San Lucas 1

1Teófilo, enjoo'i moverano no timroto'ocvono najcho to tacoyemgieñono vye'e te 'to muetorisra ma Cristo. 2To najrionri'i eno, eto napono to vimitcosri'i nae 'no tim'ono jmani te 'to tanaécupo ene nacometoriipo to 'chojriicovo. 3Nuti nomuire nyoseriris'o tamutu jmañono te 'to tanaécupo. Taco'e piti ppicuchcore Teófilo, te 'to mponreru tiuri to nimnecpapi najcha jmañono 4puejchu pechemcha te 'to je'chugnejcha to 'chojriicovo pimitcosri'i. 5Te cparaacopo ma 'Róresi te 'to 'pog'e Judea emjaa'i taye'e ma techo te 'to mapenviya tquíjare Zacarías, eto mavcure ma Abías, ene esu su mayeno tquíjare Elisabet. Esu somuire mamrivo ma Aarón techo to mapenviya. 6Ma Zacarías ésupo mayeno tiuri to naetorisra mue 'ma Viya ene t‑sopjuira'ono te 'to tamutu to mavoniipiono énepo te 'to muemitropiono. 7Etotsero najina nachichena tjicho su Elisabet mcheru taa'pona ma sima tcutcocono 'chosiono. 8- 9Ene taetpiocpo ema te 'to naye'erepi nanocsare no techono to mapenviya ene tcosemanarapo te 'to mavcure. To manosraa'i te 'to mamíro'u ma Viya, ema Zacarías t‑sioppo te 'to mapenviya puejchu muejcu'a to tijyepa taye'e. 10Te 'to tanicgierecoripo to yucu to tijyepa, no 'chopemuriono 'chañono ene novriico te 'neco tyujroconri'i. 11Muemna'osravrichu timericvo maye'e ma angieri tios'o mue 'ma Viya ttup'ecpo te tnopuico vovre te 'to naejquírare to tijyepa. 12Ma Zacarías te muem'opo tyoyocpo tpico. 13Majichpo ma angieri: —Vopcuuyoco Zacarías, tjicho ma Viya majacpo to pyosseriipi maye'e —majichpo—. Su pyeno Elisabet tcochichayore ene pnocyore to muejareyre Juan. 14Piti piuusamreyre majichyo ma pchichayore ene moverano no tvopnonyore ema. 15'Chope to maricocrevyore mue 'ma Viya ene vománecoyre to terocoriono tacotsigiene, mavocyore ma Espíritu Santo te'rich'o te 'to sju'e su mueno. 16Ene tchovonyore mue 'ma Viya Nógienu moverano no jurionono mamrihuini ma Israel majichyore ema. 17Ene ema pchichayore mavoniiyore ma Viya 'tumeyore titjiicovyore macútiyo ma muechjirini Viya tquíjare Elías. Ema tememnacyore ma 'chane nae 'no machichanoviono, muemitcoyre no namusopjuira'igñono puejchu toona to naponreru ene natsegiari'i to nasamriono puejchu navopna ma Viógienu —majichpo ma angieri. 18Ma Zacarías majichpo: —¿Ooyo tacoyemyore puejchu necha to je'china vo'ipuca to jmetorunri'i? Tjicho nuti 'chosinupo ene somuire su nyeno —majichpo. 19Majicpopo ma angieri: —Nuti Gabriel ntup'ereconve te 'to mamíro'u ma Viya te anumo ene emagiene tvonicnu puejchu nmetacapi pjoca tiuuna 'chojriicovo. 20Juiti to jmusopranri'i to nmetoruvri'i, huipo puechjicyore tiomuincapo te tiuchcapo ma pchichayore. Tituchvoyre to muectiora ma Viya —majichpo ma angieri. 21Ene no 'chañono nacuchoocoripo ma Zacarías te 'to 'neco. Nárami tajicho to tyereripo te 'to mapenviya. 22Taqueptsero te 'to tiuchcopo ema, huipo techjigiari'i ene naquictiórapo to etjoo'i to muem'ognee'i taye'e majichri'i ma Viya. Ema muemictiticho te 'to mavupe puejchu naechemcha tjicho huipo techjigiari'i. 23Te tamutpo to sachono to maquemtonevoo'i te 'to mapenviya, ema Zacarías tchoopo te 'to mavsára'i mapeno. 24Ene taquepo su mayeno Elisabet tcojaripo votiutchigia te 'to speno cinco coje sjicho. 