San Juan 20

1To rominco techpucovnepo su María Magdalena tyompo te 'to muécori tmopcurich'o. Te titecpopo taye'e, sim'opo te 'to tcoviosripo to 'chopegiene mari tapajra to nanos'oo'i ma Jesús. 2Ene esu tchoopo 'nuuji tjiunopopri'i te 'to mavricri'i ma Simón Pedro émapo ma muemnaagienejicha ma Jesús nae 'no muemitriono. Su María Magdalena sjichvocpo eno: —Nave'o te 'to ñécori to ñog'eni ñi Viógienu ene vovecha oypuca nanos'o —sjichvocpo. 3Eno tyonompo te 'to muécori 4tjiunopompoo'i ene ma 'pona titecpovnepo mativo te 'to muécori. 5Te titecpopo ema, vo'nuujina t‑siopa te 'to mavne ma Jesús. Tetpuecpo majinñoco muem'opo to attaji nayro'osne. 6Ene taqueptse titecpopo ma Simón Pedro ene ema 'nuujipo t‑sioppo. Mamuire muem'opo to attajono 7ene étopo to 'pona attaji naepcuchne to machuti ma Jesús. Tiptsicvoripo eto tiacyojcovo. 8Ma mativgiene titecpoo'i mamuire t‑sioppo. Te muem'opo jmañono, masoppo te 'to muechepusraa'i ma Jesús. 9Tjicho huich'o naechemchaa'i to 'chosgiene ajúreco taechjis'oo'i to muechpusrayre ma Jesús tchovyo titoricyore. 10Taquepo eno muemitriono ma Jesús tchovompo te 'to napeno. 11Su María snospo taye'e tiyo'ogierecoo'i te 'to tachocyo to muécori. To siyiraa'i tetpuecpo sjinñocpo to muécori. 12Ene taye'e sim'ovcopo no apinano angieriono tjiopumuii'ono. Ma étona tejaracoo'i te 'to tanopuisne to machuti ma Jesús ene ma 'pona te 'to tanopuisne to mueypiono. 13Ene eno angieriono nayosericpo: —¿Tajtse to tquiyocovri'i, meme? —najichpo. Sjicpovcopo esu: —Tjicho nave'ri'iro to ñog'eni ñi Viógienu ene vonecha oypuca to nanos'o —sjichvocpo. 14Te pochpo to ene squee'i sesñecpo ene sim'opo ma Jesús ttup'erecoo'i te 'to sgiecu, etotsero vosáquictiora te 'to emari'i ma Jesús. 15Ene ema mayosericpo: —¿Tajtse tquiyocovri'i, meme? ¿Naja ptanco? —majichpo. Ene esu sijchopo to emari'i ma tcotpára'o to scurecono taye'e. Ene esu sjicpopo: —Te 'to pitinapuca jve'ari'i to ñog'eni, jmetacanu oypuca to pnos'oo'i puejchu nuti nyana nvejna —sjichpo su María Magdalena. 16Ma Jesús: —¡María! —majichpo. Ene esu tevcuupuecvopo: —¡Tata Nógienu! —sjichpo. 17Ma Jesús majichpo: —Vopquemmocnu tjicho huich'o nyana nyopa mue 'ma Tata. Pyanachujcha nae 'no atnoviono nimitriono. Jmetocovca te 'to nyopyórepo mue 'ma Tata, ema Nógienu nuti, tjicho ema Eya ene Iogienuvre eti iomuire —majichpo. 18Ene esu tyompo smetocovcopo eno te 'to simuiraa'i ma Viógienu Jesús ene étopo to majichgieneri'i. 19Etorichu to sache rominco to yótipo tiuumutonri'i no muemitriono ma Jesús ene to tapajono tcochravco tajicho to napisra no cparaacono jurionono. Timericvopo ma Jesús te 'to namíro'u. —Nvoo'o te 'to aetotijvo —majichvocpo. 20Te pochpo to muechjicvocri'i muemecvocpo to mavupiono étopo majiimone. Te naemuinerichu ema Viógienu, no muemitriono tiuusamriompo. 21Ene ma Jesús mapechpo majichvore: —Nvoo'o te 'to aetotijvo. Nuti nvonic'eyre te 'to acmetoriru tacutirichu to mavonisranu ma Tata —majichvocpo no muemitriono. 22Enetse eto machucpo majichvocpo: —Ajacpa ma Espíritu Santo. 23Juiti ntuparac'eyre eti to nechjiriivo puejchu ma Viya maquem'a to napecaturano no t‑sama'iono. Etotsero te tcusam'iono eti nansignénapo vomáquem'oyre ma Viya to napecaturano —majichvocpo. 24Ma Tomás nomrivo no ntosegieñono, ma naejarecho Chojo, majinaa'i te 'to timericvopo ma Jesús naye'e. 25Ene eno nametocopo najichpo: —Viti vim'ognejcha ma Viógienu. Ene ma Tomás majicpovcopo: —Te 'to nquim'o nquemmoco to tayonne to cravono te 'to mavupiono ene vonquemmoco to majora te 'to majiimone, movine nsopa'ee'ini —majichvocpo ma Tomás. 26Te ochogiénepo sache tiuumutonvórepo te 'to 'vi'cu ene ma Tomás emjaa'i naye'e. Ene tcochrarivre to tapajono ene t‑siojvórepo ma Jesús naye'e. Muechjicvórepo: —Nvoo'o te 'to aetotijvo —majichvocpo. 27Ene ma Jesús majichpo ma Tomás: —Pim'a jmani nvupiono, pemmoca to njorano, pemmoca tomuire to njiimone. Voquija mracasamrevi pásopjuira'ichjicha —majichpo. 28Majicpopo ma Tomás: —Tata Viya Nógienu —majichpo. 29Ma Jesús majichpo: —Tomás, juiti psopnuu'i tajicho pim'onri'i. Etotsero tiuusamrionyore no votim'anono ene nasopyoretsero —majichpo. 30Etjoo'i to movera to tiaramicriono manocgieñono ma Jesús te 'to namíro'u no muemitriono etotsero votamtu tácaju te pjoca ajúreco. 31Ene eto jmani tacajugieñonri'i puejchu eti asopa ma Jesús te 'to emaripo Cristo, maChicha ema Viya. Te asopa ema muitocoresiyre to itorisra tajichyore to asoprayre to muéjare.

will be added

X\