San Juan 1

1Te 'to tajinarich'o pjoca 'pog'e etopripo to 'Chojriicovo. Ene tovriico mue 'ma Viya ene eto 'Chojriicovo emapoocorichu 2tjicho te tanaécupo ma tquíjare 'Chojriicovo ene mavrico mue 'ma Viya. 3Ma Viya muepyacpo tamutu to tim'ocriono ene étopo ymuim'ogñono majicho ma tquijaree'i 'Chojriicovo. Taquijeni to tasimtuvono te 'to maquepyacri'ini. 4Ene emapoocorichu tquitoricra'i ene mamicuchvocpo to nasamre no 'chañono tjicho ema tjiáracu. 5To majaracuvo tamicucho no tiovricono te 'to tamopcugne. To tamopcugne movine taato'ori'ini tacomtigia to majaracuvo. 6Emjaa'i ma 'chane tquíjare Juan. Ema mavoniiri'i ma Viya 7puejchu ema muechjis'a ma tmicuchri'i to nasamre no 'chañono ene namtu nasama ene nasopa to mametoropri'i. 8Ma Juan vo'emuena ma tmicuchra'ri'i. Etochujcha ema timeruchyore te 'to emapripo 9ma je'chugne tmicuchra'i. Ema tiucpuicripo te pjoca 'pog'e mamicuchvocpo namutu eno 'chañono. 10Ene énepo mavricri'i te pjoca muepyaru 'pog'e. No tcovsano taye'e vonáquetira te 'to emuena ma nacuchoori'i Cristo. 11Tyompuini te 'to mavsa nae 'no majañonono ene vo'vore najacpa nomuire. 12Etotsero enjoo'i tnerejicvono najacpo ma Jesús ene ema majacpovcopo machichavocyore ma Viya namutu no t‑sopano ema. 13No machichanoviono ma Viya vonacti te 'moyompo tiuchcompo se 'su naeno. Vo'etina tnoca to mavoo'ognena ma 'chane tjicho ema Viya tcovorogne to machichavoquina. 14Eto 'Chojriicovo tcog'epo te tiovricpo vye'e. Ema techjicpo muechjis'o to je'chugne. Vim'o to majapanura'ivo étopo to muetjiicoovo muejroru ma Viya Mueya tjicho maquejvorichu etonagne maChicha ema Viya. 15Ma Juan muechjis'opo ma Jesús, maquepo: —Ema njichgieneri'i: “Tiutecyore ma tpicuchcorepono te nye'e nuti tjicho te huich'o nuchcaa'i nuti ene ema emapgieneripo te 'to anumo” —maquepo. 16Ema tcatajicovnove tjicho 'chopegienejicha to márivo muemna'vo. 17Te 'conevoco ma Moisés tquijropo to mavoniipi ma Viya ene juitipotsero ma Jesucristo timecoopo to majapanura'ivo tijrocoopo to je'chugne 'chojriicovo. 18Najina taato'o tim'a ma Viya etotsero tiutecpo ma étona munagiene maChicha. Ene mas'o te 'to mavovre, émapo techjis'o ma Viya. 19No cparaacono jurionono tcovsano te 'to Jerusalén navonicvocpo no sacerdotiono techono te 'to mapenviya ene énopo no navonrano taye'e nayana mue 'ma Juan puejchu eno nayoserigia majpuca ema. 20Ene ema Juan votioñúchapo timeruchvopo: —Vonutina ma Cristo —majichvocpo. 21Ene najichvore: —¿Pitipuca Elías ma muechjirini Viya? —Vonutina —maquepo ma Juan. —¿Pitipúcayo ma mateeyore muechjicsareyore ma Viya? —najichpo. —Vonutina —maquepo. 22Ene najichpo: —Jmetacavi pijapuca piti puejchu ene vjicha no tvonicovionri'i. 23—Nutichujcha muechjis'ognee'i ma 'conevoco muechjirini Viya tquíjare Isaías te 'to maquee'i: “Nuti ma tcometoriira'yore te 'to moopa'i 'pog'e, nqueyre: Acotpiicha to asamre tacti to 'chene tjicho tiutecyórepo ma Viógienu” —maquepo ma Juan. 24No tyosericonri'i ma Juan eno navonirono no nomrivo no fariseono. 25Ene najichvore ma Juan: —Piti pjichovri'i te 'to vopitina ma Cristo vo'vore Elías muechjirini ma Viya ene vo'vore ma mateeyore muechjicsareyore ma Viya. ¿Tajtse tacotpiiri'i te 'to picchosrico no 'chañono? —najichpo. 26Majicpovcopo ma Juan: —Je'chu nuti nicchosrico te 'to unechujcha. Macñojoo'i te amuri etotsero vo'aemoti 27ma nechjis'ognee'i aye'e to tiutecyore. Ene nuti vonijrócapo to nve'a to muepcopevo nacti ma vnóraco tjicho ema tpicuchcorepono te nye'e nuti —majichvocpo ma Juan. 28Te nayosericpo ma Juan ene mavriicoo'i te 'to 'vósare tquíjare Betábara. Ene tovrico te 'to pochra to cjocre tquíjare Jordán tjicho ene muecchosris'oo'i taye'e. 29Te 'pónapo sache ma Juan muem'opo ma Jesús mapuchporipo. Ene maquepo ma Juan: —Im'a jmaca 'chane mavoniru ma Viya macutyore to 'vesa muepeninovocyore no 'chañono macomticyore to napecaturano —majichvocpo—. 