San Juan 8

1Ma Jesús tyompo te 'to 'nug'e mari Olivogiji. 2Te 'posachepo mayotrupo ma Jesús tchovo te mapenviya. Noomutocpo no 'chopemuriono 'chañono, tejacpo ene muemitcovcopo. 3Ene taquepo naquepripo no timitricra'ono to voniipi énopo no fariseono nomporipo su 'seno. Esu narotogieneri'i mue 'ma 'puima 'chane eto sejiivoo'i. Nanocmiruchpo no 'chañono esu 4ene najichpo ma Jesús: —Tata, psuca 'seno vchimrocgienejicha mue 'ma 'puima 'chane. 5To voniipi mue 'ma Moisés tavonucho te 'to sépena sactupsi te 'to marija'ono. Ene piti ¿ooyo pcoyemo? —najichpo ma Jesús. 6Ene najichri'i to navorira naquitsmoorajyore muechcoresina te 'to tejcopaporipca to muechjisrena puejchu eno naechmappo to matoprahuina. Etotsero ma Jesús tyusicpo tiajupueriicoripo te 'to mavugi. 7Ene eno nayosericrichjicha. Ema techpuscopo majichvocpo: —Te emjaa'ina taquija macucpecatura, mahuina matupsigia te 'to marija'i —majichvocpo ma Jesús. 8Ene tyusicvórepo tiajupuerico. 9Ene eno te nasampo to ene maquee'i, techocvompo to napecaturano ene tnaecchovompo tiuchcomporipo t‑seerujcovono nativo no 'chosponono. Snospo su 'seno squejvorine, ttup'erecoo'i te mamíro'u ma Jesús. 10Ema techpuscopo muem'opo to squejvorine esu. Majichpo: —¿Ooyo eno no tmeturicvionri'i, meme? ¿Najina tijrocapono tcopacapiono? —majichpo. 11Ene esu sjichpo: —Najina, Tata. —Nuti nomuire tajina naggiovyore. Pyánapo huipo pcápecho pcúnoco to pecatu —majichpo. 12Ma Jesús timitricvórepo no 'chañono. Majichvocpo: —Nuti nmicucho to nasamre no 'chañono te pjoca 'pog'e. No tpuegne'anono nuti movínepo napuegne'ari'ini to tamopcugne, timuchvonyórepo te 'to naetorisra —maquepo ma Jesús. 13No fariseono najicpopo: —Etotsero pitichujcha pitjivo pechjis'ovo ene votetpígiapo to pechjiriivo —najichpo. 14—Vo'i —majichvocpo ma Jesús— tayampane nutjihuina nechjis'apo tanosgiene tetpicvo to nechjiriivo tjicho nuti nimoti to nos'o ene necho to nquij'eyre. Ene eti vo'aemoti to nos'o vo'echa tomuire to nquij'eyre. 15Eti acotiorocnuchjicha tjicho aponrichjicha to naponreru eno 'chañono. Nuti najina ncotioroca vonvioschovca. 16Te nutina nvioscha, tiuriyore njichyo tjicho ma Tata tvonicnuu'i. Ene mavrico nye'e timcataconu. 17To apongiene voniipi eti, oni taco'e: “Te tcutcocono naemerucho to naechjis'ogne no apinano, eto t‑sopcore”, taquee'i. 18Taco'e t‑sopcore to nechjiriivo tjicho apinavocovi. Nuti nutjivo nechjis'ovo ene émapo ma Tata tvonicnuu'i mamuire techjis'onu —majichvocpo ma Jesús. 19—¿Ooyotse mavrico ma Piya? —najichpo no fariseono. —Eti vo'aemotnu nijapuca nuti ene vo'vore aemoti ma Tata. Te aemotnuu'ini aemotripuini mamuire —majichvocpo ma Jesús. 20Ene muemitris'oo'i jmañono te 'to mapenviya taye'e te 'to nanoquisrárevo to prata ene huich'o nacootoca tjicho huich'o titecpa to masáchera. 