San Judas 1

1Nuti Judas ncajre'eri'i. Mavonranu ma Jesucristo ene viaticoco ma Santiago, eti aquichosgieneri'i mue 'ma Viya Iyare maneriorono ema ene acoctiu'o mue 'ma Jesucristo. 2Nyosioco ma Viya manoca te 'to asamre to 'chopegiene majapanura'ivo titotijvocre étopo muemna'vo. 3Mporapenviono nemnarono, mponrericri'ini ncajre'eyore nechjis'oyree'ini to 'chojriicovo taechjis'o to viuchquira mue 'ma Viya. Etotsero tcomnucre to nechjis'a to 'pona te pjoca najre. Nmetoco'eyore to etméchapo to aponra asopra to 'chojriicovo eto'erichu tquijrono no maye'ono ma Viya ene eto huipo taetsvochcore. Eto echjucha 4tjicho enjoo'i no tiocpuemra'ono mue 'ma Viya t‑siopono aye'e timijachvono eno yporapenviono. Eno 'ponarichu to naemitropi. Naco'e te 'to tiurichujcha vnoca to mpachijigne tjicho ma Viya tjiapanúra'i naco'e. Eno noñucho ma Viya Iyare émapo Viógienu Jesucristo. Te 'conevoco te 'chosgiene ajúreco taechjis'oripo to naecñayre no enem'ono. 5Tayampane eti aemotripo etotsero tiuri nmetaca'evore to majichgieneri'i ma Viya te 'conevoco. Tjicho macuchcu'vocri'i te 'to 'vósare Egipto no israelitano maye'ono ene taqueptsero macomtiocvocpo no msopjuireccono naye'e. 6Enoripuini no angieriono namusopjuira'igñono muecñacvoco ma Viya tjicho eno naenajicri'i to muejroori'ini ma Viya. Najunjicpo to novsa ene mueetacpo te 'to tamopcugne. Muchquiravoriono to naquimitjivo taye'e tiomuincapo te titecpapo to sache mavioschirayore no 'chañono ma Viya. 7Tomuire echa no 'chañono te 'conevoco tcovsanri'ini te 'to Sodoma étopo Gomorra énopo tcovsano te tachocyo. Tjicho eno nacutiri'i no angierionini tejicvono mpachijivco nae 'no 'senono. Huipo napicucha to naepya mue 'ma Viya. Ema muevtsucvocpo muchquiravoriompo te 'to yucu puejchu vimmirúchapo. Vo'ene vcuc'e. 8Ene nomuire no tvoyoricono aye'e. Tejcojvonjicha cutpo 'chopruurejono tajicho to naejiivo te 'to nog'e. Msopjuireccono mue 'ma Viya, tcotemono te 'to 'chopegieñono. 9Emaripuini ma naeyara'o no angieriono tquíjare Miguel votijrócapo tácotemo mue 'ma eriono tjicho te tjicpocconripo tajicho to mag'eni ma Moisés, vomacojcha etotsero majichpo: “Nyosioco ma Viya ema muemechorígiapi”, majichpo. 10Enotsero no tvoyoricono tcotemono te 'to namuimotgiene. Nanoco to tamurigiene tavoo'ogne to nog'e. Nacuti to sórare eto timicñacvocyore. 11Ene tcatajivonyorejicha tjicho naponocri'i te 'to tamurigiene manocsare ma Caín te 'conevoco. Te 'to navorira to prata naponocpo ma Balaam te 'to muejiivo. Eto timicñacvocyore to nocpuemra'vo. Nacutiripo ma Coré te 'conevoco. 12Nanoco to ttsii'ocriono te tiovricono aye'e, te anicricnove mue 'ma Viya to emnacquira. Eno tnicompo aye'e ene terompo tiuusamriono, tajina napicuchgienena. Enojivo techpojricvono, vonaemcuuyacha nae 'no 'pomriono. Tajina najichgienena. Nacútipo to úcoji votacye'e une tomgiene to tecticvo. Nacuti tomuire to scúreco tamuco'igne. Te tiooji ene tcovemtapo. 13Tomuire nacuti to 'chopegiene tapcuu'o. To tarisso eto taechjis'o to nanocgiene ttsii'ocre. Votáponcoriono nacuti to jreegi votatpiru te 'to tayon'oyre. Tos'o etopripo to naecmuna naecñayre te 'to muitravre tamopcugne. 14Ma Enoc ema sietegiene naye'e nae 'no mamrivono ma Adán. Ema Enoc majichri'i ma Espíritu Santo muechjis'o to naecñayre no tvoyoricono. Oni maco'e: “Im'a te tiutégiapo ma Viógienu macochaneyre no 'chopemuugieñono angieriono 15mavioschovcoyrepo namutu ene muecñacvócapo no naejiivono tiocpuemra'ono mue 'ma Viya tajichyore to nanosra to mueperajcore ene étopo to nacotemmo maye'e”, maquee'i ma Enoc. 16No tvoyora'ono 'muíriji techjijocvono ene tcotiorora'ono. Etochujcha nacopneriiji to tamurigiene tavoo'ogne to nog'e. Tiaramimijicvono, tcuñura'ono najichvo nae 'no 'ponano te 'to navorira táquicmunano naye'e. 17Etitsero nemnarono mporapenviono, aponrejgia to nametoru'eri'i no apostoriono mavonironri'i ma Viógienu Jesucristo te tovgiene. 18Najich'ee'i: “Te táne'ipo to matesrayre ma Viógienu, enjoyre no teprura'ono te 'to maye'ono ma Viya ene nanocyore to tamurigiene tavoo'ogne to nog'e.” Ene najich'ee'i. 19Ene je'chu enorichu no tvoyoricono naemtannico puejchu vonaquemnacco no 'chañono. To napono eto nayumjacvo to taye'ono pjoca 'pog'e. Vomavoca ma Espíritu Santo. 20Etitsero nemnaru mporapenviono etméchapo te 'to asopra to toonagne 'chojriicovo ene ayosserígiapo mue 'ma Viya majicha ma Espíritu Santo. 21Ansijri'i te 'to muemnárapi ma Viya. Acuchoca to sache ajacpirayore to muitravre itorisra muejroo'eyre ma Viógienu Jesucristo tajicho to majapanura'ivo. 22Emechemchovca no tquicchopuiivono te 'to 'chojriicovo. 23Imyoyucha puejchu nochcu'a no 'pomriono. Tacti to ave'voca te 'to yucu ene ajpanu no 'pomriono to echjis'ira to 'chojriicovo etotsero imcuuyáchapo puejchu votacuvoyoc'e to mpachijigne nanocsare. Eto apigia. 24Vcuñucha ma Viya ema titjiicovo maróto'o macotiúcha'e puejchu vo'acuvenopo te 'to tamurigiene. Enetse eto mtopravre'énapo te tnoca'epo te 'to tajaracugne mamíro'u ene iuusamreyre majichyo. 25Taco'e muitravre to vcuñuchrena ma Viya tcuchcu'ovi majicha ma Viógienu Jesucristo. Maquejvorichu ema Viyagienejicha techemcho tamutu. Muitravre to maquiyara'ocórevo étopo muetjiisíravo mapicuchcórevo tjicho te'rich'o tanaecu 'muíriji ene maco'e. Amén.

will be added

X\