San Juan 5

1Taqueptsero titecpovrepo to étona piesta naye'e no jurionono. Ma Jesús tchoovore te 'to Jerusalén. 2Etjoo'i taye'e to cinco tapajra te 'to tovrare to une tquíjare Betesda te 'to naechjiriivo no jurionono. To tovricri'i to une ene te tachocyo to tapajo nacosioprare to 'vesa. Etjoo'i to novrariono no 'chañono etchocyópani te 'to tachocyo to tovricri'i to une. 3Tepajono taye'e no moverano nacojmagñono, no jma'ono, no iñono énopo no moso'iono, nacuchoocoo'i to tayamrisrena to une. 4Tjicho etjonveji tiucpuico ma maye'e angieri ma Viya macoyamrico to une. Te 'to tyamricnovepuiji to une, ma mativo tevtsecvo taye'e ene tnaraconvepuiji te 'to majuma. 5Emjaa'i ma étona macojmagne treinta ene ocho añu majicho te 'to macojmuerari'i. 6Ma Jesús muem'opo te 'to muepajiyri'i ene muéchopo to mayerevoripo to macojmuerari'i. Ma Jesús majichpo: —¿Jvoo'opca pnáraca piti? 7Ene majicpopo ma macojmagne: —Tata, nvoo'o etotsero najina timcatacanu tevtségianu te pjoca une te tyamricnove. Emjaa'i mativo tito'acnu tevtsecvo ene nuti nnosnóvepo —maquepo. 8Ma Jesús majichpo: —Pechpuca jve'a to pepajiimo ene ppuígiapo. 9Ene 'nuujipo tnáraco mave'po to muepajiimo ene tpuícopo. Etori'i to sache nanarasira no jurionono te tnaracopo ma macojmagne. 10No jurionono najichpo ma manaracognee'i: —Pim'a vopcomo to pepajiimo. Votaesopcore te 'to mavoniipi ma Viya tjicho juiti pjuena sache vnarasira —najichpo. 11Maquepo ema: —Ma tconaracnuu'i majichnuu'i: “Jve'a to pepajiimo ene ppuígiapo.” 12—¿Majpuca ema ma ene tjichvii'i? —najichpo no jurionono. 13Ene ema vomuemoti najpuca ma tconaracri'i tjicho moveranri'i no 'chañono ene ma Jesús tyonripo. 14Ene taquepo ma Jesús marótopo ma 'chane manaracognee'i te 'to mapenviya. Majichpo ma Jesús: —Pim'a juiti pnaracoripo. Pinajígiapo to ppecaturano huichu pitivoyejina te 'to taesvoyca —majichpo. 15Ene tyompo ma 'chane nae 'no jurionono mametocovcopo te 'to emari'i ma Jesús tconaraco. 16Etopo namurisiyri'i no jurionono ma Jesús. Navoo'opo nacópaca tajicho to manocgieneri'i tiaramicre to sache tanarasíravo. 17Majicpovcopo ma Jesús: —Ma Tata tcovsa te anumo tquemtonerichjicha ene tcomnucre te 'to nomuirena náquemtone —majichvocpo. 18Te nasampo to ene maquee'i, no jurionono muipuriompo to navorira nacópaca ema. Tjicho naquepo: —Votáquejvo to mamupicuchra to sache tanarasíravo, timijachvo tomuire macutiri'i ma Viya tjicho maquee'i: “Ema Viya ema Tata.” 19Ma Jesús majichvocpo no jurionono: —Je'chugnejcha ene nco'e, vonáquisopsi nánocyore to nvoo'ognena tjicho nuti mponoco to nim'ogne manocgiene ma Tata tcovsa te anumo ene eto nquemtone nuti. 20Tajicho ma Tata temnacnu ene muemecnu tamutu to muemtoñono ene ema tijrocnuyre to 'chopepono tiaramicreyriono te jmani im'ognee'i nconarasra ma 'chane. Ene eti iaramigneyrejcha tajichyo. 21Ma Tata macochepuco maquitoricvoco no naepenogñono ene nuti nomuire nquitorico no nvoo'ognena —majichvocpo ma Jesús—. 22Najina mavioscha ma Tata tjicho nuti matuparacnuu'i te 'to nvioschovca 23puejchu namtu napicúchanu tactirichu to napicuchra ma Tata. No votpicuchanono nuti mamuire ma Tata vonapicucha tjicho ema tvonicnuu'i —majichvocpo ma Jesús—. 