San Juan 12

1Te tiane'ipo to piesta taechjis'o to nochquira te 'to Egipto, saesirine sache ene tyompo ma Jesús te 'to Betania, mavsa ma Lázaro ma maquitoricgieneri'i. 2Ene taye'e tnicricompo majicho ma Jesús macóchane ma Lázaro te 'to mesa. Su Marta techcurico to nanico. 3Ene taquepo squepripo su María sompoo'i to tijyomo asaete tcut'icco to voteria tasivachognejcha eto. Sepsapevchopo ma Jesús ene spaja'opo te 'to schutmoco. To taep'a to tijye taesiojechpo to peti. 4Emjaa'i taye'e mamuire ma Judas, ma machicha ma Simón Iscariote, emarichu muemitre ma Jesús, ma tijroricyoori'i. Maquepo ema: 5—Ene t‑sivachoo'ini pjoca tijye. Tacopayaco to tavacho to maquemtonera ma 'chane to trescientos sachono. Tiuriponri'ini to táquijroricsii'ini puejchu eto prata náquijro eno tcomnurocvono —maquepo ma Judas. 6To ene maquee'i vo'etina to majapanirena no tcomnurocvono. Tjicho ema tcotpára'o to prata najacposariono ene mavechaco taye'e tjicho tiomera'ri'i ema. 7Ma Jesús majichpo: —Pesamijrigiachujcha tjicho eto tijyomo sicmúnacho to nepenírayo. 8'Muíriji enjoo'i aye'e no tcomnurocvono etotsero nuti nijinayore aye'e —majichvocpo ma Jesús. 9'Chopemuriono no jurionono te naéchopo to ene mavriicoo'i ma Jesús te 'to Betania ene tyonompo taye'e nomuire. Vomáquejvo naem'oyre ma Jesús mamuire ma Lázaro ma maquitoricgieneri'i. 10Taquepo no naeyara'ono no sacerdotiono techococompo to nacopasirayore mamuire ma Lázaro. 11Tjicho moverano no jurionono huipo nasojvoca no naeyara'ono, émapo napuegne'o ma Jesús tajicho to maquitorisraa'i ma Lázaro. 12Te 'pónapo sache no 'chopemuugieñono 'chañono te 'to Jerusalén naéchopo to muetecpirayore ma Jesús. Ene 'chaneni taye'e tajicho to naye'esare piesta taechjis'o to nochquira te 'to Egipto. 13No 'chañono nave'poripo to tapócoji to tavosi to cochno tyonompo nocpoyre ma Jesús. To navopnirarijcha tpioocomporipo: —¡Vrusrupáyacha ema Viya! Ema jmaca 'chane yvoo'ogne tjicho emaripo mavoniru ema Viya taeyara'oyore pjoca viovsa —naquepri'i te 'to najiruchra ma Viya. 14Ene ma Jesús mave'po to varicu macoperopo taco'e tituchvopo to 'chosgiene ajúreco taechjis'o ema. Oni taco'e: 15Vo'acuuyoco eti acovsa te 'to Jerusalén ene tquijarevre Sión tjicho macapo ma iyara'oyore tcoperopri'i to varicu, taquee'i to 'chosgiene ajúreco. 16Ene eno muemitriono vonaechemcha 'nuujina tajpuca to taechjis'oo'i eto. Tapuemmavo te tyoppo te 'to anumo naéchopo to taechjis'ognee'i to ajúreco ene naquictiórapo to muetuchripo to taechjis'ognee'i. 17No tim'onri'i ma Lázaro te macochpucpo ma Jesús te muech'opo te 'to muécori nametocovcopo no 'pomriono 'chañono. 18Eto tjichri'i no 'chañono tyonompo nocpo ma Jesús tjicho naéchopo to tiaramicre manocgiene ma Jesús. 19No fariseono najichcocpo: —Tajina vjicheni. Im'a, namutu napuegne'o jmuena —naquepo. 20Enjoo'i te 'to Jerusalén no tcovsano te 'to 'pog'e tquíjare Grecia. Eno nomuire tiutecono naetsrarecyore ma Viya taye'e. 21Eno tyonompo mue 'ma Felipe ma tcovsa te 'to Betsaida taye'erépa'i to Galilea. Najichpo: —Tata, yvoo'o vim'oyre ma Jesús —najichpo. 22Tyompo ma Felipe mametocopo ma Andrés, ene tyonompo no apinano nametocopo ma Jesús. 23Ma Jesús majicpovcopo: —Nuti nuchre nae 'no 'chañono, juiti titecpoyre to sache to ncuñuchcorevoyre majichyo ma Tata. 24Asámanu pjoca je'chugne nmetoco'eyore. Te huich'o táquevo to tagira, tiuunarichjicha etotsero votejpaca. Ene te tquévopo titovopo to taechegira tiuchcopo to taémaru ene eto tejpacpotsero. Ene nqueyre nomuire nepenoyre puejchu tejpacano no tiuchcu'onyore. 25Ma 'chane te manoca to mavoo'ognena emajihuina, to muetorisra tamoprujyore titovoyre tamutu. Etotsero ma vomacucotegne'o to muetorisra te pjoca 'pog'e ene manoca to mavoo'ogne ma Viya votampuujiyre to muetorisra muitocoresiyre eto. 26Ma mavro'o nacvonra tacomnu te 'to mapuegné'anu puejchu 'muirijina nacchane nuti. Taco'e no nvonrano nuti, ma Tata macuñuchvocyore —majichvocpo ma Jesús. 