San Juan 18

1Te pochpo techjiricvoo'i tamutu jmañono, ema Jesús énopo no muemitriono tiuchcompo taye'e ene tyonompo nancu'po to tajunoroccu tquíjare Cedrón titecpono te 'to scúreco olivogiji. 2Ma Judas ma tijroricri'i mamuire muemoti to olivogiji tjicho tiuumutonnove taye'e ma Jesús énopo no muemitriono. 3Ene ma Judas maquepripo mammocpoo'i no sontarono énopo no navonrano no cparaacono jurionono. Nompoo'i to namechano étopo natagrigiono tjicho no naeyara'ono no sacerdotiono énopo no fariseono naejrocri'i ma Judas no sontarono énopo navonrano puejchu eno nacootoca ma Jesús. 4Ma Jesús muecho to majichvoyree'i taco'e macpovcopo mayosericvocpo: —¿Najtse ma atancopri'i? —majichvocpo. 5Najicpopo: —Ema Jesús tcovsa te Nazaret —najichpo. Maquepo ma Jesús: —Nutiripo atancompoo'i —majichvocpo. Ma Judas ma tijroricri'i emjaa'i naye'e tjicho ema tiommocpoo'i. 6Te énepo maquee'i, eno t‑soconocompo ene tvenopompo te 'pog'e. 7Ene ma Jesús maayosericvore: —¿Najtse ma atancopri'i? Najicpovre eno: —Ma Jesús tcovsa te Nazaret —najichpo. 8Maajicpovre ma Jesús: —Nmetoco'eripo. Nuti atancompoo'i etotsero isopa nayana pnoñono —majichvocpo. 9Ene majichvocri'i ma Jesús puejchu taetúchapo to muechjiriivo ema. Oni maquee'i: “No muejrocnugñono ma Tata najina nampuuji temtiocano”, maquee'i. 10Ma Simón Pedro mave'po to matumra mayuchtichcachpo te 'to vovre ma tquíjare Malco, ma mavonra ma naeyara'o no sacerdotiono. 11Majichpo ma Jesús ma Pedro: —Pnoca te 'to tamuipe pjoro ptumra. ¿Vopechemcha piti te 'to ncatajivyore? Eto mavoo'ogne ma Tata te 'to nitucha —majichpo. 12Taquepo no sontarono émapo ma naeyara'o énopo no navonrano no cparaacono jurionono nacootocpo ma Jesús ene naetjivuchpo. 13Naemtupiichopo te 'to mapeno ma Anás ma muemchuco ma naeyara'o no sacerdotiono tquíjare Caifás. 14Ema Caifás emarichu techjis'oo'i naye'e nae 'no jurionono tiuri to muépena ma étona puejchu nochcu'a no 'chañono, maquee'i. 15Ma Simón Pedro émapo ma 'pona muemitre ma Jesús napuegne'poo'i. Ma 'pona muemitre ma Jesús muemotioco ma naeyara'o no sacerdotiono tos'o ema t‑sioppo te 'to mapenomíro'u ma cparaaco. 16Ene ma Pedro manospo te 'to tapajo. Ene ma 'pona muemotgieneri'i ma cparaaco tchoopo se 'su tjiañocri'i to tapajo mametocopo esu te 'to sisopa masiopa ma Pedro. 17Su tjiañoco to tapajo syosericpo ma Pedro: —¿Pitirichpúcayo najanemuri no ñimitriono pñena 'chane? —sjichpo. Majicpopo ma Pedro: —Vonutina —majichpo. 18Ttummacri'i to yoti tos'o etjoo'i to yucu nososi'voo'i. Ene ttup'ereconri'i te 'to yucuchocyo no vnoracono te 'to peti énopo no navonrano no cparaacono. Ma Pedro mamuire ttup'erecoo'i naye'e tiosocovo. 19Ma naeyara'o no sacerdotiono mayosericpo ma Jesús te 'to najpuca no muemitcoo'i ene tajpuca to muemitropri'i nae 'no 'chañono. 20Majicpopo ma Jesús: —Nuti nimitrico te namíro'u no 'chañono te 'to noomutirariono ene énepo te 'to mapenviya tjicho ene noomutiyo no jurionono. Votyumrúcapo to nimitrisra —majichpo—. 21Votacmunu te 'to pyoserígianu nuti. Pyoserigia no t‑samono to nimitropi puejchu enina nametacapi tjicho naecho eno to nechjiriivono —majichpo ma Jesús. 22To énepo maquee'i, ma 'pona navonra no cparaacono mueropomrochpo ma Jesús ene majichpo: —¿Taja tacoyemo to ene pjichri'i pjicpoo'i ma naeyara'o no sacerdotiono? —majichpo. 