24Je'chugnejcha ene nco'e: Ma t‑sama to nechjiriivo ene masopa ma Viya tvonicnuu'i muitocoresiyre to muetorisra. Huipo taepenim'i to machanevo votáquicñayre ema tjicho 'rajrupo to muetorisra. 25Im'ajcha, titecpoyrepo to sache ene titecporipo. No namusopgienerich'o nacutiri'i no naepenogñono nasamyore to nechjiriivo nuti maChíchanu ma Viya. No t‑samanono 'rajruyre to naetorisra. 26Ma Tata tquitoricra'i ema ttuparacnuu'i nomuirena náquitoricra'i. 27Ene ncotpara'ovre nvioscha no 'chañono tjicho nuti nuchree'i nae 'no 'chañono —majichvocpo ma Jesús—. 28Vo'acárami to ene njich'ee'i: Je'chugnejcha titecpoyre to sache te 'to namutu no naepenogñono tiovricono te 'to naecorosi nasamyore to nichóropi. 29Ene namutu techpuconyore. No tnocono to tiuricocre muitocoresiyre to naetorisra, no tnocono to tamurigiene tquicñayriono —majichvocpo ma Jesús—. 30Vonutjihuina nnoca to nemtonena. 'Muíriji nitucho te tvonicnu ma Tata to nvioschira no 'chañono. Taco'e tiuri njicho to nvioschira tjicho nvoo'o nnoca to mavoo'ogne ma tvonicnu. Vo'etina nnoca to nvoo'ognena nuti. 31Te 'to nutjihuina nechjis'apo, votquetpicvo to nechjiriihuina. 32Etotsero emjaa'i ma Tata ema techjis'onu ene necho to tetpicvo to muechjis'ogñono nye'e —majichvocpo ma Jesús—. 33Eti acovniipii'i nayoserigia ma Juan ticchosricra'i. Tomuire tetpicvo to muechjis'íranu ene je'chu to muechjiriivo. 34Nuti vo'etina nyumjácapo tori to naechjis'iranina no 'chañono. Eto nemechemcho'eri'i puejchu asópanu ene iuchcú'apo te 'to apecaturano. 35Ma Juan macuti to mecha te tjiaracupri'i tjicho ema mamicuchpoo'i no 'chañono. Ene eti iuusamree'ini 'puesa tajicho to tajaracuvo to muemitrisra. 36Votáquejvo to muechjis'íranu ma Juan to nvóno'i mue 'ma Viya tjicho to nnocgieñono tiaramicriono eto tquechrapno te 'to mametoropi ma Juan. Tjicho nuti maChíchanu ma Viya ttuparacnuu'i to ene njicha. 37Mamuire ma Tata ma tvonicnuu'i techjis'onu etotsero eti vo'giene asamo'cha ema ene vo'vore im'a. 38Vot‑siopa te 'to asamre to muechjiriivo tjicho vo'avro'o asópanu nuti mavoniinuu'i. 39Eti 'muíriji ajironove to 'chosgiene ajúreco. Ijchoo'i to muitocoresiyre to itorisra tajichyo ene nutiripo taechjis'onu to ajúreco ajirogieneri'i. 40Etotsero eti vo'eschópanu puejchu muitocoresinari'ini to itorisra —majichvocpo ma Jesús—. 41Vo'etina nyumjácapo to nacuñúchanu no 'chañono 42tjicho nimot'e to amuemnasra ma Viya. 43Nuti to nutesra ncotpára'o mue 'ma Tata ene eti vo'ajacpanu. Te tiutegia ma 'ponaena techjis'apo emajiihuina, masope'iyre ajacpoyre —majichvocpo ma Jesús—. 44¿Caera asopanuu'ini? Tjicho avoo'ochjicha ácuñuchcore nae 'no 'chañono ene vo'avro'o to tcunacha'e ma Viya. 45Vonutina námeturic'eyre mue 'ma Tata. Etjoo'i to ajúreco mue 'ma Moisés eto tmeturic'eyre mue 'ma Viya to amusopraa'i ene eti acuchocri'ini te 'to eto tcuchcu'a'ee'ini. 46Te asopari'ini to ajúreco mue 'ma Moisés, ene ajacpanri'ini nuti tjicho nuti muechjis'onu te 'to majre. 47Ene etotsero vo'asopa to majre ema tos'iyri'i caera asopari'ini to nechjiriivo nuti —majichvocpo ma Jesús.

will be added

X\