San Juan 10

1Asamanujcha pjoca je'chugne. Ma vot‑siop'a te 'to tapajra to noru tovrare to 'vesa ene matancochjicha to masiop'a ema tiomera'i 'vesa. 2Ematsero ma t‑siopa te 'to tapajra ema tjiañocra'i to 'vesa. 3Ma tcotpára'o to tapajra mavejosno ma tjiañocra'i to 'vesa puejchu ema masiopa. Ene ema muech'ovcopo to maye'ono 'vesa te 'to taejarepchu, ene etono taemotio'cho ma tjiañocra'i ene tapuegne'po te macuchconvepo te 'to tanoru. 4Ene ema muenapucuchpoo'i ene tapuegne'po tjicho taemotio'cho ma tjiañocra'i. 5Votapuegne'a ma 'ponagiene 'chane tamuimotgiene. Tapicochujcha tjiunopono tjicho votaemotio'cha —majichvocpo ma Jesús. 6Ene majichvocri'i muemicticho no 'chañono to 'vesano etotsero eno vonaechemcha to muechjis'ognee'i. 7Taco'e ma Jesús muemechemchovcopo majichvore: —Asamanujcha je'chu ene nco'e: Nuti tapajranu to noru nasiop'oyre no nye'ono nacuti to 'vesa. 8No 'pomriono tinapupuicono nye'e tjiañoricra'ono najichvo eno tepya'ra'ono navoo'ochjicha nave'a to nye'ono 'vesa. Etotsero no nye'ono nuti vonasopa ene vonapuegne'a. 9Nuti tapajranu to noru. No ene nasiop'a nye'e tiuchcu'onyore te 'to napecaturano. Nacutyore to 'vesano te 'to t‑siopono te 'to tanoru ene tiuchconri'ojno tni'icono. Tajina tajíchapo majicho ma tjiañocra'i —majichvocpo ma Jesús—. 10Ma tiomera'i eto timiuteco to mavorira mámecha macópaca mamueperajgia to nye'ono 'vesa. Nutitsero eto timiutecnu puejchu 'rajrina to naetorisra ene toosamriono. 11Nuti nuri te 'to njañosra to 'vesano tjicho nuti nijrocvo to nepeninoyore to nye'ono 'vesa. 12Nuti vonacti ma tcovane'o tquemtoneyerico tjicho vo'emuena tacye'e to 'vesano. Te tiutecpo to sórare tavoo'o tave'a to 'vesa ene ema majunjicpo vomacotiucha. Ene to sórare tacootocpo to 'vesa ene to 'pomriono taquitojipo. 13Vomacotiucha to 'vesa tjicho vomaye'ena maquemtoneyeriichujcha ene vomuechcoorigia mácune —majichvocpo ma Jesús—. 14- 15Nuti nuri te 'to njañosra to 'vesano. Ma Tata timotnu ene nomuire nimoti ema. Enerichu nco'e nuti nimotvoco to nye'ono 'vesa ene eno nomuire timotnono. Nuti nijrocvo nepeninoyore eno. 16Nocñojoo'i 'pomriono nye'ono enorichu nacuti to 'vesa ene eno 'povsajecono. Ene te nich'ovcapo nuti t‑sopnonyore nomuire puejchu etomurinarine to nye'ono 'vesa, ene nuti nquejvorichu njañocvocyore —majichvocpo ma Jesús—. 17Ma Tata temnacnu tjicho nuti nijrocvo nepenina to nye'ono 'vesa. Te taegnénapo to nepenirena nechpucyorevore. 18Te 'to nquisojvo nuti, naquija tcucpacnono. Nuti necho to nitorisra nisojvoyre to nacopacanu ene nutjivyore nquitoricvoyre tjicho eto nvóno'i mue 'ma Tata —majichvocpo ma Jesús. 19Ene vo'vórepo tacticcono no jurionono tajicho to muechjiriivo ma Jesús. 20No moverano naquepo: —Vo'acúsopo tjicho masiopoco ma huinarajgiene votórisi —naquepo. 