San Juan 2

1Te moponagiénepo sache to ene maquee'i ma Jesús, ma 'chane tcovsa te 'to Caná taye'epa'i to Galilea tituchvopo ene tnicricompo. Esjoo'i somuire su mueno ma Jesús. 2Ma Jesús énopo no muemitriono nomuire enjoo'i tjicho tquichosionri'i. 3Te titovopo to terocore vinu, su mueno ma Jesús sjichpo ema: —Tajínapo to vinu. 4Ma Jesús majicpopo: —¿Tajtse to jmetoconri'i nuti, meme? Tjicho huich'o titecpa to sache to tanaecchirahuina to nemtoneyore —majichpo ma Jesús. 5Esu sjichvocpo no vnoracono: —Te tvonigia'epo eñi, asopyore to ñimetoru'ena. 6Etjoo'i taye'e to saes'i to 'chope yupiono, mari'ivco etono. Eto tovrare to une nasip'ósare tquíjare purificación. Saesi sietepuca yupi 'chi'chu to tovcu to éto'i yupi 'chope. 7Majichvocpo ma Jesús no vnoracono: —Ioma to une incocha jmani yupi. Ene najuc'opo naencochgienejicha. 8Majichpo ema: —Ave'a ene ijrócapo ma techo naye'e te 'to piesta puejchu masama —maquepo ma Jesús. 9Ene ema muéropo vinuripo eto. Vomuecha oypuca tos'oo'i to vinu. Naquejvorichu no vnoracono techono tjicho eno tjiuc'onri'i to une to yupiono. Ene ema muech'opo ma 'ráyeno tcoy'e to piesta. 10Majichpo: —'Muíriji tcoviosi tativo to tiuuna vinu ene te 'chópepo to naero tapuemmaapo tcoviosi to 'pona vinu vo'richu toreru. Nárami vo'ene pjichavnee'i. Etjorichini to tiuuna vinu ene vojve'ari'i tohuina —majichpo ma techo naye'e te 'to piesta. 11Eto tovgiene tiaramicree'i manocgiene ma Jesús. Ene muemeris'oo'i to muetjiicoovo te 'to Caná taye'erépa'i to Galilea ene no muemitriono nasoppo mraca. 12Taquepo ma Jesús tyompo te 'to 'vósare tquíjare Capernaum. Macochanepri'i su mueno, no matnoviono énopo muemitriono ene nanospo tyerepiono taye'e. 13Taquepo tyompo ma Jesús te 'to 'vósare tquíjare Jerusalén tjicho tiane'ipo to piesta. Eto taechjis'o to nochquira no jurionono te 'to 'pog'e tquíjare Egipto te 'conevoco. 14Te 'to tamíro'u to mapenviya muem'opo no tijroricra'ono to huiye to 'vesa étopo sivi puejchu navachrigia eto nanoquiihuina. Nomuire enjoo'i no titsvoricra'ono to prata. 15Ma Jesús mave'po to 'tsómepi naestaresrare ene macuchcovcopo namutu no tijroricra'ono étopo to naye'ono 'vesa huiye. Maggicvocpo to naye'e meriono no titsvoricra'ono to prata ene étopo to namesarano. 16Majichvocpo no tijroricra'ono to sivi: —Ave'a acuchca jmani. Votori to ijrorigia jmañono te pjoca mapeno ma Tata —majichvocpo ma Jesús. 17To énepo majichri'i no muemitriono naéchopo to tacajugieneri'i te 'to 'chosgiene ajúreco: “Nuti neymagnejcha to ppeno, Tata, ene ncatajiipo tajicho”, taquee'i eto to ajúreco. 18No jurionono najichpo ma Jesús: —Pimegiavi to pitjiicoohuina tiaramicre puejchu vecha to ptupara'ori'i mue 'ma Viya to ene pjichri'i —najichpo. 19Ene majichvocpo ma Jesús: —Iagpuegia pjoca peti ene nuti moponarichu sache njichyore te ncotpi'egiavore —maquepo. 20Najicpopo no jurionono: —Cuarenta ene saesi to añono najicho te nacotpi'ecpo pjoca mapenviya ene piti vopaato'im'i pcotpi'egia te 'to moponarichu sache —najichpo. 21Etotsero ma Jesús eto muechjis'o to taechepusrena to mag'e nae 'no naepenogñono, muemictichri'i to peti. 22Te tituchvopo to muechepusraa'i nae 'no naepenogñono, no muemitriono naéchopo to majichgieneri'i. Taco'e eno naechemchopo te 'to eto taechjis'oo'i to 'chosgiene ajúreco ene étopo to muechjiriivo ene nasoppo. 23Te 'to Jerusalén moverano no t‑sopono ma Jesús tjicho naem'o to manocgieneri'i tiaramicriono to mayonraa'i te 'to piesta to taechjis'o to nochquira te Egipto. 24- 25Etotsero ma Jesús vomasoppojcovca eno tjicho ema muem'o to nasamre. Vomacmunu te 'to tacmetocosi tjicho muemoti to naponrerono no 'chañono.

will be added

X\