San Juan 7

1Taquepo manospo ma Jesús te 'to 'pog'e tquíjare Galilea tpuiirico te 'to 'vosariono taye'e. Etotsero votyana te 'to 'pog'e tquíjare Judea tjicho no jurionono taye'e navoo'o nacópaca ema. 2Te tiane'ivrepo to 'pona naye'esare piesta no jurionono taechjis'o to napenojisariono te 'to moopa'i 'pog'e te 'conevoco, 3no matnoviono ma Jesús najichpo: —Tiuri to pjiunjigia te pjoca pyana te Judea puejchu naem'a to pnocgiene tiaramicriono no tpuegne'viono. 4Ma 'chane te mavoo'o taemocre nae 'no 'chañono, vomayumruca to manocgieñono. To pnocri'i jmañono tiaramicriono tiuri pnoca tomuire te namíro'u no 'chañono —najichpo. 5Eto tjichri'i nomuire no matnoviono vonasopa ma Jesús. 6Ma Jesús majicpovcopo: —Huich'o titecpa to sache to nimerisrahuina taye'e. Te aye'ena eti tamutchujcha sache imerígiapo 7tjicho movine tcoticha'ionri'ini no tcovsano te pjoca 'pog'e. Nutitsero tcotichonono tjicho nuti nimerucho te 'to votori to nanocsariono —majichvocpo no matnoviono—. 8Ayana eti te 'to piesta. Nuti vonaynoyre tjicho huich'o titecpa to nsáchera 9—majichvocpo ma Jesús. Ene manospo te 'to Galilea. 10Etotsero te naegnepo no matnoviono to nayonraa'i mamuire tyompo ene votimeririjígiapo. 11Te 'to piesta no cparaacono jurionono natancopuini ma Jesús. —¿Oypuca mavrico ma Jesús? —najichcocpo. 12No 'chopemuriono 'chañono taye'e naechjis'o tjiajaeccono etotsero votacticcono. No 'pomriono naco'e: “Tiuri ma 'chane.” Ene no 'pomriono naco'e: “Vo'i tjicho ema mavoyocvoco no 'chañono.” 13Te 'to napisra no cparaacono jurionono najina tijrocapono naemquechorojgia naechjis'a ma Jesús. 14Te 'to cuatrugnepo sache to piesta tyompo ma Jesús te 'to mapenviya timitrico. 15Nárami no jurionono te 'to nasamraa'i. —¿Tajpuca tacoyemo? Tjicho jmaca 'chane techemra'gienejicha ene votyana oypuca tácaravo'ri'ini —naquepo. 16Ma Jesús majicpovcopo: —Vonutjihuina nnoca to nimitropi. Ene tos'o mue 'ma Tata tvonicnuu'i. 17No tavro'ono naetucha to mavoo'ogne ma Viya naechoyore te 'to enepuca tos'o maye'e to nimitropi, te vo'i nutjihuinapuca. 18Ma emajivo techjis'ovo mavoo'o tácuñuchcore nae 'no 'chañono. To nechjiriivo nuti je'chu vonaepya'ra'i tjicho nvoo'o nacuñucha no 'chañono ma tvonicnuu'i —majichvocpo ma Jesús—. 19Eti ajacpoo'i to voniipi mue 'ma Moisés etotsero vo'giene itucha. Ene juiti ¿tajtse tacoyemo te 'to avoo'o acopacanu? —majichvocpo ma Jesús. 20Najicpopo no 'chañono: —Piti masioporu ma huinarajgiene. ¿Najtse tvoo'o tcopacapi? —najichpo. 21Ma Jesús majicpovcopo: —Eti vo'iurigianu tajicho to nnosra to tiaramicre nconaracri'i ma 'chane to sache anarasira —majichvocpo—. 22Ene iomuire aquemtone te 'to sache tanarasíravo tjicho etorichu to sache etjoo'i anocnove to muemotiorasare ma 'moyo tquíjare circuncisión. Ene ajichnove puejchu itucha to voniipi mue 'ma Moisés ene vo'emuena tnaeccha to tquíjare circuncisión. Ene tos'o nae 'no machconini. 23Puejchu eti te 'to ituchrena to voniipi mue 'ma Moisés anocnove to sache anarasira, ¿tajtse tacoyemo to asemori'i nye'e tajicho to nconarasra ma 'chane te 'to sache anarasira? 24Vo'aquemnanasco ene acuggio ma 'chane te 'to etjoo'ina matoprahuina. Te 'to avro'o ene ajicha, aponrejgia to echjiriivoyre —majichvocpo ma Jesús. 25Enjoo'i no tcovsano te 'to Jerusalén tyosericcompo: —¿Huipca emuena jmaca ma navoo'ogne nacópaca? 26Ene juiti ema timitriicoo'i te 'to namíro'u namutu no 'chañono ene najina tiocpuemcha. ¿No cparaacono nasoprippúcayo to emaripo ma Cristo? —najichcocpo no 'chañono. 27Ene naquepo no 'pomriono: —Vecho to mas'oo'i jmaca Jesús. Ene te tiutégiapo ma Cristo votáquechosiyre to oypuca mas'oyre —naquepo. 