Santiago 5

1Asámanu eti ricono, iyo'ognenajicha apioorigia tajichyo to iatajivonyore. 2Te 'to mamíro'u ma Viya tajina tajichgienena to arícovo tjicho cutripo tpáyuji ene tomuire to amuii'ono tiuunano. 3Tomuire tajina tajichgienena to aye'e oro étopo prata cutripo to tatsera. Etorichu tjich'eyre te mamíro'u ma Viya to acoomutcogñono juiti jmani sachono te 'to matesrayrepo ma Viógienu. To aye'e prata etorichu cuti to tnic'eyre to echereji, emechoro'yore mue 'ma Viya. 4Tjicho enjoo'i no tquemtoneyech'iono aquitemgieñono, vo'itova'cha to naemtone. Ma Viya tquepyaru pjoca 'pog'e muem'o to nacatajihuira aye'e. 5Eti iuricovchujcha iuusamre te pjoca 'pog'e, itotijvo te 'to avoo'ogne. Acutripo to sórare muesnachgiene ma 'chane macoparuyre. Titecpoyreptsero to emechoro'yore mue 'ma Viya. 6Eti avioscho imponnojco no mtopravriono. Enjoo'i imcopareco tjicho eno vonaato'o tjicpuchapono. 7Taco'e mporapenviono, ájicpuicro'o te tamutu jmañono tiomuincapo te tchappo ema Viógienu. Acti ma tquemtone te 'to 'santi. Ema macuchoco to tativgiene tgivo ene étopo to taegnejriru puejchu toona to mavio'iiyore ene tjicpuicro'o tajicho. 8Eti iomuire ájicpuicro'o ene 'tumevoc'ena te 'to asamre tjicho avne tiutegia ma Viógienu. 9Mporapenviono, votaquemechjic'e acuctioroco ma 'pona huichu mavioscha'e ema Viya tjicho ma tviosricyore ttsecvoripo ema. 10Mporapenviono, aponrerigia nae 'no muechjirono ma Viya, no techjicono te 'to muéjare ema te 'conevoco. Aponoca to naetorisra najicpuicró'ovo énepo te 'to natajivono. 11Vecho eno titotijvono tajicho to najicpuicró'ovo. Asamuiico mamuire ma Job to majicpuicró'ovo te 'to 'chopegieñono matajivono. Ene echo tomuire te taegnepo to matajivono majacpopo mue 'ma Viya to titotijvocre tjicho ema Viya tiurijicha tjiapanúra'i. 12Mporapenviono, vo'aquepya'ra'i huichu muemechorígia'e ma Viya. Vo'acucomuemru to anumo ene énepo te 'to 'pog'e to asopcorehuina to echjis'ognena. Etotsero te 'to je'china “je'chu” ac'e. Te vo'ipuca, “vo'i” ac'e. Tjicho te 'muirijina vo'aquepya'ra'i, votacmunu te 'to ene ac'e. 13Te enjoo'ina aye'e tácatajivono nayujroca mue 'ma Viya. Te enjoo'ina taetotijvono najirucha ema Viya. 14Ene te enjoo'ina tacjumano naech'ovca no techono nae 'no t‑sopono ma Viya puejchu eno nayujroca nayóricha to asaete te 'to muéjare ma Viya. Nayosiucha ema puejchu maconaraca. 15Te nasopa to nayosserisra maconaracyore ma macojmagne. Te etjoo'ina to mapecaturena, macomtisnoyre. 16Taco'e etijicquina ametococa to atopravono ene ayosiuchcoca puejchu ema maconaráca'e. Te 'to muetjiicoovo ema Viya muetucho to mayosseririna ma mtopravre 'chane te 'to je'chugnenajicha tios'a te 'to masamre. 17Im'a, ma Elías muechjirini ma Viya 'chanegienechujcha vcuti. Ema mayosiocri'i ma Viya te 'to votacugvo. Muetucho votgiva mopona añu saesi coje. 18Ene te mayosiocvórepo ma Viya te 'to tagiva, tgiipotsero timaruconvórepo to scurecono. 19Mporapenviono, te enjoo'ina aye'e no tinajrigiapono te 'to je'chugne 'chojriicovo ene ma étona aye'e muechopavore mapuegne'a to 'chojriicovo, 20te 'to emjaa'ina ma timinajigia ma pecatumore te 'to tamurigiene mapongieneri'i, muemyana mue 'ma Viya, echa eti te 'to ma Viya macomtisnoyre to tasimtugne mapecaturano ma 'chane ene tiuchcú'apo te 'to taepenirayoreni to machanevo tajichyo to mametocosi mue 'ma 'pona.

will be added

X\