25Esu tponrericvo squepo: “Eñi ñi Viya ene tjichnuu'i. Njapanucrepo puejchu huipo nacucopyecnu no 'chañono tacuggio to nmucchíchavo”, squepo. 26Te saésipo coje to scojarivo su Elisabet ma Viya mavonicvórepo ma angieri Gabriel te 'to 'vósare Nazaret taye'epa'i to Galilea 27puejchu mamétaca su 'móperu muimarurich'o tquíjare María. Esu tquechjicsiripo mue 'ma 'chane tquíjare José mamrivo ma naeyara'ini David. 28Ma angieri t‑sioppo te 'to sovriicoo'i esu ene muechjicpo. Taqueptsero majichpo: —Piti timecvi to 'chopegiene márivo ema Viya tjicho ema tiovrico pye'e ene pitotijvopno nae 'no namutu no 'senono —majichpo. 29Te sim'opo ma angieri, esu sponreriicoripo tajicho to ene majichraa'i ma angieri. 30Ma angieri majichvore: —Vopcuuyoco María. Ma Viya timecviyre to márivo pye'e. 31Pcojariyre pcochichayore ene pijarechyore JESUS ma pChichayore. 32Ema tpicuchcoreyore timotcóreyo te 'to maChichagienejicha ma Viya te anumo. Ene ema tijrocyore to matupará'oyo naquiyara'oyore macútiyo ma machquini David. 33Ema naeyara'oyore no jurionono mamrihuini ma Israel muitravreyre to matupará'oyo. 34Su María sjicpopo ma angieri: —¿Ooyo tacoyemyore jmani jmetorunri'i? —sjichpo—. Tjicho votianegianu ñi 'chane. 35Maajichvore ma angieri: —Ma Espíritu Santo tiutecyore pye'e ene to muetjiicoovo ma Viya te anumo tiavichovyore enetsero eto pacjáripo. Taco'e tiuunagneyrejcha ma pChichayore, timotcóreyo ema maChíchayo ema Viya. 36Pim'a, su pjiañono Elisabet te 'to sechosíravo somuire tcojariripo. Saesiripo coje sjicho esu mcheru najit‑sare. 37Tjicho tajina muitjina mue 'ma Viya. Tamutu maróto'o —majichpo ma angieri. 38Su María sjichpo: —Nuti ñivonranu ñi Viya, tiuri taetuchaporine nye'e tamutu to jmetorunri'i —sjichpo. Taquepo ma angieri majunjicpo. 39- 40Ene eto to sachono su María tyompo 'nuuji te 'to 'nugieerepa'ono mari taye'erépa'i to 'pog'e Judea. Te titecpopo te 'to mavsa mapeno ma Zacarías, t‑sioppo ene sechjicpo su Elisabet. 41Te ssamnerichu su Elisabet to sechjicpo su María, tyamricpo to 'moyo te 'to sju'e su Elisabet ene ma Espíritu Santo mavocpo esu. 42Techjicpo esu tjiáranu squepo: —Piti pjiacpocrepno te 'to ñúrivo ñi Viya nae 'no namutu no 'senono, ñomuire ñi pChichayore eñi tjiacpoyre to 'chopegiene ñúrivo ñi Viya —squepo su Elisabet—. 43Vonimiuupóchapo te 'to tchimrachanuu'ini su ñeno ñi Nógienu. 44Tjicho te nsamnerichu pechjicnu tyamricpo te 'to nju'e ñi nchicha tajicho to ñuusamrevo —squepo—. 45Piti pitotijvognejcha tajicho to psopra ñi Viya tjicho tituchvoyre to ñimetoruvri'i eñi —squepo su Elisabet. 46Ene su María squepo: —Netsrareco eñi Viya te 'to nsamre. 47Te 'to nachanevo nuusamre ñijicho ñi Viya eñi tcuchcu'nuu'i. 48Njapanucree'i techonuu'i nuti muechosingiene ñivonranu eñi. Etotsero juiti tnaecchappo nae 'no 'chañono nochrena 'ponaena añu nimotcoreyore tajicho to ñijapanura'ivo ñi Viya. 49Tjicho titjiicovgienejicha eñi Viya ene 'chopegienejicha to ñúrivo nye'e. Tapachnagnejcha to ñíjare eñi. 50Ene muitravre to ñijapanura'ivo ñi Viya nae 'no tpicuchono eñi. 51Eñi ñimerico to ñitúmevo ñitjiicoovo ene ñito'acvoco no t‑siñavono te 'to naechemra'vo. 52Eñi ñicopajco no 'chopegieñono taeyara'ono to 'vosariono ene ñicangiechpo no tjiapanim'ono votásiñavono. 