Santiago 2

1Mporapenviono eti asopripo ma munagiene Viógienu Jesucristo. Taco'e te 'to aponra ema, vo'acucnerioru nae 'no 'chañono. Nacticco to emnasrena namutu. 2Tjicho muechcoresina t‑sioppaa'i te 'to iuumutiyo ma 'chane tiuumuii'o, táquitgiv'u to oro. Ene t‑siópapo mamuirena ma povre tevchijocpaa'i ema. 3Ene eti avopnapo ma tiuumuii'o ene ajíchapo: “Yare tata, pejaca te pjoca tiuunapno siya”, ajíchapo. Ene ajíchapo ma povre: “Ptup'egiacho'o. Tomuire pejapuegiacho'o te pjoca nchocyo”, ajíchapo ma povre. 4Te 'to ene ajicha, huipo tcuri to aponreru mue 'ma Viya tjicho aconeriooripo to ajacpira no 'chañono. 5Mporapenviono nemnarono asámanu. Ma Viya manerioco no povriono te pjoca 'pog'e puejchu eno nasopa ema ene náquicmuna to mavsa muecmunachognee'i no temnacono ema ene etoripo naricovoo'i mue 'ma Viya. 6Etotsero eti acopyecvoco no povriono. ¿Huipca echa te 'to enorichu no ricono tquitemjiico'iono ene timichoric'iono nae 'no cparaacono? 7Ene enopoocorichu tcotemono te 'to tapicuchcoregiene muéjare ma Jesucristo, ma apongieneri'i eti. 8Tiuri itucha to mavoniipi ema Viya. Oni taco'e eto: “Pemnaca ma pcutgiene 'chane tactirichu to pemnasravo piti.” Ene taco'e to 'chosgiene ajúreco. 9Etotsero te 'to acnerioru nae 'no 'chañono, acopecatraripo tajicho to amuituchra to mavoniipi ma Viya. 10Ma 'chane te vomuetucha to étona te 'to mavoniipiono ma Viya, ema tcopecatraripo tejicvo te 'to tamutu, tayampanaeni muetucha to 'pomriono mavoniipiono ma Viya. 11Tjicho oni maco'e ma Viya te 'to mavoniipi: “Vo'acúve'o su 'seno vo'iturena émapo 'puima 'chane”, maco'e. Ene emarichu maquevre: “Vo'acucpa'i.” Taco'e ma 'chane te vomacúve'o su 'seno vomueturena etotsero macópaca ma 'pona 'chane ene manosgiene tcopecatra te 'to mavoniipi ma Viya, tayampane muetucha to 'pona. Ene eti ituchri'ini tamutu jmañono etotsero acopyecpo ma povre. Eto tjicho acopecatrapo. 12Tos'o eperarégiapo to itorisra ene énepo te 'to echjirisravo tjicho eto tvioscho'eyore to tavoniipi to 'chojriicovo. Etotsero te 'to vsopa, eto tcuchcu'ovi. 13Te mavioschovcapo ma Viya no 'chañono, vomajpanyore no votajpanra'ono. Enotsero no tjiapanura'ono tiuchcu'onyore te tviosrígiapo ma Viya. 14Mporapenviono, tajina tajicha te 'to ma 'chane maco'e: “Nuti nsopo ema Viya” ene vomanoca to tiuricocre. Ene eto to masopraa'ini movine tacuchcu'ari'ini te 'to mapecaturano tjicho voje'china masopa. 15Tjicho te enjoo'ina nae 'no aporapenviono tacmunrocvono to namuii'óropi ene étopo to nanicgiene 16ene ajíchapo: “Puetotijvoo'i pacmuii'o páquepco'u ene pnigia” ene taquija to aquijrocri'i, tajina tajichgienena to ene ac'e. 17Ene taco'e to vsopra ma Viya. Te 'to vo'ene vcuggio tcuquechra to tiuricocre, tajina tajichgienena. 18Muechcoresina emjaa'ina mac'e: “Piti psopo ma Viya ene nuti nnoco to tiuricocre” mac'e. Pámetopo psopari'ini ma Viya etotsero vopquimericri'i to tiuricocre. Ene nuti tquechra to nsopra ema Viya tajicho to nnosra to tiuricocre. 19Piti pco'e te 'to psopo to etonarichu ma Viya ene tarotojnopo. Tacompujvo piti te 'to ene pjicha etotsero votacuquejvo pcúsopo. Tjicho nomuire no huinarajgieñono erionono nasopo ma Viya etotsero nanosgiene tyoyocono tajicho to napisra ema. 20To jmuechemchira vopecha te 'to táquejvorichu to vsopa ma Viya ene vovcunocri'i to tiuricocre te 'to vitorisra, tamoprujpo to vsopraa'ini ema. 21Pim'a, te 'conevoco ema viochquini Abraham tjiacpocree'i mue 'ma Viya tajicho to manosra te mayosiocpo to macópaca ma machicha tquíjare Isaac. 22Eto temquechorojco to masopra ma Viya to muetuchra to mavoo'ogne ema. Énepo taetuch'ovo to masopra te 'to manocpo. 23Taco'e tituchvo to 'chosgiene ajúreco oni taco'e: “Ma Abraham masopo ema Viya ene eto majacpi'o tajicho to masopra” taco'e. Ene tquechorojpo te 'to emari'i muemnacsare ema Viya. 24Taco'e tquechoroji te 'to ma 'chane tjiacpocre mue 'ma Viya votáquejvoyre to masoprena tomuire to manosra to mavoo'ogne ma Viya. 25Ene enerichu squee'i te 'conevoco su 'seno tquíjare Rahab. Esu nachimrat‑sare no 'jirono. Somuire tjiacpocre mue 'ma Viya to snosraa'i to mavoo'ogne ema tjicho simcatacovcoo'i no mavonironri'i ma Josué. Esu syumrucvocri'i puejchu vonacucootoco no ttanconri'i ene sopjucvocpo nayana te 'to 'pona 'chene. 26To machanevo ma 'chane, te tajunjicpo to mag'e ene tepenopo. Ene taco'e te taquija vcúnoco to mavoo'ogne ma Viya ene tajínapo tajicha to vsopraa'ini.

will be added

X\