San Juan 11

1- 2Emjaa'i ma 'chane tquíjare Lázaro tcovsa te 'to Betania nae 'no matnoviono 'senono María ésupo Marta. Esu María tyoripevchoo'i ma Jesús te 'to tijyomo asaete ene spajapevchopo te 'to schutmoco. Ene tcojmapo ma Lázaro 3taco'e no matnoviono nacometoropipo ma Jesús. Eno najichpo: —Tata, tcojma jmuena pemnacsare. 4Te muéchopo ma Jesús maquepo: —Vo'acuuyoco to muepenirena ma Lázaro. Etochujcha muemeris'oyre to muetjiicoovo ma Viya ene ncuñuchcoreyore nuti maChíchanu ema Viya. 5Ma Jesús muemnacvocjicha ma Lázaro énopo no matnoviono. 6Toptse to tajichvo te muéchopo to macojmavri'i ma Lázaro, manosiojnoch'o te 'to mavriicoo'i apina sache majicho. 7Taquepo majichvocpo no muemitriono: —Vyanavore vchapo te 'to 'pog'e Judea —maquepo. 8No muemitriono najicpopo: —Tata, pim'a copeporine no jurionono tcovsano taye'e navoo'o tcopacapiono. ¿Ene jvoo'orichjicha pchapo? —najichpo. 9Ma Jesús majicpovcopo: —¿Huipca echa to sache tcoy'e ntose hora? Te tpuico te sache ma 'chane votacyútetu tjicho timuiicopri'i tajicho to tjiáracu. 10Ma tpuico te yoti tcoytetu tjicho votimúchapo tajicho to tmopcu —majichvocpo no muemitriono—. 11Ma vemnacsare Lázaro tímoco. Nuti nyonyore ncojamijnoyre ncochpucyore —majichpo. 12Najicpopo no muemitriono: —Tata, te 'to timca jmacro ene vomávoycoyre —najichpo. 13Etotsero ema muechjis'oo'i to je'chu to muepenirari'i ma Lázaro. No muemitriono naejchopo to muemocognechjicha. 14Ma Jesús mametocovcopo: —Tepenoripo ma Lázaro —majichvocpo—. 15Tiurichujcha te 'to nijinaa'i nuti te 'to muepeni'ri'i tjicho im'oyre to nitjiicoovo puejchu asópanu. Tiúripo juiti vyana maye'e —majichvocpo. 16Ene ma Tomás ma tquiijája'o Chojo majichvocpo no 'pomriono muemitriono ma Jesús: —Vyana vacchane jmaca Jesús puejchu viomuirena vépena —maquepo. 17Te titecpompo muéchopo ma Jesús to cuatruripo sache majicho to tquecorosri'i. 18To Betania novsa eno tacochcoyrichu te 'to Jerusalén tcutpuecco to etonagne legua to topa'ivo. 19Moverano no jurionono tyonono tios'ono te 'to Jerusalén nachimracho su Marta ésupo María naemetsraareco tajicho to muepenira ma naporapeni Lazarini. 20Te séchopo su Marta te 'to titecpoyrepo ma Jesús tyompo socpopo. Su María snospo te 'to 'vi'cu. 21Su Marta sjichpo ma Jesús: —Tata, te 'to pitjioo'inari'ini votquepenoo'ini ñi mporapeni. 22Nechotsero te 'to ñi Viya ñinocyore tamutu to pyosseriipina ñiye'e —sjichpo. 23Ma Jesús majichpo: —Ma ppórape tchovyo titoricyorevore. 24Ene su Marta sjicpopo: —Necho te 'to tchovyo titoricyo te techpucampo no naepenogñono te 'pojra'ínapo —sjichpo. 25Ma Jesús majicpopo: —Nuti nquitoricra'i ene ncochpuco no naepenogñono. Ma t‑sópanu nuti tayampane to tépena ene tchovyo titoricyore. 26No t‑sopanono te 'to naetorisra muitocoresiyre to naetorisra. ¿Psopo jmani nmetoruvri'i? —majichpo ma Jesús su Marta. 27Esu sjicpopo: —Nsopo, Tata, te 'to pitiripo ñi Cristo ñiChíchavi ñi Viya piuteeyoori'i te pjoca 'pog'e —sjichpo. 28Te titechjiriivopo su Marta tyompo sichpompo su María. Sñajocpo ene sjichpo: —Ñenapripo pñena Viya tich'ovi —sjichpo. 29Te ssamnerichu 'nuujipo techpucpo tyompo maye'e. 30Ma Jesús huich'o titecpa te 'to 'vósare. Manosjirich'o te 'to socpine su Marta. 31Enjoo'i scochanevco te 'to 'vi'cu naemetsraarecri'i su María. Te naem'opo techpucri'i ene tiuchcopo 'nuuji ene napuegne'po eno. Naejchopo te 'to tyonyoori'i te muécori ma sporapeni tiyo'opna taye'e. 32Te titecpopo maye'e ma Jesús, sepyusmiruchpo sjichpo: —Tata, te 'to pitjioo'inari'ini votquepenoo'ini ñi mporapeni —sjichpo. 