San Lucas 10

1Taquepo ma Jesús matuparacvocpo no 'pomriono t‑sopono ema, setenta to natupa eno. Mavonicvocpo apinavocpoo'i puejchu naenapucucha ema nayana te 'to 'vosariono te'po petiono te 'to maquij'eyree'i ema. 2Majichvocpo ma Jesús: —Moverano no tcomnu t‑samano to 'chojriicovo ene no tcometorirono vomoveravoquina tacuti te tyó'opo to 'chopegiene 'santi vomoverena no tvio'iricono. Taco'e ayosioca ma Viya puejchu mavonigia no tacmetorirono to 'chojriicovo tacti ma tcoy'e to 'santi mavonico no tvio'iricono —majichvocpo ma Jesús—. 3Ayánapo eti te 'to nvonis'o'eyore acutyore to 'vesa te 'to tamíro'u to huinarajgieñono sórare. 4Tajina amyore to ayeeruvo tomuire to prata ene étopo epcopevo. Ene vo'aquemtojricvo to ametosirena no 'chañono te 'to 'chene. 5Te ásiopyórepo te 'to peti, oni ajichyore: “Aetotijvo te pjoca peti”, ene ajichyore. 6Te 'to noremcha to titotijvocre ene eto tanosyore naye'e ene te 'to vonacuremcho no tiovricono taye'e, votansim'i to echjiriihuina naye'e. 7Ene atupsi'a enerichu te 'to peti anigia, era to naejroo'ena tjicho etoripo maváne'o ma tquemtone te 'to 'chojriicovo. Vo'acuyejco te 'to atupsi'o. 8Tomuire te tjiacpa'iono te 'to 'vósare, anigia to naejroo'ena, 9aconaracvoca no nacojmagñono ene acmetoriru naye'e: “Titecpoyrepo aye'e to mavonirisrayre ma Viya”, ene ajichyore —majichvocpo ma Jesús—. 10Te itecpa te 'to 'vósare ene votcujacpo'iono, atup'égiapo te 'to caya, ajíchapo: 11“To vimeruch'oyre to amusopjuira'ivo vettocyore to vepcopevo tapacaregia to móteji taye'e pjoca iovsa. Yvoo'o echemcha te 'to tiáne'i titecpoyreni aye'e to mavonirisrayre ma Viya”, ajichyore —majichvocpo ma Jesús. 12Ene maajichvórepo: —Je'chugnejcha njich'e, te titecpapo to sache maviosrisrayre ma Viya, taesvoycopnoyre to naemechoro'yore no tcovsano te 'to 'vosariono votjiacpa'iono ene vo'richu nae 'no huinarajono tcovsanri'ini te 'to Sodoma te 'conevoco. 13Eti acovsa te 'to Corazín te'po Betsaida acatajivyore tajichyore to vo'ácot‑samre. Tjicho no tcovsano te Tiro te'po Sidón te naem'aa'ini to 'chope muetjiicoovo ma Viya im'ognee'i eti juiti, eno 'nuujinaripuini tácot‑samriono nanocaripuini to namuii'ósare t‑siso ene tejacampuini te 'to tsmapa taemquechorojgia to nacot‑samrehuina. 14Tos'o te 'to maviosrisrayre ma Viya taesvoycopnoyre to emechoro'yore eti acovsa te Corazín te'po Betsaida ene no tcovsano te Tiro te'po Sidón eno vo'richu tácatajivonyore —majichvocpo ma Jesús—. 15Ene étipo acovsa te 'to Capernaum ijcho te 'to acuñuchcoreponyore nae 'no 'pomriono ene vo'i tjicho aquicñayre mue 'ma Viya —maquepo ma Jesús. 16Majichvocpo no setentano mavonironri'i: —Im'a, no votcusam'iono eti tacuti te 'to nuti vot‑samanono ene no tcopyegia'iono nuti nacopyecnu. Ene no tcopyecnono nuti ema Tata tvonicnuu'i ema nacopyeco —majichvocpo ma Jesús. 17Taquepo tchovompo no setentano te 'to mavonis'oo'i ma Jesús tiuusamriono eno. Najichpo ma Jesús: —Tata, enoripuini no huinarajgieñono t‑sopjuira'ono vye'e te yvonico te 'to píjare piti —najichpo. 18Ene ma Jesús majicpopo: —Je'chu ene taco'e tjicho nim'o ma eriono te tpacarecpo tios'o te anumo macuti to tetscháraco —majichvocpo—. 19Nuti nijroc'e to nitjiicoovo puejchu ioctáyaca to ggioriono. Etopo to tyucra'ono sosejgi taquija tacuggio'e ene ito'acyore to matúmevo ma tiocpuemra'i eriono. 20Etotsero votaquimiuusamrech'e tajicho to nasopra'e no huinarajgieñono. To timiuusamrech'eyre tjicho acajcunaripo to íjare te 'to anumo —majichvocpo ma Jesús. 21Ene ma Jesús tiuusamre majicho ma Espíritu Santo. Maquepo mue 'ma Mueya: —Tata, piti Taeyaró'ovi pcoy'e to 'pog'e étopo anumo. Nrusrupayachovi te jmañono tjicho pyumrucri'i nae 'no timotvono techemra'ono ene eno pimecri'i no nacuti no 'moyono te huich'o taechemra'ono, eno pemechemchoo'i. Ene pjichri'i piti te 'to toonagne pponreru —majichpo ma Jesús. 