San Juan 4

1No fariseono nasamuiicopo to naejpasra no tpuegne'ono ma Jesús, tquicchosiono maye'e ene moverampono nae 'no tpuegne'ono ma Juan. 2Etotsero vo'emuena ma Jesús ticchoscovca enochujcha no muemitriono ticchosricono. 3Te masamuiicopo to naechraa'i no fariseono, ma Jesús majunjicpo to 'pog'e tquíjare Judea tchovyórepo te 'to 'pog'e tquíjare Galilea. 4Ene tanosgiene ene mayon'oyre te 'to 'pog'e Samaria. 5Te 'to mapuisrapri'i titecpopo te 'to 'vósare tquíjare Sicar taye'epa'i to Samaria, tachocyo to 'pog'egra muejro ma José mue 'ma mueyeni Jacob te 'conevoco. 6Ene taye'e etjoo'i to noria maye'eni ma Jacob. To mavítavo tajicho to mapuisra ma Jesús tejacpo taye'e to tuprigpo to sache. 7- 8Ene no muemitriono tyonompo te 'to 'vosarejecu tvachriconyore to nanicyore. Ma Jesús manospo. Taquepo squepripo su 'seno tcovsa taye'e te 'to Samaria, tvejnoyre to une taye'e te 'to noria. Ene majichpo ma Jesús esu: —Peschanu to une, meme. 9Sjicpopo su 'seno: —¿Taja tacoyemo to pyosiocnuu'i to une? Nuti ncovsa te pjoca Samaria ene piti jurionvii'i —sjichpo esu. 10Majicpopo ma Jesús: —Piti vopecha te 'to mavoo'o ma Viya tijrocviyre to pencheco ene nuti vo'vore puemotnu. Te puemotnuu'ini pechari'ini ene pyosiocanupuini to une tquitoricra'i —majichpo ema. 11Ene sjicpopo su 'seno: —Tata, ¿ooyotse jviyyore to une tquitoricra'i? Tjicho taesvoyco 'mo'e to une te pjoca noria ene tajina to jviya —sjichpo—. 12Eñi viochquini Jacob tcoy'eni pjoca noria. Ene ñiviyo to une ene énopo no ñichichanoviono, ene ene taee'o tomuire to naye'ono sorariono. ¿Piti pitjiicoopompúcayo ñe 'ñi viyeni Jacob te 'to pijrocnuyree'i to une tquitoricra'i? —sjichpo su 'seno. 13Majicpopo ma Jesús: —No terono to une te pjoca 'nuuji tetaracono. 14Enotsero no terano to une nijrocgienena movínepo tetaracanri'ini tjicho eto une tiuchcorichjicha te 'to nasamre. Taco'e muitocoresiyrepo to naetorisra tajichyo to nijrosrayre —majichpo ma Jesús. 15—Tata, peschanu to pye'e une piti puejchu huipo nquetaraco ncuteco te pjoca ncúve'o to une —sjichpo su 'seno. 16—Pyana, pichpona ma pima —majichpo ma Jesús. 17—Najina nimuena, Tata —sjichpo. —Je'chu to ene pquee'i te 'to najina pimuena —majichpo ma Jesús— 18tjicho cinconano no pimano ene juiti ma pcochanegnee'i vo'vore pimuena. Taco'e je'chu to ene pquee'i —majichpo ma Jesús. 19—Piti ñechjiivi ñi Viya —sjichpo su 'seno—. 20No viochconini viti ene naetsrares'o ñi Viya te pjoca 'nug'e mari. Etitsero jurionono aquee'i te 'to taquejvorichu te 'to Jerusalén ene vetsrares'a ñi Viya —sjichpo esu. 21Ene ma Jesús majicpopo: —Psopa eto nechjis'ogneyre, meme. Titecpoyrepo to sache te 'to huipo átecyore te pjoca 'nug'e mari ene vo'vore tayumjácapo aynoyre te 'to Jerusalén etsrares'oyre ma Viya. 2224Etoripo juiti to mavoo'ogne ma Viya naetsraregia no 'chañono je'chugnenajicha ene tos'a te 'to nasamre. Ene ene najichyo no tetsraregiano tjicho ema Viya votácog'e ene votaquechra. Ene taqueyre to je'chugnena naetsraresrena no 'chañono votaquechra tjicho ene tos'o te 'to nasamre. Eti acovsa te pjoca Samaria vo'echemcha to ajichri'i ma etsrarecsare. Ene viti jurionono vechemcho vimoti ma vetsrarecsare tjicho ma Viya maneriocpo ma étona nae 'no jurionono puejchu ema macuchcu'voca no 'chañono —majichpo ma Jesús. 25Ene esu sjichpo: —Nuti necho to ñutesrayre ñi Cristo eñi ñinerioori'i ñi Viya. Te tiutégiapo, eñi temechemchovocovyore tamutu —squepo. 26—Nutiripo Cristo nechjiricvoo'i pye'e —majichpo ma Jesús. 