21No 'pomriono naquepo: —Te masiopoqueni ma huinarajgiene vo'ene macuc'eni te 'to muechjiriivo. Taa'pona ma huinarajgiene movine maquimuiigiaa'ini ma jma'u —naquepo. 22Te ttummacmu'vórepo titecpovrepo to naye'e piesta eto taechjis'o te 'conevoco to taquetpii'ira to mapenviya te 'to Jerusalén. 23Ma Jesús tpuiiriicoo'i te 'to tapovoroji naejarecho Salomón taye'e te 'to mapenviya. 24No jurionono noomutocpo nayosericpo: —Jmetacavi 'nuujina. ¿Pitirippuca ma Cristo vcuchoori'i? puejchu vecha —najichpo. 25Ma Jesús majicpovcopo: —Nmetoco'eripo ene vo'asópanu. To tiaramicriono nnocgieñono tajicho to muetjiicoovo ma Viya, eto timerucho te 'to ene nos'o maye'e. 26Ene vo'giene asópanu tjicho eti vonye'evoc'ena 'vesa. Eneripo njich'ee'i. 27Nimotvoco no nye'ono ene tpuegne'nono tjicho timotio'chonono. 28Nuti nijrocyore to muitocóresi naetorisra. Movínepo táquicñanri'ini ene najina taato'im'i nave'a te 'to nvupiono 29tjicho ma Tata titjiicoopono nae 'no namutu. Ema ttuparacnuu'i ene najina taato'im'i nave'a te 'to mavupiono ema. 30Tjicho nuti émapo ma Tata te anumo etonavocovrichu —majichvocpo ma Jesús. 31Taquepo no jurionono nave'vórepo to marija'ono puejchu natupsigia ma Jesús ene nacópaca. 32Ma Jesús majichvocpo: —To muetjiicoovo ma Tata nnoco te 'to amíro'u movera to tiuricoriono. ¿Tajpuca eto timcoviichonyore puejchu eto taemcoparégianu? —majichvocpo. 33Najicpopo no jurionono: —Vo'etina to pnocgiene to tiuriono. Eto tjicho to jmupicuchra ma Viya tjicho piti vcutgiene 'chane ene pimijachvo pcutiri'i ma Viya —najichpo. 34Ma Jesús majicpovre: —To voniipi apongieneri'i eti te 'conevoco maquee'i ma Viya te 'to iomuire acuti ma Viya. 35Ene movine vioñuchaa'ini to ajúreco. Taco'e ma Viya maquee'i te 'to nacuti ema no matuparacgieñono —majichvocpo ma Jesús—. 36¿Taja tacoyemo to ene ajichnuu'i te 'to vompicucha ma Viya to ene njich'ee'i: “Nuti maChíchanu ma Viya”, nquee'i? Tjicho ma Viya ema tneriocnu ene tiopjucnupo te pjoca 'pog'e. 37Te voncuponoco to manocgiene ma Tata énetse eto vo'acusopnu. 38Etotse to mponocri'i to manocgiene ma Tata tavoo'o te 'to asópanu tajicho to nnocgieñono tiaramicriono tayampane vo'acúsopo to nmetoru'eri'i. Eti echemchoyre te 'to ma Tata ene mavrico nye'e ene nuti enevore maye'e —majichvocpo ma Jesús. 39Ene no jurionono navoo'ovrepo nacootoca ma Jesús etotsero ma Jesús mayutajsi'po. 40Ene tchoopo ma Jesús te pochra te 'to cjocre tquíjare Jordán muecchosrisne ma Juanini ene manospo taye'e. 41Moverano no timojnono ma Jesús naquepo: —Ma Juanini vomanoca eto tiaramicriono. Ene tituchvoripo tamutu to majichgieneri'i muechjis'oo'i jmaca Jesús —naquepo. 42Ene moverano no t‑sopono ma Jesús taye'e.

will be added

X\