28To muemitrisra te 'to mapenviya ma Jesús tjiáranu maquepo: —Eti aquee'i te 'to imotnu ene étopo to nos'ine etotsero vo'aemoti ma tvonicnuu'i. Ema je'chugnejcha votaepya'ra'i. Tjicho nuti vonutjihuina nutegia aye'e. 29Nuti nimoti ema, tjicho ene nos'o maye'e. Ema tvonicnuu'i —maquepo ma Jesús. 30Enetse eto no cparaacono naponrericpo to nacootosrena ma Jesús. Etotsero vonaato'o ene najicha tjicho huich'o titecpa to masáchera. 31Ene moverano no 'chañono nasopo te 'to emaripo ma Cristo. Naquepo: —Tquechoroji te 'to emaripo ma Cristo tajicho jmani manocgieñono tiaramicriono. 32Te nasamuiicopo to ene naquee'i no 'chañono te 'to emaripo ma Cristo, no fariseono énopo no naeyara'ono no sacerdotiono navonicpuini no navonrano puejchu nacootoca ma Jesús. 33Ma Jesús majichvocpo no 'chañono: —'Puesapirich'o novricyore aye'e tos'aptse nchappo mue 'ma tvonicnuu'i. 34Eti atanconyore ene movine ichmapnuu'ini tjicho vo'aato'o ayana te 'to novricyore —majichvocpo. 35Eno no jurionono vonaechemcha. Najichcocpo: —¿Oypuca to maquij'eyre puejchu viti vovquichmovo? ¿Tyonyorepúcayo nae 'no jurionono tcovsano nae 'no 'puechjiriivono tquijariono griegono timitricyore naye'e? —naquepo—. 36¿Tajpuca muechjis'o to ene maquee'i: “Eti atanconyore ene movine ichmapnuu'ini tjicho vo'aato'o ayana te 'to novricyore”, maquee'i? —naquepo no jurionono. 37To taegnejriru sache to piesta eto 'chopepono. Etori'i to sache to ene maquee'i ma Jesús tjiáranu, maquepo: —Te 'to enjoo'ina tetaracano te 'to nachanevo notegia nye'e naera to nijrooyore nuti. 38Tjicho ene taco'e to ajúreco mue 'ma Viya: “Cutyórepo to tiuchcoyrerichjicha to une te 'to nasamre no t‑sopanono nuti”, taquee'i to ajúreco —maquepo ma Jesús. 39Ema muechjis'oo'i ma Espíritu Santo muemictichri'i to une ma najacpogneyre no t‑sopano ma Jesús. Ma Espíritu Santo huich'o tiutegiari'i tjicho ma Jesús huich'o tyanari'i te 'to anumo. 40Enjoo'i no t‑samonri'i to muechjiriivo ma Jesús naquepo: —Je'chugne emaripo muechjiiyore ma Viya jmaca —naquepo. 41No 'pomriono naquevre: —Vo'i, emaripo ma Cristo jmaca. Ene no 'pomriono naquepo: —Vo'i tjicho vo'enena mas'oyre ma Cristo te 'to 'pog'e tquíjare Galilea. 42To 'chosgiene ajúreco taco'e te 'to ma Cristo machichegneyre ma David. Ene mat‑si'yore te 'to mavseni tquíjare Belén —naquepo. 43Ene huipo tacticcono no 'chañono majicho ma Jesús. 44Enjoo'i navoo'o nacootoca etotsero najina ene tjicha. 45Taquepo no navonrano no cparaacono tcootoconyoori'ini ma Jesús tchovompo naye'e. Ene eno najichvocpo: —¿Tajtse tacoyemo to vo'acootocari'i ma Jesús ene vo'iomari'i? —najichvocpo. 46No navonrano najicpovcopo: —Najinagienejicha macti to muechjisra jmuena —najichvocpo. 47Ene no fariseono najicpovcopo: —¿Eti iomuireripo avoyoccoreri'i maye'e? —najichvocpo—. 48Tjicho najinagiene nae 'no cparaacono nae'po nae 'no fariseono nasopa ma Jesús. 49Pnoni 'chañono nasopgieneri'i, eno muechemreccono te 'to 'chosgiene mavoniipi ma Viya ene tquicñayriono tajichyore —naquepo no fariseono. 50Emjaa'i naye'e ma Nicodemo ma tchimrachri'i ma Jesús to yoti emarichu fariseo. Majichvocpo: 51—Ma 'chane te huich'o tcucyosere'i, “Etjoo'i to ptopravo” movine 'nuujina vjichari'ini tjicho votaesopcore te 'to voniipi ypongieneri'i to ene vjicha —majichvocpo ma Nicodemo. 52Najicpopo no fariseono: —Piomuireriyoro ene pios'o te Galilea. Tiuri pjira to 'chosgiene ajúreco puejchu pim'a te 'to movine ene mas'aa'ini te Galilea ma muechjiiyore ma Viya —najichpo ma Nicodemo. 53Taquepo tyonompo te 'to napenono.

will be added

X\