27Ene titecponnejcha no muemitriono naramipo to muechjirisravri'i se 'su 'seno. Etotsero najina tijrocapono nayoserigia tajpuca to muechjis'oo'i sye'e. 28Taquepo su 'seno snoquicpo to syupi tchoopo te 'to 'vósare smetocovcopo no 'chañono: 29—Vyana im'a pñena 'chane nimuíravo tjicho eñi timeruchnuu'i tamutu to njichroosiravono te 'to nitorisra. ¿Huichpuca eñinaripo ñi vcuchoori'i Cristo? —sjichvocpo. 30No 'chañono te 'to 'vósare tyonompo te 'to mavriicoo'i ma Jesús. 31Te huich'o titecpanri'i no 'chañono, no muemitriono ma Jesús nametocopuini te 'to manigia. 32Etotsero ema majichvocpo: —'Ponarichu to nnicsare nuti, eti vo'aemoti —majichvocpo. 33No muemitriono tyosericcompo: —¿Enjoripcayo tiomno to manicri'i? —najichcocpo. 34Ene majicpovcopo ma Jesús: —'Ponarichu to nnicsare nuti. Eto nvoo'o nitucha to mavoo'ogne ma tvonicnuu'i ene étopo to ntupara'o maye'e —majichvocpo—. 35Naquenve no 'chañono: “Te cuatrugnénapo coje ene yvio'irígiapo.” Vo'ene acuc'e eti. Im'a juiti pnoni 'chañono navoo'oripo to 'chojriicovo nacutiripo to scúreco te tiachyó'opo. 36Ma tquemtone nye'e etjoo'i to muecmuna tajicho to mametisra nae 'no 'chañono puejchu te 'to najacpa muitocoresina to naetorisra. Tjicho ma tevcóra'i to 'chojriicovo ene émapo ma tvio'icra'i tajicho to najacpira tcutcocono tiuusamriono. 37Je'chu to ene naquenve: “Ma étona tevco ma 'pona tvio'iricra'i.” 38Enerichu aco'e iomuire tjicho nvonic'e avio'iricyore no 'chañono. Etotsero 'pomrionrichu no tevcono to 'chojriicovo te tovgiene. Taco'e étipo avio'icri'i to naevru eno —majichvocpo ma Jesús. 39Ene moverangienejicha no 'chañono tcovsano te Samaria nasopo ma Jesús tajicho to smetoropri'i su 'seno: “Eñi timeruchnuu'i tamutu to njichroosiravono te 'to nitorisra”, squee'i. 40Ene eno nayosiocpo ma Jesús mansimmoch'o naye'e. Mueschoppo manospo apina sache. 41Taco'e moverampo no t‑sopono ma Jesús tajicho to nasamra to muechjiriivo ema. 42Ene najichpo su 'seno: —Juiti vsoppo ema, vopaquejvo vsópapi. Vitigiénepo vsamo véchopo te 'to emaripo ma Cristo tcuchcu'ra'i te pjoca 'pog'e —najichpo su 'seno. 43Te apinagiénepo sache majichri'i, ene tyompo ma Jesús te 'to 'pog'e tquíjare Galilea. 44Maquepo ma Jesús: —Ma muechjiru ma Viya movine napicuchari'ini no 'chañono te 'to mavsarichu —maquepo. 45Te titecpopo ma Jesús te 'to Galilea navopno no 'chañono tjicho naem'oo'i to manocgiene tiaramicre te mayonnee'i te 'to piesta te Jerusalén. 46Ma Jesús titecpovrepo te 'to 'vósare tquíjare Caná taye'erépa'i to Galilea. Ene te 'to Caná muecyech'oo'i to une vinuri'i majicho. Emjaa'i taye'e ma cparaaco tcojma ma machicha te 'to 'pona 'vósare tquíjare Capenaum. 47Te masamuiicopo to muetecpirari'i ma Jesús te 'to Galilea tios'o te Judea, ema cparaaco tyompo maye'e. Mayosiocpo mayana ma Jesús te 'to Capernaum puejchu maconaraca ma machicha tjicho mavoyjiicoo'i ema. 48Maquepo ma Jesús: —Te vo'aquim'o to nitjiicoovo tiaramicre movine asopanuu'ini. 49Majicpopo ma cparaaco: —Vo'i, Tata, pyanachujcha 'nuujina huichu tachimroca muépena jmuena nchicha —maquepo. 50Ene ma Jesús majichpo: —Pyanachujcha pchapo tjicho titoricyore jmacro pchicha. Ene ma cparaaco masopjuicha 'nuuji ene tchoopo 51te 'to mapeno. No mavonrano naquepripo macpojcovcopo najichpo: —Jmuena pchicha tnaaracpo. 52Ene ema mayosericvocpo: —¿Tajpo hora te trasacopo? —majichvocpo. —Copejicha te taegne tuprigi trasacopo to muejrevo —najichpo. 53Ene ma cparaaco muéchopo te 'to etori'i to hora te mametocopo ma Jesús te 'to titoricyoori'i ma machicha. Taco'e ema ma cparaaco énopo majañonono te 'to mapeno nasoppo ma Jesús. 54Apí'epo muemerico to muetjiicoovo ma Jesús te 'to Galilea te tios'opo te 'to Judea.

will be added

X\