San Juan 9

1Te 'to mapuis'opri'i ma Jesús muem'opo ma muemiuchre jma'u. 2No muemitriono nayosericpo ma Jesús: —¿Najpuca tcotopravo tcopecatra to muemiuchcoo'i jma'u jmaca? ¿Emapuca tcopecatra vo'i enopuca no tcochichano? —najichpo no muemitriono. 3Ma Jesús majicpovcopo: —Vo'etina tjicha to mapecaturano ene vo'vore enina no tcochichano. Etochujcha muemeris'oyre ma Viya to muetjiicoovo —majichvocpo ma Jesús—. 4Te 'to sacherich'o tacomnu máquemtone ma 'chane, tjicho te yótipo huipo taquemtonerahuina. Ene nuti tacomnu te 'to náquemtone nitucha to nvóno'i mue 'ma tvonicnuu'i tjicho titecpoyre te 'to huipo náquemtoneyore. 5To nnosjirich'o te pjoca 'pog'e, nuti njáracu nmicucho to nasamre no 'chañono —majichvocpo ma Jesús. 6Taquepo ma Jesús tiatticpo te 'to 'pog'e muepyacpo to tiurajigra taye'e te 'to mattúraji ene mayori'uggiopo ema. 7Majichpo ma Jesús: —Pyana pacsipugi te 'to tovrare to une tquíjare Siloé —majichpo. Ene je'chura'ii'i tyompo ma 'chane tcospugpo ene te tchoopo timuiicopo. 8No machocyoonano énopo no timotiono to mapuchugvo naquepo: —¿Huipca emuena jmangi tejacra'i tyossericnove to prata? 9No 'pomriono naquepo: —Emari'iro. No 'pomriono naquepo: —Vo'emuena, mavosigienechujcha. Ma jma'ugieneri'ini maquepo: —Nutigienejicha. 10—¿Ooyo pcoyemgiene to pimuiicopo? —najichpo. 11Majicpovcopo ema: —Jmangi 'chane tquijaree'i Jesús muepyacri'i to tiurajigra tyori'uggiompo ene majichnupo: “Pyana te 'to tovrare to une tquíjare Siloé ene pacsipugi taye'e.” Ene nyompo ncospugpo taye'e ene nimuiicopo —majichvocpo. 12Eno nayosericpo: —¿Oypuca mavrico ema? —najichpo. —Vonecha oypuca maquij'e —majichvocpo ma 'chane jma'ugieneni. 13Taquepo no 'chañono nompo ma jma'ugieneni te 'to namíro'u no fariseono. 14Ene eto sache nanarasira no jurionono te maquimuiicopo ma Jesús ma jma'ugieneni te 'to tiurajigra. 15No fariseono nayosericpo nomuire te 'to oypuca majichri'i to timuiicopo. Ema majichvocpo: —Tyori'uggionri'i to tiurajigra tvonicnupo nacsipugi ene juiti nimuiicopo —maquepo. 16No 'ponano te 'to namuri no fariseono naquepo: —Vo'ene mas'a mue Viya tjicho vomapicucha to sache vnarasira —naquepo. Ene no 'pomriono naquepo: —Te 'to emuenaa'ini pecatumore movine titjiigiapri'ini manoqueni jmani tiaramicriono —naquepo. Ene huipo tacticcono eno. 17No fariseono najichvore ema: —Ene piti ¿ooyo pcoyemo najpuca ma 'chane tquimuiicovri'i? —najichpo. Ene ema maquepo: —Ema muechjiru ma Viya. 18Etotsero no jurionono vo'giene nasopa te 'to emuena ma jma'ugieneni timuiigia. Ene naech'ovcopo no tcochichano 19ene nayosericvocpo: —¿Ema jmaca achicha aquee'i te 'to muemiuchre jma'u? ¿Ene oypuca macoyemo to timuiicopo juiti? —najichvocpo no fariseono. 20No tcochichano najicpovcopo: —Je'chu ema vchicha jmaca muemiuchre jma'u —naquepo—. 