesús—. 23Ma votiuremchanu ema tiocpuemra'i nye'e ene ma votcuumutrigia nye'e ema tesruricra'i —majichvocpo ma Jesús—. 24Te tiuchco ma huinarajgiene mue 'ma 'chane masioporu, tyompo tpuiirico te 'to tiojpa'ono matancopri'i to manarasi'a. Etotsero tajina muechmapo to mav'a ene maponrericpo maquepo: “Nchovyore mue 'ma 'chane nut‑sine novnee'ini” —maquepo—. 25Ene te tchoopo maye'e muem'opo macutripo te tcopi'icsi to movcu peti. 26Ene ema huinarajgiene tyompo mavejnovco no 'pomriono sietenano huinarajgieñono, ene eno huinarajompono te maye'e ema. Muemyonvocpo eno mue 'ma 'chane t‑siopono maye'e ene tavoyuchpompo to muetorisra ma 'chane te 'to tativgiene —majichvocpo ma Jesús. 27Te timitricrich'o jmañono su 'seno te 'to namuri no 'chañono sjichpo ma Jesús tjiáranu: —Titotijvognejcha su peno tcuchcovi ene tijrocvi to piojgia. 28Ma Jesús majicpopo: —No titotijvompono eno t‑samono to 'chojriicovo mue 'ma Viya ene naetucho —majichvocpo ma Jesús. 29No 'chañono tyuttucvomporipo mue 'ma Jesús. Ema majichvocpo: —Mueperajono pnoni 'chañono juiti jmani sachono. Etochujcha nacopneriiji nimegia to tiaramicre puejchu nasópanu, etotsero tajina naemericyore. To naem'oyre eto tacutiyore to 'cutiórare mue 'ma Jonás muechjirini ma Viya. 30Tjicho te 'conevoco no tcovsano te Nínive naquictiorari'i te 'to ma Jonás mavoniiri'i ma Viya tajicho to majichvognee'i. Enerichu naqueyre no 'chañono juiti naquictiorayore te 'to ene nos'o mue 'ma Viya eto tjichyore to njichvogneyre. 31Te 'to maviosrisrayre ma Viya su 'seno nogienuu'o te 'conevoco taeyara'o to Sabá somuire esu timeruchyore to natopravo pnoni 'chañono juiti. Tjicho esu voseyuchari'i tios'o te ehuire ssamyore to muechemra'vo ma Salomón. Ene juiti nutecpo nuti nechemra'pono maye'e ene vot‑samanono. 32Te tviosrígiapo ma Viya nomuire no tcovsanri'ini te 'to Nínive te 'conevoco naemeruchyore to natopravo pnoni 'chañono juiti tjicho te tcometoriipo naye'e ma Jonás eno tcot‑samrevonri'i. Ene juiti nutecpo nuti nquechorojpono mue 'ma Jonás ene pnoni juiti votácot‑samriono —majichvocpo ma Jesús —. 33Ma 'chane te mayustacpo to yucpi movine mávicha mayumrucari'ini te 'to tamópecu. Manocyore te 'to tovrare puejchu tamicucha no t‑siopono te 'to peti. 34Im'a, to mog'a ma 'chane eto tmicucho to mag'e. Te 'to tiuuna to mog'a t‑siopo to tjiáracu te 'to mag'e etotsero te votoona to mog'a ene eto mag'e tiovrico te 'to tmopcu. 35Taco'e aponrejgia, te tmopcu to asamre ene eto itorisra ene tovrico te 'to tamopcugne. 36Ene te 'to tjiáracu ene tovrico te 'to asamre tamicucho to iog'e étopo itorisra ene tajínapo támopcu aye'e —majichvocpo ma Jesús. 37Te titechjiriivopo ma Jesús, ma fariseo mametocopo puejchu ene manis'a maye'e. Taco'e ma Jesús t‑sioppo te 'to mapeno tejacpo te 'to mesa. 38Ma fariseo márami tjicho ma Jesús votohuina tacsijvo'u te tnicyórepo. 