33Ma Jesús te muem'opo to tiyo'oo'i su María énopo no jurionono tpuegne'ompoo'i ene tjiapanuupo tíyo'o te 'to masamre. 34Mayosericvocpo: —¿Ooyo to ecori'ri'i? —majichvocpo. —Yare vyana pim'a, Tata —najichpo. 35Enetse eto tiyo'opo ma Jesús. 36No jurionono naquepo: —Im'a muemnacjicha emueni. 37Ene no 'pomriono jurionono naquepo: —Maroto'oo'ini to maconaraca ene votquepenoo'ini tjicho ema tquimuiicoo'i ma jma'u —naquepo. 38Tjiapanuuvórepo to masamre ma Jesús te napuchpo to muécori. Tcoseccu te 'to 'chope mari to muécori. To tapajra etorichu mari. 39Ma Jesús maquepo: —Avejoca pjoro muécori. Su Marta mati ma muepenogne sjichpo: —Vo'i, Tata, tjicho cuatruripo sache ñijicho to ñepenirari'i ene tjecheripo. 40Ma Jesús majichpo: —Vopecha to njichvignee'i te 'to psopa pim'oyre to muetjiicoovo ema Viya. 41Ene navejocpo to muécori. Ma Jesús tepanupo te 'to anumo muechjicpo ma Viya: —Nrusrupayachovi, Tata, te 'to psamnu. 42Nuti necho te 'to psamnunve. Eto nechjis'ovri'i njáranu najicho pnoni 'chañono puejchu naecha te 'to piti jvonicnuu'i —majichpo. 43Te pochpo muechjicri'i ma Viya mapioocopo ma Lázaro: —Lázaro, piuchca te pjoro —majichpo. 44Ene techpucpo ma muepenogne tiuchcopo te 'to muécori tchoopo titorico. Tquitivoco te 'to attaji to mueypiono étopo to mavupiono ene tquepcomro to attaji. —Aviayro'oca jmaro puejchu mapuigia —majichvocpo ma Jesús. 45No jurionono scochanegñonri'i su María te naem'opo to tiaramicre manocgieneri'i ma Jesús moverano no t‑sopono ema. 46Ene no 'pomriono tyonompo nametocovcopo no fariseono tajicho to manocgieneri'i ma Jesús. 47Ene tiuumutompo no fariseono, énopo naeyara'ono no sacerdotiono ene énopo 'pomriono cparaacono. Najichcocpo: —¿Oypuca vjichyore? Tjicho movera to tiaramicriono manocgiene ma Jesús. 48Te visopa to manocarichjicha ema, namutu nasopyore ene tiutegiampopca no sontarono romanono navettacapopca to mapenviya ene tvirajgiaviompopca to viovsa ene namueperajgiapo —naquepo. 49Ma cparaacoo'ini naeyara'o no sacerdotiono tquíjare Caifás. Maquepo ema: —Eti vo'giene echemcha to tacoyemo. 50Tjicho tiuri to muépena ma étona 'chane puejchu nochcu'a no 'chañono ene vonacúmopachijco to viovsa —majichvocpo no cparaacono. 51Etotsero vo'emuena tacponreru to muechjiriivo ma Caifás. Eto tjichri'i to naeyara'ori'i no sacerdotiono to ene maquee'i muechjis'o ma Jesús majichri'i ma Viya te 'to tituchvoyre to muepeninoyore ma Jesús no jurionono. 52Etotsero vonáquejvoyre no jurionono muepeninoyore, nomuire namutu no 'chañono ene etomurioninarine nae 'no taquitojigñono 'chañono machichanoviono ma Viya. 53Etorichu to sache no jurionono tnaecchovompo naponrericpo to nacopasirayore ma Jesús. 54Ene étopo tjichri'i ma Jesús huipo timerígiapo nae 'no jurionono. Majunjicpo to 'pog'e Judea, tyompo te 'to 'pona 'vósare tquíjare Efraín tachocyo to moopa'giene 'pog'e. Manospo taye'e macochanevco no muemitriono. 55Moverano no 'chañono tyopompo te 'to Jerusalén puejchu tacsipono taye'e toonampo, eto naye'erepi tquíjare purificación. Tjicho tiane'ivrepo to piesta taechjis'o to nochquira te 'to Egipto no jurionono. 56Ene no 'chañono natancopo ma Jesús. Te tiuumutompo te 'to mapenviya najichcocpo: —¿Tiutecyorepuca 'chochu piesta? —naquepo. 57No fariseono énopo no naeyara'ono no sacerdotiono nacovniipipo te 'to enjoo'inapuca techa to mavrico ma Jesús nametacapo ene eno nacootócapo.

will be added

X\