27Maquepo ma Jesús: —Juiti ncojrasamurevojcha. ¿Tiuripúcatse nyosioca ma Tata te 'to macuchcú'anu te 'to natajivyore? Vo'i, tjicho eto timiutecnu te pjoca 'pog'e te 'to ncatajivyore najichyo no 'chañono —maquepo ma Jesús. 28Ene ma Jesús muechjicpo ma Viya: —Tata, tiuri pnoca puejchu pitjihuina pácuñuchcore nae 'no 'chañono —majichpo. Ene techjicpo ma Viya te 'to anumo: —Nnocripo puejchu nacuñúchanu ene nápechyorevore nnocyore —maquepo. 29No t‑samonri'i to ma'u naejchopo te 'to etori'i to tchunnuco. Ene no 'pomriono naquepo: —Ema angieri techjicri'i jmaca Jesús. 30Ma Jesús maquepo: —To ene majichri'i ma Viya vonutina muemsámanu, etichujcha muemsam'e to ma'u. 31Titecpoyrepo to mavioschirayore no tcovsano te pjoca 'pog'e. Ene ma Viya muevtsucyórepo ma eriono taeyara'o pjoca 'pog'e. 32Ene nuti tcangiechanompo. Tac'eptse nuti nich'ovcoyre namutu eno 'chañono puejchu napuegne'anupo —maquepo. 33To ene maquee'i eto majichri'i te 'to maquettavyore te 'to crutsu. 34No 'chañono najicpopo: —To ajúreco voniipi ypongieneri'i oni taco'e te 'to ma Cristo muepenoccoyre, taquee'i —najichpo—. ¿Tajtse tacoyemo to ene pquee'i piti te 'to nacangiechyore te 'to crutsu ma machcognee'i nae 'no 'chañono? ¿Ene majtse ema machcognee'i nae 'no 'chañono? —najichpo. 35Ma Jesús majicpovcopo: —Nuti njáracu ene njunjic'eyrepo. Acmopravo te 'to nutjiorich'o nmicuch'e te 'to asamre tjicho te támopcupo huipo aquimuchvo. Ma tpuico te tmopcu votimúchapo. 36To nutjiorich'o aye'e asópanu puejchu eti apuegné'anu ene ansijri'i te 'to tjiáracu —majichvocpo ma Jesús. Te titechjiriivopo tyompo ma Jesús huipo timerígiapo. 37Ma Jesús manocripuini to movera to tiaramicriono te 'to namíro'u no 'chañono etotsero vo'giene nasopa. 38To namusopraa'i tituchvopo to 'chosgiene ajúreco majre ma muechjirini ma Viya tquíjare Isaías. Oni taquee'i eto: Tata, votájacpocree'i naye'e to 'chojriicovo vcometoriigieneri'i, tayampane te 'to naem'a to pitjiicoovono, taquee'i. 39Etopo tjichri'i te 'to movine nasopari'ini ma Jesús tjicho tituchvoo'i tomuire to 'pona majre emarichu Isaías. Taquee'i tomuire: 40Eno mracasamriompo majicho ma Viya, nacutiripo ma puchugi te 'to nasamre puejchu vonaquimuiico ene vo'vore naquechemcho. Taco'e movine nachapri'ini nye'e puejchu ncuchcu'vocari'ini, taquee'i to ajúreco. 41Ema muechjis'oo'i ma Jesús te 'to ene maquee'i ma Isaías tjicho ema muem'oripo te 'to ema maChichari'i ma Viya. 42Enjoo'i no t‑sopono ma Jesús moverano no jurionono énopo no cparaacono naye'e. Etotsero votimeruchapono nae 'no 'chañono tajicho to napisra no fariseono. Nacuuya te 'to naevtsuca te 'to noomutírare ene huipo nacucchaneri'i. 43Tjicho eno navoo'ochjicha te 'to tácuñuchcoriono nae 'no 'chañono ene ma Viya vonavro'o te 'to macuñucha. 44Ma Jesús tjiaranupo maquepo: —Ma t‑sópanu nuti mamuire ma Tata tvonicnuu'i masopo, vonáquejvo nuti masópanu. 45Ma tim'anu nuti, mamuire muem'o ma Tata tvonicnuu'i. 46Nuti njáracu, nuteeri'i te pjoca 'pog'e puejchu nmicucha to nasamriono no t‑sopanono ene vonacúpono to tamopcugne. 47Enjoo'i no t‑samono to nechjiriivo ene vonasopa. Etotsero vonutina návioschoyre tjicho vo'etina timiutégianu te pjoca 'pog'e te 'to návioschoyre no 'chañono. Etochujcha timiutecnu te 'to ncuchcu'voca eno. 48Etjoyre to naemechoro'yore no tcopyegianono nuti, no votjiacpano to nechjiriivo. To nechjiriivo eto timicñacvocyore te 'pojra'ínapo. 49Vonutjihuina nechjis'a to nechjiriivo. Ma Tata tvonicnuu'i tijrocnupo to muechjiriivo puejchu nuti nechjis'a ene étopo to nimitropyore. 50Nuti necho te 'to muitocoresiyre to naetorisra no t‑sopano to muemitropi ema. Tos'o nuti nechjis'o to nvóno'i mue 'ma Tata —maquepo ma Jesús.

will be added

X\