Santiago 3

1Mporapenviono, voquija naquemnana'ocvo no timitricra'ono aye'e tjicho mracaponyore to mavioschiravocovina ma Viya viti vimitricra'i. 2Ymutu etjoo'i to vtopravo te 'to vitorisra etotsero te emjaa'ina mtopravrena te 'to muechjiriivono, ema je'chu mtopravre te 'to muetorisra ene teperarecvo tamutu te 'to mag'e. 3Im'a, te vnoco to 'chi'chugne prenu te 'to tajaca to 'chopegiene sórare cvoyu puejchu eto vquichis'a ene vróto'o vquecha'igia vimyana te 'to yvoo'ognena. 4Tomuire to 'chopegiene pcure, topo tajichvo 'choperipuini eto ene tochucpoo'i to mracagiene tecticvo, maróto'o mamuire ma tiompoo'i to maquecha'igia muemyana te 'to mavoo'ognena tajicho to macootosrapri'i to 'chi'chugne tanoope. 5Enerichu taco'e tomuire to vechjisra te 'to vnene. Eto 'chi'churipuini etotsero 'chope to tatopravo tajicho to vechjisra. Tomuire to tamoni to yucu 'chi'churipuini etotsero taróto'o tayustaco to 'chopegiene vom'i. 6Eto vnene tacuti to yucu. Te vechjis'o to tamurigieñono taechpejco tamutu to viog'e. Eto mpachijigne ene tos'o mue 'ma eriono ene taeejicpo tamutu to vitorisra tacuti to tanisra to yucu to 'chopegiene vom'i, taeto tamutu. 7Enjoo'i naróto'o naquitotigne to 'chopegieñono sórare huinarajono, to ggiore, coyriono étopo taye'ono te 'to une. 8Etotsero to vnene najina taato'o tquichigia to taechjisra. Votáquichiccore eto. Tcópa'i to tamótivo tajicho to mpachijigne taechjisra. 9Etopoocorichu to vnene ene vjiruch'o ma Viya Iyare ene etori'ojnochu vcojchi'o ma vcutgiene 'chane ma muepyaru ema Viya mavosi. 10Ene te 'to vjiaca vjiruch'o ma Viya, enerichu tos'o to tamurigieñono vcojchorisra. Mporapenviono, eto votori te 'to ene vac'e. 11Im'a, movine yve'ari'ini to tiureru une ene étopo to tyacaeru te 'to étona noria. 12Ene tomuire mporapenviono, to scúreco tquíjare higuéragi movine táco'ii'ini to to'i to tquíjare olívogi. Ene étopo to epre movine táco'ii'ini to to'i to ycugi. Ene taco'e to une te 'to noria movine tacsiigii'ini to tiureru une ene étopo to ticheviomo. Taco'e votori to ene vac'e te 'to vechjisra. Movine tacsiigii'ini to tamurigiene. 13Te 'to enjoo'ina aye'e taechemra'ono, ene táquechoroji to naechemra'vo tajicha to tiuuna naetorisra etotsero vonaquimiaramimijicvo to nanosra to tiuriono. 14Te acotichojriccachjicha ene acponreeji táquejvo to ayechravono tajicha to echemra'huina ene eto votaquimiaramimijic'e. Vo'aquepya'ra'i te 'to iuuri'i. 15Vo'etina to techemra'core tios'a mue Viya. Etochujcha taye'e pjoca 'pog'e nae 'no 'chañono énepo mue 'ma eriono. 16Tjicho te 'to acponreeji táquejvo to ayechravono acotichojriccarichjicha, huipo iuricoca, mpachijí'epo tajicho. 17Etotsero no je'chugne techemra'ono majicho ma Viya tiuuna to naetorisra, tcomchara'ono ene tjicpuicro'ono nae 'no 'ponano ene techjiccoriono tjiapanura'ono votaepya'ra'ono vo'cujina to naemnacra'vo nae 'no 'chañono ene nanoco to tiuricocre. 18No tememnacra'ono nae 'no 'pomriono nanoco to titotijvocre ene tquechoroji to tiuricocre te 'to naetorisra tajicho.

will be added

X\