21Majichvocpo ma Jesús: —Nuti njunjic'eyre ene eti atanconyore ene movine ichmapnuu'ini. Ene vo'aato'o ayana te 'to nquij'eyre tjicho emepenoyre to apecaturano —majichvocpo ma Jesús. 22No jurionono naquepo: —Emajivyorepúcayo tcopacovyo to ene maquee'i: “Eti vo'aato'o ayana te 'to nquij'eyre.” 23Ma Jesús majichvocpo: —Eti ene acovsa te pjoca 'pog'e vo'aemoti to anumo. Nuti nos'o te 'nug'e ene ncovsa te anumo. 24Tos'o to ene njich'ee'i: “Eti emepenoyre to apecaturano” tjicho vo'asopa to nmetoru'eri'i ene nijapuca nuti —majichvocpo. 25—¿Píjatse piti? —najichpo no jurionono. Majicpovcopo ma Jesús: —Te tovgiene nimitricri'i aye'e nmetocó'epo —majichvocpo—. 26Etjo movera to nvoo'o nechjis'a aye'e nvioschi'a'ee'ini etotsero taquejvorichu to nmetocosi mue 'ma tvonicnuu'i eto nmetoco'e, tjicho ma tvonicnuu'i votaepya'ra'i —majichvocpo ma Jesús. 27Ene no jurionono vonaechemcha to muechjis'o ma Viya. 28Ma Jesús majichvocpo: —Te 'nug'enínapo náquetta te 'to crutsu ajichyore, ene echemchapo nijapuca nuti nuchcognee'i nae 'no 'chañono. Ene echemchapo tomuire te 'to vonutjihuina nnoca ene nechjis'a to nvoo'ognena. Eto nechjis'o to nmetocosi mue 'ma Tata. 29Ene ma Tata tvonicnuu'i votinajígianu. Ene mavrico nye'e tjicho 'muíriji nnoco to mavoo'ogne ema —majichvocpo ma Jesús. 30Te nasampo to muechjiriivo moverampo no t‑sopono ma Jesús. 31Taquepo majichvocpo ma Jesús no jurionono nasopgieneri'i: —Te 'to ansijri'i asopa to nechjiriivo etirichu nomrivo no nimitriono, 32ene echemchoyre to je'chugne ene eto tcuchcu'eyre mue 'ma iógienu timponnojco'eri'i —majichvocpo ma Jesús. 33Najicpopo eno: —Viti machichegñono ma Abraham taco'e najina viogienina. ¿Tajtse tacoyemo to ene pquee'i: “Eti iuchcu'yore mue 'ma iógienu timponnojco'eri'i”, pquee'i? —najichpo. 34Ma Jesús majicpovcopo: —Je'chugnejcha ene njich'e, namutu no tnocono to pecatu eto nacógienu ene eto timponnojco. 35Ma vnóraco vomansim'i te 'to mapeno ma mágienu tjicho vomachichena. Ematsero ma machicha vomájunjiquim'i ma mueya tajicho machicharichu —majichvocpo ma Jesús—. 36Nuti maChíchanu ema Viya taco'e te nuti ncuchcú'a'e te 'to iógienu pecatu movínepo timponnojgia'eri'ini. 37Necho te 'to eti machichegne ma Abraham ene anosgiene aponrerico avoo'o acopacanu to amuurira ajacpa to nechjiriivo. 38Nuti nechjis'o to nim'ogne mue 'ma Tata ene eti anoco to ametocosi mue 'ma eya eti —majichvocpo ma Jesús. 39No jurionono najicpovre: —Viti machichegne ma Abraham —najichpo. —Vo'i —majichvocpo ma Jesús— te 'to etinaa'ini machichegne ma Abraham, eti aponocaripuini to manocgieñono te 'to muetorisra emueni. 