San Juan 16

1Nmetoco'eri'i jmañono puejchu vo'aquinajricvo. 2Tjicho huipo áquisopsiyre asiopa te 'to noomutirariono, ene titecpoyre to sache te 'to tcopaco'ionyore tjicho naejchoyree'i te 'to nanocyore to mavoo'ogne ma Viya. 3Ene najich'e tjicho vonaemoti ma Tata ene vo'vore taemotnono nuti. 4Juiti nmetoco'eri'i jmani puejchu te 'to tituchapopo eti échapo to nmetoru'eri'i —majichvocpo ma Jesús—. Vonmetaca'e 'nuujina jmañono tjicho nutjiorich'o aye'e. 5Etotsero njunjic'eyre nchovyore mue 'ma Tata tvonicnuu'i ene eti huich'o ayoserígianu to nquij'eyre. 6Acojrasamurevochjicha tajicho jmani nmetoru'eri'i. 7Asámanu to je'chugne nmetoropyore aye'e. Tiuripono te 'to nyana tjicho te 'to ncujunjic'e, ma Espíritu Santo votcuteco aye'e votquimcataco'e. Etotsero te nyánapo, ene nvonicyore ema puejchu mategia aye'e. 8Te tiutégiapo ma Espíritu Santo ema muemeruchyore to napecaturano no tpuegne'ono to taye'ono pjoca 'pog'e. Ene timeruchnuyre nuti te 'to mtopravrenu ene étopo to etjoo'i to naecñayre eno. 9Vot‑sopanono ene eto napecaturari'i. 10Ene naquictiorayore te 'to nuti tajina ntoprahuina tjicho nyonyore mue 'ma Tata. Ema tjiacponyore ene huipo aem'onyore. 11Ene naquictiorayore te 'to etjoo'i to naecñayre tjicho tquicmunaripo to muecñayre ma eriono taeyara'o pjoca 'pog'e —majichvocpo ma Jesús—. 12Etjorich'o movera to nvoo'o nimitca'e etotsero huich'o aato'o echemcha. 13Te tiutégiapo ma Espíritu Santo, ema timitco'eyore to je'chugne 'chojriicovo tjicho vo'emajivyorena taechjis'ovyo. Eto muechjis'oyre aye'e tamutu to mametocosi mue 'ma Tata ene étopo to tacoyemyore te pjoca 'pog'e te'po anumo. 14Ma Espíritu Santo ncuñuchcoreyore majichyo tjicho mamyore to nechjiriivo ene timitco'eyore eti. 15Ma Tata tijrocnu tamutu to muetcogne muechjiriivo ema. Tos'o to ene njich'ee'i: “Ma Espíritu Santo mamyore to nechjiriivo ene timitco'eyore” —majichvocpo ma Jesús—. 16Juiti jmani sachono huipo aem'onyore, etotsero te 'ponaenavore sache im'onyore tjicho nuti nyonyore mue 'ma Tata —majichvocpo ma Jesús. 17Ene no muemitriono tyosericcompo: —¿Tajpuca tacoyemo to ene maquee'i, te 'to juiti jmani sachono vohuem'oyre ene te 'ponaenavore sache vim'avrepo. Ene tomuire majichovri'i: “Eto tjicho nyonyore mue 'ma Tata”, maquee'i —najichcocpo—. 18¿Tajpuca taechjis'o to ene maquee'i: “juiti jmani sachono?” Vo'giene vechemcha to majichgieneri'i —najichcocpo no muemitriono. 19Ma Jesús muecho te 'to navoo'o nayoserigia ema. Majichvocpo: —Nuti njich'ee'i: “Juiti jmani sachono huipo aem'onyore etotsero te 'ponaenavore sache im'onyore”, njich'ee'i. Ene eto echjis'o ayosericcoo'i. 20Je'chu ene njich'e: Eti acojrasamurevoyre iyo'oyre ene no tpuegne'ono to taye'e pjoca 'pog'e tiuusamrionyore. Tovyore acojrasamurevoyre tac'eptsero iuusamreyre iomuire. 21Ene sco'e su 'seno. Te tinacoyrepo tcatajivo ene tcojrasamúrevo. Etotsero te tiuchcopo ma 'moyo, semtiscopo to satajivo tiuusamrepo majicho ma schicha mat‑síravo. 22Ene aquee'i eti etotsero te im'anvórepo ene iuusamreyre. Najina táquichojco'em'i to iuusamrevyore. 23Je'chu ene njich'e: Te tituchapopo jmañono, huipo áyosiocnuyre nuti. Emapo ma Tata tijroc'eyre to ayosiorina te 'to níjare. 24Etotsero huich'o ayosioca ema te 'to níjare. Juiti ayosiócapo ma Tata te 'to níjare ene eti ajacpoyre to ayosiorina puejchu oosamrepo mraca —majichvocpo ma Jesús—. 25Jmani nimitropiono aye'e nimictichpoo'i to tajampucano. Te 'ponaénapo sache huipo naemictichyore to tajampucano tjicho nuti nachmetoco'eyore to nechjis'irena ma Tata. 26Te énepo tac'e, eti ayosiócapo ma Tata te 'to níjare. Huipo tacmunyore te 'to náyosseric'eyre mue 'ma Tata 27tjicho ma Tata mamuire temnac'e mraca tjicho eti emnacnuu'i ene asopri'i te 'to ene nos'o maye'e. 28Ene nos'o mue 'ma Tata. Nutecpo te pjoca 'pog'e ene njunjicyórepo pjoca 'pog'e nchovyore mue 'ma Tata —majichvocpo ma Jesús. 29Najicpopo no muemitriono: —Juiti vechemchopo to pechjiriivo. Huipo pimicticha to tajampucano. 30Juiti véchopo te 'to pimoti tamutu. Huipo vacmunu te 'to vyoserígiapi. Taco'e vsopripo te 'to ene pios'o mue 'ma Viya —najichvocpo no muemitriono. 31Majicpopo ma Jesús: —¿Ene juiti asopnuripo? 32Eti 'nuuji ajunjicnuyre aquitojiyre amutu etotsero vonáquejvosiyre tjicho ncóchane ma Tata. 33Nmetoco'e jmani puejchu aetotijvo te 'to asamre tajicho te 'to acosiñanuu'i. Acatajivyore te pjoca 'pog'e etotsero etméchapo tjicho nuti nito'acripo ma eriono taeyara'o pjoca 'pog'e —majichvocpo ma Jesús.

will be added

X\