30Ema njichgieneri'i te 'to tiutecyore ma tpicuchcorepono te nye'e nuti tjicho te huich'o nuchcaa'i nuti ene ema emapgieneripo te 'to anumo. 31- 33Ene nuti vonáquetira te 'to emuena ma Cristo. Ene te nim'opo tiucpuico ma Espíritu Santo mue 'ma Jesús macuti to sivi ene manospo maye'e ene nuti néchopo to mametorunri'i ma Viya. Te tvonicnupo ma Viya to nicchosrigia te 'to une, majichnuu'i: “Pim'oyre to macpuisrayre ma Espíritu Santo macutyo to sivi ene manosyore mue 'ma 'chane ene piti puemotpo te 'to emaripo ma ticchosricyore mue 'ma Espíritu Santo”, majichnupo ma Viya —maquepo ma Juan—. Etotsero juiti nuti nicchosricpoo'i te 'to une puejchu no jurionono naemoti to emari'i ma Cristo —majichvocpo ma Juan—. 34Taco'e nuti nechjis'opo to nimuirari'i ene nmetocovcopo no 'chañono to emari'i maChicha ema Viya —majichvocpo ma Juan. 35Te 'ponavórepo sache tiutecvórepo taye'e ma Juan macochanevco no apinano muemitriono. 36Te 'to muetavicporipo ma Jesús, muem'ovrepo ma Juan. Maquepo: —Im'a jmaca mavoniru ma Viya macutyore to 'vesa muepeninovocyore no 'chañono —majichvocpo. 37No muemitriono ma Juan te nasamnerichu to ene maquee'i napuegne'po ma Jesús. 38Ene tesñegne'vopo ma Jesús muem'ovcopo to napuegne'ri'i ema ene majichvocpo: —¿Tajtse to acomnu nye'e? Eno najicpopo: —Tata ¿ooyo ptupsi'o? —najichpo. 39—Vyana im'a to ntupsi'o —majichvocpo ma Jesús. Taquepo tyonompo naem'o to matupsi'ri'i ene nanospo tiomuincovo te yótipo tjicho copere'rine te tyonompo. 40Ma étona tquíjare Andrés nae 'no t‑samonri'i ma Juan ene napuegne'po ma Jesús. Ma Andrés émapo Simón Pedro naticocono eno. 41Ma Andrés 'nuujipo tyompo matancopo ma Simón. Ma Andrés majichpo: —Muenapo jmuena Mesías —majichpo. Eto taechjis'o ma nacuchoru Cristo. 42Taquepo tchoopo ma Andrés mamporipo ma Simón mue 'ma Jesús. Ma Jesús te muem'opo ma Simón majichpo: —Piti Simón, machíchavi ma Jonás. Juiti nuti nijarechviyrepo Cefas —majichpo. Eto taéjare to mari ene etorichu mari no jurionono naejarecho Pedro. 43Te 'posachepo maponrericpo ma Jesús to mayonrayre te 'to 'pog'e tquíjare Galilea. Ene matancopo ma Felipe majichpo: —Yare, ppuegné'anu. 44Ma Felipe ene macovsaa'ini te 'to 'vósare tquíjare Betsaida, novsa ma Andrés émapo Pedro. 45Ene ma Felipe tyompo matanco ma Natanael majichpo: —Vim'opo ma Cristo taechjis'ogne to 'chosgiene ajúreco majre ma Moisés étopo to najre no muechjironini ma Viya. Ema tquíjare Jesús machicha ma José tcovsa te Nazaret —majichpo ma Felipe. 46Ma Natanael majichpo: —Etotsero najina toriono no tcovsano te 'to Nazaret. Majicpopo ma Felipe: —Vyanachujcha puejchu pim'a —majichpo. 47Taquepo tyonompo mue 'ma Jesús. Ma Jesús te muem'opo to maquepripo ma Natanael maquepo: —Ema jmaca je'chugne juriono tiuri votaepya'ra'i. 48Majichpo ma Natanael: —¿Ooyo pimotiynuu'i nuti? Majichpo ma Jesús: —Te huich'o tich'apri'i ma Felipe, nim'oopo nuti te tamópecu to scúreco tquíjare higúeragi —majichpo. 49—Tata, piti maChíchavi ema Viya, viyara'oviyre viti jurionono —majichpo ma Natanael. 50Majichpo ma Jesús: —Piti psopnuu'i tajicho to nimuiravii'i te 'to tamópecu to higúeragi tjicho nuti nim'o te 'to ehuiregiene tajina tiávicha. Pim'oyre to 'chopepono tiaramicreyre —majichpo ma Jesús—. 51Je'chugnejcha njich'e, eti im'oyre tejocyore to anumo. No maye'ono angieriono ma Viya tpajconyore nye'e nuti nuchcognee'i nae 'no 'chañono ene tchovonyore te 'nug'e —majichvocpo ma Jesús.

will be added

X\