39Ma Jesús maquepo: —Eti fariseono acuti to crujo tiuuna te 'neco etotsero te 'vi'cu etjoo'i to atagiene. Ene aco'e mpachiji'e te 'to asamre. 40Eti acuti no muechemreccono. Vo'echemcha ma tepyaco to viog'e ene emarichu tepyaco to vsamre ene ema mavoo'o tacticco toona. 41Tiuri te 'to ajpanra'i tos'a te 'to asamre ene ijroca no tcomnurocvono ene tamtutsero toona aye'e. 42Acatajivyore eti fariseono tayampane to anoquigiaponve mue 'ma Viya 'puesenapoo'i te 'to tamutu to acoy'egne ene étopo to tiuunisi tapocojiono te 'to asucriono. Tayampane ene ajicha jmañono ene vo'anoca to je'chugne tiuricocre, vo'vore emnaca ma Viya. Tiuri te 'to anoquígiapo mue 'ma Viya etotsero to 'pona eto tvoo'ocrepno maye'e te jmañono —majichvocpo ma Jesús—. 43Acatajivyore eti fariseono tjicho 'muíriji ayumjacvo to tiuuna tejas'ocre te 'to iuumutírare étopo avoo'o ápicuchcore to naechjisra'ena te 'to cayano. 44Acatajivyore eti fariseono ene étipo imitricra'i to voniipi tjicho apimiro'e eti. Votáquechra to mpáchiji te 'to asamre acuti to tamuquechragne muécori ma 'chane tjicho eno 'chañono tpuiiricono te 'to ína'u ene vonaecha —majichvocpo ma Jesús. 45Ene maquepo ma timitricra'i to voniipi: —Tata, to ene pquee'i viti viomuire pcotiorocovi —majichpo. 46Ene majichvocpo ma Jesús: —Acatajivyore iomuire eti imitricra'i to voniipi tjicho to imitrisra eti imyoyucho imiomgiénecho no 'chañono puejchu eno naetuchaa'ini to taquejragne ene etiripuini vo'ijrócapo anoca itucha. 47Napecho ene njich'e te 'to acatajivyore eti. Tjicho eti epyaco to naécori no naepenogñono no muechjironini ma Viya nacopacogñono no iochconvionini eti. 48Ene eto temquechorojco te 'to eti tajina acyemo to nanocgiene no iochconvionini tjicho eno tcopaconri'i ene eti epyacpo to naécori —majichvocpo ma Jesús—. 49Taco'e to muechemra'vo ema Viya oni maco'e te 'conevoco: “Nvonicyore naye'e no nechjirono nuti, no techjis'onyore to nechjiriivo etotsero enjoo'i naemponnojcoyre ene no 'pomriono nacopacoyre”, maquee'i ma Viya —majichvocpo ma Jesús—. 50Ma Viya muemechoricvocyore no 'chañono juiti tajichyo to naepenira namutu no muechjironini ema Viya nacopacogñonri'i te 'conevoco te'rich'o te tanaécupo pjoca 'pog'e. 51Ma mativgiene nacóparu tquíjare Abel émapo muegnejriru tquíjare Zacarías. Ema ene nacopasi'o te 'to tamíro'u to mapenviya. Napecho ene njich'e, eno 'chañono juiti muemechoricyore ma Viya najichyore namutu no muechjironini —majichvocpo ma Jesús—. 52Acatajivyore eti imitricra'i to voniipi tjicho imoti eto 'chojriicovo ene vo'emechemcha no 'chañono. Eti vo'ajacpa ene vo'vore isopa najacpa no tvoo'ono tjiacpa —majichvocpo ma Jesús. 53To énepo maquee'i, no timitricra'ono to voniipi énopo no fariseono eno t‑semompo mraca maye'e. Tos'o movera to nayosericgieñono 54naemtannicpuini to nameturis'a tajicha to tejcopapoo'ini te 'to muechjiriivo.

will be added

X\