21Etotsero viti vovecha oypuca macoyemgiene to timuiicopo vo'vore vecha najpuca tquimuiicoo'i. Tiuri te 'to ayoserigia ema tjicho 'chospo 'chane —najichvocpo. 22No tcochichano ema ene naquee'i tajicho to napisra no cparaacono jurionono. Tjicho naponrericpo te 'to nacut‑sirayore te 'to noomutírare huipo táquisopsiyre nacucchane no 'pomriono jurionono namutu no t‑sopano to emaripo ma Cristo. 23Tos'o to ene naquee'i no tcochichano ema: “Ayoserigia ema tjicho 'chospo 'chane”, naquepo. 24Ene no jurionono naech'ovrepo ma jma'ugieneni. Najichpo: —Te 'to mamíro'u ma Viya juiti jmetacavi to pimuiisirari'i vopcoñucho tajicho viti vecho te 'to ma Jesús ema pecatumore —najichpo. 25Ene ema majicpovcopo: —Nuti vonecha pecatumorepuca vo'ipuca. Etotsero necho te 'to jma'unuu'ini juiti nimuiicopo —majichvocpo. 26Najicpopo eno: —¿Ooyo majichvii'i te 'to pimuiicopo? —najichpo. 27Ema majicpovcopo: —Nuti nmetoco'eripo ene vo'asópanu. ¿Taja tacoyemo to ayosericnuvre? ¿Avoo'opcayo apuegne'a iomuire? —majichvocpo. 28Ene no jurionono tcotemompo maye'e. Najichpo ma jma'ugiene: —Ppuegne'a pititátaji. Viti yponyore ma Moisés. 29Vecho te 'to ma Viya ema muechjicsareri'ini ma Moisés. Ene viti vohuemoti ma Jesús oypuca mas'o —najichpo ema. 30Ene ema majicpovcopo: —Tiaramicre tjicho ema tquimuiiconri'i ene eti vo'áquictiora te 'to ene mas'oo'i mue 'ma Viya —majichvocpo—. 31Viti vecho te 'to ma Viya vomajacpa to nayosseriipi no pecatumoriono. No tpicuchono ema tnocono to mavoo'ogne majacpovco to nayosseriipi. 32Te'richu tanaecu pjoca 'pog'e tajina vech'a to emjaa'ina ma 'chane maquimuiigia ma muemiuchre jma'u. 33Te 'to ene macos'o mue 'ma Viya movine maato'ori'i manoca to tiaramicre —majichvocpo. 34No jurionono najicpopo: —Pititátaji pimiuchre pecatumórevi ene jvoo'o pimitcovyoori'iji —najichpo. Ene nacuchcopo ema te 'to noomutírare. 35Taquepo te muéchopo ma Jesús to nacut‑sirari'i te 'to noomutírare ene ma Jesús te marótopo majichpo: —¿Piti psopo ma maChicha ema Viya? —majichpo. 36Ene ema 'chane majicpopo: —Jmetacanu, Tata, majpuca ema puejchu nuti nsopa —majichpo. 37Ma Jesús majicpopo: —Pim'onripo nuti nechjicvii'i, nuti maChíchanu ma Viya —majichpo. 38Ene ma 'chane majichpo: —Nuti nsojvi Tata. Ene muepyusmiruchpo ma Jesús. 39Ma Jesús majichpo: —Eto timiutecnu te pjoca 'pog'e te 'to nuti nvioschovcoyre no 'chañono. Ene nuti nquimuiicoyre no votimuchapono te 'to nasamre ene no timuiicono te 'to nasamre techemra'ono najichvo votaemuiiconyore vonaéchemchoyre njichyore —majichpo. 40Enjoo'i taye'e no fariseono nasamroocoo'i to muechjiriivo. Najichpo: —¿Piti pijcho te 'to viomuire viti vovimuiigia vohuechemra'i te 'to vsamre? —naquepo. 41Ma Jesús majicpovcopo: —Te 'to vo'aquimuiicoo'ini te 'to asamre vo'aquechemra'i, taquijeni acuctopravo. Ene eti aquee'i te 'to imuiico te 'to asamre echemra'i ene eto atopravri'i —majichvocpo ma Jesús—.

will be added

X\