San Juan 19

1Taquepo ma Pilato macovniipipo te 'to naestaca ma Jesús. 2Te pochpo to naestacri'i mraca, no sontarono nanocpo to macojarapii'i to tquitsmepi tcove. Namuiriochpo to mrárumo tjicho eto namuii'ósare no 'chopetupara'ono taeyara'ono to 'vosariono. 3Ene naechjicpoo'i, cutrine to je'chuu'i napicuchri'i: —Piti Tata Naeyará'ovi no jurionono —najichpo. Ene nae'omirochojno. 4Ene ma Pilato tchovojno tiuchco te 'to namíro'u no 'chañono ene majichvocpo: —Ncuchcoyre nnocyore te amíro'u ma Jesús puejchu echa te 'to tajina nichmapo to matoprahuina —majichvocpo. 5Taquepo macuchcopo ma Jesús macojarapipripo to tcóvepi ene tcomuii'opo to mrárumo. Majichvocpo ma Pilato: —Jmacaripo jmaca 'chane —majichvocpo. 6To naemuinerichu no naeyara'ono no sacerdotiono énopo no navonrano tpioocompo: —Pacvoniipi máquetta te 'to crutsu —naquepo. Ene majichvocpo ma Pilato: —Ioma eti ettaca te 'to crutsu tjicho nuti tajina nichmapo to matoprahuina —majichvocpo. 7Najicpopo no jurionono: —Vo'i, tjicho te 'to voniipi ypongieneri'i viti taemerucho te 'to etjoo'i to muejiivo timcoparecyo tjicho ema timijachvoo'i maChichari'i ma Viya. Ene maquee'i —najichpo. 8Te masammocpo te 'to enera maquee'i, tyoyocpo mraca ma Pilato 9ene tchoovore t‑siopo te 'to mapeno. Mayoserijno ma Jesús: —¿Ooyotsero to pios'oo'i piti? —majichpo. Ene ema huipo majicpa. 10Ene ma Pilato majichpo: —¿Tajtse to vopjicpanri'i? ¿Vopecha te 'to nuti ncotpára'o te 'to nemettarégiapi te 'to crutsu, te vo'i, nquitgiapi? —majichpo. 11Ma Jesús majicpopo: —Te 'to piti pcuctupara'ori'ini mue 'ma Viya, taquija pcuggionri'ini. Ematse ma tijroricnuu'i pye'e 'chopepono to muejiivo, vo'richu pitina pactopravo —majichpo ma Jesús. 12Enetse eto ma Pilato matancopuini to majichyore puejchu maquitgia ma Jesús. Etotsero no jurionono tpiooconvórepo: —Te pquitgia jmaca Jesús, huipo pcúquemnacsare ma vquiyara'ogiene romano tjicho jmaca timijachvoo'i: “Nuti naeyará'onu”, maquee'i. Ene no ene naco'e eno tiocpuemchono ma viogienuu'o César —najichpo no jurionono. 13Te masampo ma Pilato to naechjiriivo macuchcovrepo ma Jesús. Ene ema Pilato tejacpo te 'to maviosrisrare tquíjare Gabata. Te 'to naechjiriivo no jurionono, maripa'i taquee'i eto taéjare. 14Te tuprigpopca to sache te to'mu'yórepo to piesta, ma Pilato majichvocpo no jurionono: —Im'a jmaca iyara'o —majichvocpo. 15Ene tpiooconvórepo eno: —Tiuri te 'to muépena jmaca. Pacvoniipi máquetta te 'to crutsu —naquepo. Majicpovcopo ma Pilato: —¿Nacvoniipipca máquetta ma iyara'o? —majichvocpo. Najicpopo no naeyara'ono no sacerdotiono: —Ma viyara'o viti maquejvorichu ma César tcovsa te Roma ene najina 'ponaena —najichpo. 16Enetse eto ma Pilato mueschoppo puejchu máquetta ma Jesús. Ene nompo ma Jesús. 17Tyompo ma Jesús te 'to Gólgota mampoo'i to macuutsura. Te 'to naechjiriivo no jurionono to Gólgota eto chtire taechjis'o. 18Enepo taye'e naettacpo te 'to crutsu. Enjoo'i no apinano tquettanri'i nomuire. Ma Jesús nanocpo te ttupric'o nae 'no apinano. 19Etjoo'i to majchogne ma Pilato macovniipipo nanoca te 'to macuutsura ma Jesús. Oni taquee'i eto: “Jesús, tcovsa te Nazaret, Naeyara'o no jurionono”, taco'e eto. 20Tcajuri'i te 'to mopona 'puechjiriivono, te hebreo naechjiriivo no jurionono, te'po latín naechjiriivo no romanono ene te'po te 'to naechjiriivo no griegono. Moverano no jurionono najiro eto tjicho vo'richu ehuirena te 'to 'vósare to maquetteyri'i ma Jesús. 