Santiago 1

1Nuti Santiago mavonranu ma Viya émapo Viógienu Jesucristo. Te pjoca najre nechjic'e eti maye'evoc'e ma Viya, iovrico te 'muiripa'i 'pog'e. 2Mporapenviono, te 'to etjoo'ina to ajíchapo ácatajivo, oosamrechjicha tajicha. 3Tjicho ma Viya tquitsmoorajovi te 'to vsopra. Echo te vcatajivo ene vsoprichjicha ma Viya timitcooporipo to vjicpuicró'ovo. 4Ene te vitca vájicpuicro'o énetse eto 'tumevocovínapo te 'to viachanevo, taquija vcucmunu, tori to ypuegnera ma Viya. 5Te enjoo'ina aye'e nacmunu to techemra'core ene vonaquechemcho oypuca nacoyemyore te 'to naetorisra, tiuri nayosserigia mue 'ma Viya ene ema muictioravoreyore to muejrosrayre to naechemra'huina. Vomapuemcha no tyossericono maye'e. 6Etotsero te vyosiócapo ma Viya tacomnu vsopa to muejrosravocovina. Vovcuquicchopuiivo tjicho ma tquicchopuiivo macuti to tapcuu'o te 'to une. To tapcuu'o eto tiomo to tecticvo te 'to tavoo'ogne. 7- 8Ene maco'e ma tquicchopuiivo. 'Ponnaji votáquechoroji to maponreru. Etotse votaquimponrerico te 'to taquija macujacpo mue 'ma Viya. 9Tcomnucre no yporapenviono povriono tacuusamrecha to naecmuna muejrooyore ma Viya. 10Ene no tcoy'ono to tim'ocre noosamrechjicha. Vonacucotegne'o to naye'e prata te tácatajivono tajicha to 'chojriicovo. No tcoy'ono eto tim'ocre votayeriono. Nacuti eto toj'u to scúreco tjicho eto 'nuuji títovo. 11Te tijrepo mraca to sache tosocopo to scúreco ene tpacarecpo to toj'u ene titovopo to toonanajivo. Ene naqueyre no tcoy'ono to tim'ocre. Te 'to naquemtonerarich'o te 'to naye'e prata, tavemchujricvócapo to naepenira. 12Tiuricocreyrejcha mue 'ma Viya ma tájicpuicro'o te 'to tcatajivcoriono. Te 'to votquinajricvo tacuggio to matajivono ene majacpapo to taetsvoyre eto tiuricocre muitocoresigne muetorisrayre. Eto naecmuna mue 'ma Viya no temnacono ema. 13Ma 'chane te tvoyoccore manoca to tamurigiene, vo'ene macuc'e te 'to ene tos'o mue 'ma Viya. Tjicho ema Viya movine távoyoccoreri'ini taye'e to tamurigiene ene vo'vore manoca te masamre ma 'chane puejchu manocari'ini to tamurigiene. 14Etotsero te tvoyoccore manoca to tamurigiene, ene tos'o te 'to mpachijigne maponreru tavoo'ogne to mag'e. 15Ene te muetuchpo manoco to maponreeri'i tamurigiene tavoo'ogne to mag'e énetse eto tejicvopo. Ene ma tnoco to pecatu etjo to muemechoro'yore mue 'ma Viya te 'to muepenirena. 16Mporapenviono nemnarono, huijcha aquejcojvo te jmañono. 17Tjicho to torigieñono vjiacpogne ene tos'o mue 'ma Viya. Ema tepyaco to tajaracugñono te anumo. Ema tiuunarichjicha myamri. Vomacti to sache te 'to tapuisra. 18Te 'to mavoo'ogne ema tquitoricovi tajicho to vsopra to je'chugne 'chojriicovo puejchu vtihuina machichavocovina nae 'no muepyarono 'chañono. 19Taco'e mporapenviono nemnarono, tavoo'o te 'to amtu 'muíriji iugña. Voquija 'nuuji aquechjico ene vo'vore taquimyusemco'e to tamutchujcha. 20Tjicho te t‑semo ma 'chane vomanoca to mavoo'ogne ma Viya. 21Taco'e inajígiapo to mpachijigñono ene étopo tamurigieñono te 'to itorisra. Ajpanim'i to ajacpirena to 'chojriicovo manocgiene ma Viya te 'to asamre. Tjicho eto taróto'o tacuchcu'a to iachanevono. 22Ene itucha to tavoniipi to 'chojriicovo. Vo'acusamgienenachujcha huichu etjihuina emtsiócapo te 'to mavoo'ogne ma Viya. 23Ma masamgienechujcha to 'chojriicovo macuti ma 'chane timocunachovo te 'to espejo. 24Te pochpo timocunachovo tyompo ene 'nuuji muemtisco to muemuira to mamiro ene votetpirigiapoo'i. 25Ematsero ma vomuemtisgia to masamgieneri'i, tiuricocreyre mue 'ma Viya. Tjicho ema maponrejco to toonagne tavoniipi to 'chojriicovo tcuchcu'ovri'i. Ene vomuemtisquim'i manosjiyre muetuchyore. 26Ma taetúra'i majíchapo te 'to masoprena ma Viya ene manosjii'i to muechjicra'vo, emajivo temtsiocvo te 'to masamre ene tamoprujpo to masopraa'ini ma Viya. 27To je'chugne tiuricocre mavoo'ogne vnoca ma Viya Iyare eto: Vimcatacovca no muechegñono énopo naemuimarajono te 'to natajivono ene étopo to vácagieji to mpachijicriono taye'ono pjoca 'pog'e.

will be added

X\