22Majichvocpo no 'chañono: —Ma Tata ema ttuparacnuu'i tamutu. Najina techa nijapuca nuti maquejvorichu ma Tata ene najina taato'o taemoti ma Tata te anumo nquejvorichu nuti maChíchanu nimoti ene énopo nomuire no nvoo'ognena nimimoticha ema —majichvocpo ma Jesús. 23Taquepo muesñecvocpo no muemitriono mañajocvoco majichpo: —Eti itotijvo tajicho to im'ognee'i. 24Tjicho moverano no muechjironini ma Viya énopo taeyara'ono to 'pog'e navoo'oo'ini naem'a to im'ognee'i asamgieneri'i eti juiti jmani sachono etotsero huich'oo'i táquisopsiono mue 'ma Viya. 25Taquepo ma 'chane timitricra'i to voniipi techpucpo mavoo'o máquitsmooraji te 'to techemra'puca ma Jesús. Maquepo: —Tata ¿oypuca nacyemo puejchu muitravrena to nitorisrena? —majichpo. 26Majicpopo ma Jesús: —¿Ooyo tacoyemo to 'chosgiene ajúreco mavoniipi ma Viya? ¿Taja taechjis'o to pjironove taye'e? —majichpo ma Jesús. 27Ma timitricra'i to voniipi majicpopo: —Oni taco'e te 'to mavoniipi ma Viya: “Pemnaca ma Viya ene tos'a te 'to psamre, piachanevo énepo te 'to pponreru, te'po te 'to ptúmevo. Ene tomuire pemnaca ma pcutgiene 'chane tacti to pemnasravo piti”, ene taco'e to mavoniipi ma Viya —maquepo ma 'chane. 28Ma Jesús majicpopo: —Tiuri to pjicpóropi nye'e tjicho te 'to pitucha jmañono ene muitravreyre to pitorisra —majichpo. 29Etotsero ma 'chane te 'to mamuurira taquéchosi to matopravo mayosericvore ma Jesús: —Etotsero ¿majpuca ma ncutgiene 'chane nemnacgieneyore? —majichpo ma 'chane. 30Ma Jesús majicpopo: —Tiuri, nechjis'oyre ma 'chane mapuiiriru. Ma étona 'chane tpuicopoo'i te 'to 'chene. Ene maquij'eyre te 'to Jericó, tios'o te Jerusalén. Ene te 'to 'chene najunruchpo no tiomera'ono nacootocpo navirajcopo to macoy'egne étopo mamuii'o naé'opo najorachopo ene najunjicpo tiáne'i tepenaeni. 31Muechcóresi maquepripo ma sacerdote techo te 'to mapenviya ene te muem'opo ma 'chane macojoragne te 'to 'chene maseptaegne'po muetavicpo ene tyompo. 32Maquepripo ma 'pona 'chane emarichu te 'to mavcure ma Leví timcatarecra'ono te 'to mapenviya. Te muem'opo mamuire ma 'chane macojoragne muetavicvore tyompo —maquepo ma Jesús—. 33Ene maquepripo ma 'pona 'chane tcovsa te Samaria eno amuricósare eti jurionono. Ema te muem'opo ma 'chane macojoragne majapanugnejcha 34mapuchpo ema, mueprujchopo to majorano manoco to asaete étopo vinu. Manocgiechpo te 'to mapero mampo te 'to peti natupsírare no napuiirirono ene majañocpo taye'e. 35Te 'pónapo sache tyonyórepo ma tcovsa te Samaria muejrocpo to prata ma tcoy'e to peti. Majichpo: “Pjiañosnanu jmaca 'chane. Te votacuuto jmani prata nva'chaprine te nchappo”, majichpo ma 'chane —maquepo ma Jesús. 36Ma Jesús majichpo ma 'chane timitricra'i to voniipi: —Nae 'no moponano tim'onri'i ma 'chane najorachogne no tiomera'ono ¿majpuca ma macutgieneri'i 'chane tcatajicri'i? —majichpo ma Jesús. 37Ene majicpopo: —Ema ma tjiapanuu'i —majichpo. Ma Jesús majicpopo: —Ene pjichyore piomuire te 'to pitorisra —majichpo. 38Ma Jesús énopo no muemitriono tyononvórepo. Titecpompo te 'to 'pona 'vósare ene taye'e su 'seno tquíjare Marta sjacpopo ma Jesús te 'to speno. 39Esjoo'i somuire su sati María esu tejacpo te 'to machocyo ma Jesús ssamroocoo'i to muemitropi. 40Ene su Marta scopneriijipno to sviirisravo te 'to peti. Esu spuchpo ma Jesús sjichpo: —Tata, huipca pponrejgia psuca María votimcatacanu. Nquejvorichu nviiricvo te pjoca. Jvonigia simcatacanu —sjichpo su Marta. 41Ma Jesús majicpopo: —Marta, piti pponrericrichjicha pcojrasamure jmañono. 42Etotsero etonarichu to pcomnugne to tiuricocre scopneriijigne su María eto 'chojriicovo ene najina táquichojquim'i esu —majichpo ma Jesús.

will be added

X\