21No naeyara'ono no sacerdotiono jurionono najichpo ma Pilato: —Vopcúnoco te 'to naeyara'ori'i no jurionono. Tiuri pnoca: “Jmaca timijachvo naeyara'ori'i no jurionono”, tac'e —najichpo. 22Majicpovcopo ma Pilato: —To najchognee'i nuti ene taqueyre —majichvocpo. 23Te pochpo naettacpo te 'to crutsu ma Jesús, no cuatrunano sontarono nave'po to mamuii'onini ene t‑sorachoccompo. Nave'po tomuire to 'pona mamuii'o ene eto 'muírimo votacpooji. 24No sontarono najichcocpo: —Vovcuvetsayuco pjoca. Vnoca to timeruchyo najpuca ma taetpiocyore —najichcocpo. Te 'to énepo najichri'i, tituchvopo to 'chosgiene ajúreco oni taco'e: “T‑sorachocconri'i to nmuii'onini nanocpo to timeruchri'i najpuca no taetpiocyore”, taquee'i eto. 25Te 'to tachocyo to macuutsura ma Jesús esjoo'i su mueno ésupo su sati, su 'pona María mayeno ma Cleofas ene ésupo su María Magdalena. 26Ma Jesús te muem'opo su mueno émapo ma muemnaagienejicha nae 'no muemitriono ttup'erecoo'i te 'to schocyo ene majichpo su mueno: —Meme, ema jmaro émapo pchichayore —majichpo. 27Ene ma Jesús majichpo ema: —Esu psuca meme ésupo penoyore —majichpo. Ene etorichu to sache mampo muechpojricyore te 'to mapeno. 28Ma Jesús muecho te 'to tituchvoripo tamutu to majichvoyree'i taechjis'ognee'i to 'chosgiene ajúreco. Ene maquepo: —Netaracjicha. 29Etjoo'i to t‑sucoriomo vinu te 'to tovrare ene naetamucpo to cuti cjore nanocpo te tasumgi to ycugi ene naemcopayacpo to majaca. 30Ene ema machuchcopo eto. Enetse eto maquepo: —Tituchvopo tamutu. Ene tyusicpo tepenopo. 31No jurionono vonavro'o mánosi te 'to crutsu ma Jesús ene énopo no apinano tjicho te 'pónapo sache eto nanarasira ene 'chopevore to piesta. Tos'o eno nayosiocpo ma Pilato te 'to macvoniipi nacochonoca to napuegiono puejchu 'nuujina naépena ene nave'vócapo te 'to crutsu. 32Ene tyonompo eno sontarono mavonironri'i nacochonocpo to napuegiono no apinano. 33Te 'to napuchpo ma Jesús, naem'opo ema tepenoripo tos'o ema huipo nacochonoca to mapuegiono. 34Ma étona sontaru mayuuvocpo to majiimone te 'to matagrigi ene 'nuujipo tiuchco to une étopo iti. 35Nuti je'chu nim'o tamutu jmañono taco'e najchopo nmetoco'e vonaepya'ra'im'i puejchu eti iomuirena echa ene asopa. 36To ene najichri'i no sontarono tituchvopo to 'chosgiene ajúreco oni taco'e: “Najina távechonocyore to mápera”, taquee'i eto 'chosgiene ajúreco. 37Ene to 'pona 'chosgiene ajúreco tomuire tituchvopo: “Te 'ponaena sache naem'oyre ma nayuuvocgieneri'i”, taquee'i eto. 38Emjaa'i ma 'chane tquíjare José tcovsa te Arimatea. Ema mamuire masopo ma Jesús etotsero votemquechorojgiapo tajicho to mapisra no cparaacono jurionono. Ema tijrocvopo mayossericpo mue 'ma Pilato to mag'eni ma Jesús ene ma Pilato mueschoppo. Tos'o tyompo mave'po te 'to crutsu. 39Ene tiutecpo mamuire ma Nicodemo mampoo'i to t‑simtu to tijyono, tcoy'e to treinta kilos to tajitacórevo. Emarichu ma Nicodemo tyonri'i to étona yoti techjiricvo mue 'ma Jesús. 40Ema José ene émapo Nicodemo nave'po to mag'eni ma Jesús. Nayoriocpo te 'to mamgienepoo'i tijye, nayro'ocpo te tiuuna attaji tjicho ene najicho naye'erepi no jurionono te tquecorosiono. 41Te 'to tachocyo to maquetteyri'i ma Jesús etjoo'i to scúreco olivogiji ene etjoo'i taye'e to tcoseccu mari 'rajru. Najinacho'o táquecorosi taye'e. 42Ene ene nanos'o to mag'eni ma Jesús tjicho eto vo'ehuirenari'i ene copere'rine. Tnaecchovyórepo to tanarasíravo nae 'no jurionono.

will be added

X\