53No tcomnurocvono ñijrocvoco tamutu to titotijvocriono ene no titotijvono votcomnurocapono tajina ñijrocvoca. 54Eñi ñecho no ñumrivono ñi Israel, ñijapanuvco ñimcatacovco eno. 55Tjicho ene ñijichvocri'i ñitucho to ñechjiriivo naye'e no viochconini, ñe'po ñe 'ñi Abraham nae'po nae 'no ñumrivono, juitjiiri'i ene timyonovoyrerichjicha —squepo su María. 56Taco'e snospo su María te 'to speno su Elisabet mopona coje sjicho. Taqueptsero tchoopo te 'to sovsa speno. 57Te titecpopo to scójera ene tinacopo su Elisabet, 'jiro ema schicha. 58No sjañonono schavsaanano nasamuiicopo to márivo ma Viya sye'e tajicho to scochichavri'i. Nomuire eno tiuusamriompo sye'e. 59Te óchopo sache majicho to mat‑sira tiutecompo puejchu nanoca mue 'ma 'moyo to naemotiorasare tquíjare circuncisión. Navoo'opuini nanoca maquíjare to muéjare ma mueya Zacarías. 60Ene su mueno squepo: —Vo'i, to ñijareyre eto Juan. 61Ene najichpo: —¿Tajtse to ene pquee'i? Tjicho najina táquijariono to Juan nae 'no pjiañonono —najichpo. 62Ene naemictitichpo te 'to navupe nayoserico ma mueya tajpuca to muejareyre ma 'moyo. 63Ma Zacarías mayosiocpo to majchi'a ene majchoptse taye'e oni taco'e: “To muejareyre eto Juan.” Ene namutu tiárami tajicho. 64Enetse eto 'nuujipo techjico ene muetsrarecpo ema Viya. 65No nachocyoonano namutu tyoyocono tajichri'i tamutu jmañono ene tquechosipo nae 'no tcovsano taye'e te 'to 'nugieerepa'ono mari te 'to Judea. 66No t‑samuiiricono jmani naponrerico naquepo: —¿Oypuca macoyemyore jmuena 'moyo? Tjicho muejrocri'i to muetjiicoovo ma Viya. 67Ma Espíritu Santo mavocpo ma Zacarías mueya ma 'moyo ene techjicpo majicho. Maquepo: 68—Vcuñucha ma Viya Mágienu ma viochquini Israel, tjicho ema tiutecpo vye'e viti maye'ono ema puejchu macuchcu'avi. 69Nae 'no mamrivono ma David mavonreni ema Viya vquijropo ma tcuchcu'ovyore 70tjicho ma Viya muetuchpo to muechjiriivo eto naechjis'ogne no muechjironini ema te 'conevoco. 71Maquee'i te 'to tcuchcu'ovyore nae 'no tcotichoviono nae'po nae 'no tiocpuemchoviono. 72Muetuchpo tomuire to muechjiriivo te 'to majapanirayore no viochconini tjicho vomuemtisgia to toonagne muechjiriivo naye'e. 73Emavore ma viochquini Abraham tquijrovre to muechjiriivo ene tomuire muetuchyore 74te 'to tcuchcu'ovyore nae 'no tiocpuemchoviono timponnojcoviono puejchu taquija tquimpicovi te 'to yponrena ema. 75Ene vájacpocre maye'e toona to vitorisra tiomuincapo te títapo. 76Ene piti nchicha, pechjis'oyre to muechjiriivo ema Viya te anumo. Pinapucyore petpiricyo to nasamriono mayon'oyre ma Viógienu. 77Puejchu jmetocovca to nochquirena no majañonono ema. 78Ma Viya Viógienu viti temna'jicha tjiapanúra'i ene tmicuchovyore te 'nug'e anumo tacuti te tjiara'ipo te tetavicoopo to yoti. 79Ema mamicuchyore to nasamriono no tiovricono te 'to tmopcu pecatu, no tyoyocono tajicho to naepenirena. Ema tinapucuchovyore puejchu ypona to titotijvocre —maquepo ma Zacarías. 80Ema 'moyo Juan tjiuucopo ene 'tume te 'to machanevo. Ene macovsa te 'to moopa'giene 'pog'e tiomuincovo te tnaecchoopo to muemtone nae 'no jurionono mamrivono ma Israel.

will be added

X\