40Nuti nmetoco'eripo to je'chugne nsamgiene mue 'ma Viya ene avoo'ochjicha acopacanu. Ma Abraham vo'ene mac'e. 41'Ponarichu ma eya ene ema aponoco eti —majichvocpo ma Jesús. —Viti vonachichareevocovina te 'to pecatu —najichpo—. Ema Viya Iyare emagiene Viya viti. 42Ma Jesús maquepo: —Te 'to je'china machichavoc'ena ema Viya, emnacanuripuini tjicho nuti ene nos'o maye'e. Te nutecpo te pjoca 'pog'e vonutjihuina, ema tvonicnu. 43Eti vo'echemcha to nechjiriivo tjicho vo'avro'o asopa to nmetoru'eri'i. 44Eto tjicho ema tcochícha'e ma eriono ene avoo'o ema aponoca te 'to mavoo'ogne. Te tanaécupo ema muepyarichu tcópa'i. Ema macóticho to je'chugne tajicho to muepya'ra'vo ene tos'o te 'to masamre. 'Muíriji ema tepya'ra'i tjicho eto maye'erepi. Ema taeya to tepya'ra'core. 45Taco'e te nmetoco'e to je'chugne huipo asópanu. 46¿Najpuca tim'onu nnoco to pecatu? Tjicho nuti 'muíriji nechjis'o to je'chugne ene ¿tajpuca imtojvo to vo'asopanuu'i? —majichvocpo—. 47No machichanoviono ma Viya nasopo to muechjiriivo. Eti vo'avro'o asopa tjicho eti vomachichavoc'ena ma Viya —majichvocpo ma Jesús. 48No jurionono najichpo ma Jesús: —Vetpico to vjichgieneri'i te 'to pititátaji pcovsa te 'to Samaria t‑siopocvi ma huinarajgiene —najichpo. 49Majicpovcopo ma Jesús: —Nuti vot‑siopócanu ma huinarajgiene. Mpicucho ma Tata ene eti acotempo nye'e. 50Nuti vonacmunu te 'to nacuñúchanu no 'chañono. Ma Tata ema timerucho to nnocgieñono nuti ene ema tvoo'o te 'to nácuñuchcore naye'e. 51Ene nco'e je'chu no t‑sopano to nechjiriivo movínepo tepenanri'ini —majichvocpo ma Jesús. 52No jurionono najicpopo: —Juiti je'chugnejcha véchopo te 'to piti t‑siopocvi ma huinarajgiene tjicho tepenoripo ma Abraham. No muechjironini ma Viya tepenonripo namutu, ene piti pquee'i: “No t‑sopano to nechjiriivo movínepo tepenanri'ini”, pquee'i —najichpo—. 53Piti pijchopo te 'to pitjiicooponri'i mue 'ma Abraham tjicho ema tepenoripo ene nomuire no muechjironini ma Viya. ¿Pijagienepuca piti? —najichpo. 54Ma Jesús majicpovre: —Tajina tajicha to nutjihuina ncuñúchapo. Ma Tata ma ajichgieneri'i: “Ema Viya” aquee'i, ema tcuñuchnu nuti —majichvocpo ma Jesús—. 55Eti vo'giene aemoti ma Viya ene nuti nimoti ema. Te 'to “vonaemoti” nac'e, nuti nacti'epo eti naepya'ra'i. Ene vo'i tjicho nuti nimoti ene nsopo to muechjiriivo. 56Te 'conevoco ma iochquini Abraham tiuusamre tajicho to muemuiranuyre. Juiti muem'oripo to nutesra ene tiuusamre ema —majichvocpo ma Jesús. 57No jurionono najicpopo: —Etotse piti huich'o pacye'e to cincuenta añu. “Nuti nim'o ma Abraham”, pquee'i —najichpo. 58Ene ma Jesús majichvocpo: —Te majinarich'o ma Abraham nutjiopgieneripo —majichvocpo ma Jesús. 59Ene taquepo no jurionono nave'po to marija'ono navoo'opo natupsigia nacópaca ma Jesús. Ene ema tcoyumrugpo ene tiuchcopo te 'to mapenviya masiomri'vocpo eno tyompo.

will be added

X\