23Majicpopo ma Jesús: —Te huipca tcuri to nechjiriivo maye'e, pimerucha te 'to ncotempuca. Te vo'i ¿taja timcoviichonu te 'to pe'onuu'i? —majichpo ma Jesús. 24Taquepo ma Anás mapjucvocpo noma ma Jesús mue 'ma Caifás tquitjiv'upri'i. Ma Caifás ema naeyara'o no sacerdotiono. 25Ma Pedro manosjii'i ttup'erecoo'i tiosocovri'i. Ene nayosericpo: —¿Pitirichpúcayo najanemuri no muemitriono jmuena 'chane? —najichpo. Ene ma Pedro tioñuchvovre: —Vonutina —maquepo. 26Ma étona nae 'no mavonrano ma naeyara'o no sacerdotiono ema majañono ma mayuchtichcachgieneri'i ma Pedro, ema mayosericpo ma Pedro: —¿Cutim'i piti nim'ovri'i pcochanee'i ma Jesús te 'to olivogiji? —majichpo. 27Ene ma Pedro tiapechvovrepo mañucho te 'to vomuemotri'i ma Jesús enetse eto techjicpo to vrayu. 28Taquepo tios'opo te 'to mapeno ma Caifás naemyonvórepo ma Jesús te 'to 'chope peti mapeno ma naeyara'o romano, ene tjiara'ipo. No jurionono vot‑siopano te 'to mapeno tjicho ema vojurionina. Te t‑siopanri'ini te 'to mapeno votcuri tcunicono te 'to piesta taechjis'o to nochquira te Egipto. 29Taco'e tiuchcopo ma Pilato. Ema muechjicvocpo: —¿Tajtse to ameturis'oo'i jmaca 'chane? —majichvocpo. 30Najicpopo eno: —Te 'to taquijari'ini macuctopravo, movine viomari'ini te 'to jmíro'u —najichpo. 31Majicpovcopo ma Pilato: —Ioma jmaca im'arine eti. Avioscha tajicha to voniipi apongieneri'i eti —majichvocpo. Naajicpovre no jurionono: —Yvoo'o pitina jvioscha pacvoniipi nacópaca tjicho viti jurionono vováquisopsi te 'to vitina vacvoniipi nacópaca —najichpo. 32Ene tituchvopo to muechjiriivoo'i ma Jesús to ene taqueyre to muepenirayore tquettayre te 'to crutsu. 33Ema Pilato t‑sioppo te 'to mapeno ene muech'opo ma Jesús. Mayosericpo: —¿Je'chupca piti naeyará'ovi no jurionono? —majichpo. 34Majicpopo ma Jesús: —¿Enepuca tos'o pye'e to pponreru to pyosericnuu'i, vo'i tmetocoviompuca? —majichpo. 35Majicpopo ma Pilato: —Etotse nuti vojurionnina. Enorichu no pjiañonono naeyara'ono no sacerdotiono tijroricvionri'i nye'e. ¿Tajtse to ptopravri'i te 'to timiutecvionri'i nye'e? —majichpo. 36Maajicpovre ma Jesús: —Nuti vocparaaconyorena te pjoca 'pog'e. Te 'to ene tac'ee'ini no tpuegne'nono te'rorigianripuini tcotiuchanono puejchu voncuquijroricsii'ini nae 'no jurionono. Etotsero to ntupara'o votaye'ena pjoca 'pog'e —majichpo. 37Maajicpovre ma Pilato: —¿Ene je'chu piti naeyará'ovi no 'chañono? Ma Jesús majichpo: —Nuti, je'chu to ene pquee'i. Eto timiutecnuu'i nuchcoo'i te pjoca 'pog'e puejchu nechjis'a to je'chugne. No nasopa to je'chugne ene t‑sopnono nuti —majichpo. 38Ene majicpovre ma Pilato: —¿Tajtse pjocni je'chugnee'i? —majichpo. Te pochpo to mayosericri'i ma Jesús, tiuchcovrepo ma Pilato ene majichvore no jurionono: —Tajina nichmapo to matoprahuina jmaca Jesús. 39Te 'to aye'esare piesta taechjis'o to nochquira no iochconini te 'to Egipto, to aye'erepi eti ayosserico te 'to ncuchcu'a ma étona nae 'no naqueetagñono. ¿Avoo'opca nquitgia jmaca iyara'o eti jurionono? —majichvocpo ma Pilato. 40Ene tiapechvonvore tpioocono: —Vopcuquitco jmaca. Pquit‑sinavi ma Barrabás —najichpo. Ene ma Barrabás ema tiomera'i.

will be added

X\