Hebreono 9

1Te tovgiene muechjiriivo mavoniipi ma Viya muemecvoco to najichyore te 'to naetsraresrayre ema étopo nanocgieneyore te 'to mapenviya te pjoca 'pog'e. 2Tjicho te tquepyapo to nompoocósare mapenviya, te 'to tinapuco taju'e eto, ene tov'o taye'e to 'chope canreru étopo to mesa tov'o to panono muecmuna ma Viya. To tinapuco taju'e tquíjare Santu tjicho tpicuchcore eto. 3Ene te 'to 'pona taju'e taegne to apimogiene tayuchoroj'e eto Santugnejcha tjicho tpicuchcorepono. 4Ene tovrico taye'e to naejquírare to tijye, oro eto, ene étopo to 'chope chpamo taechjis'o to muechjiriivo ma Viya naye'e. Tomuire tcoyori'i te 'to oro. Te taju'e to chpamo etjoo'i to cuti yupi tomuire oro. Te 'to taju'e eto ene tov'o to nanicsare tos'ogne te anumo tquíjare maná. Etjoo'i tomuire te taju'e to chpamo to taemaruscognee'i matsucrupa ma Aarón ene étopo to marichono tacajugieneri'i to 'chosgiene mavoniipi ma Viya. 5Te 'to taéna'u to chpamo etjoo'i to apina navosi no munagieñono tquíjare querubine. Eto taechjis'o to ene mavrico ma Viya naye'e. To napovo távicho to nanoquisrárevo tavacho to napecaturano. Etotsero votacmuncore vijarecha tamutu jmañono. 6Te pochpo tquepyaa'i tamutu, no techjuchra'ono no 'chañono mue 'ma Viya t‑sioponnove te tinapuco taju'e tjicho nanocnove to natupara'o taye'e. 7Enetsero te 'to 'pona taju'e tquíjare Santugnejcha najina t‑siopano taye'e maquejvorichu ma naeyara'o no techjuchra'ono no 'chañono ene eto'epchu te añono. Ene 'muíriji ma t‑siopo taye'e tcomnucre to tiomúchapo to taetne to sórare taváchoyo to mapecatura ema ene étopo to napecaturano no 'chañono. 8Ma Espíritu Santo temechemchovocovi to taechjis'ogne jmani. Te tanosjirich'o copeni to vechjis'ognee'i mapenviya, votaesopcore t‑siopano te 'to 'pona taju'e Santugnejcha ene huich'o naetecpo'oca ma Viya. 9Etjoo'i to taechjis'ogne juiti temechemchovocovi. Tjicho to nanoquiivósare no 'chañono mue 'ma Viya ene étopo to naejcu'sare sorariono eto votaato'o tacuchcu'voca ene tasipca to naponreru no tijrocono ma Viya. 10Eto jmañono etochujcha taechjis'o to tniccore étopo terocore ene étopo to nasip'ósare tquíjare purificación. Eto jmani etochujcha tquicmuna to viog'e ene tcomnucre to vitucha tiomuincapo te muetsvóchapo tamtu ma Viya. 11Ene je'chura'ii'i tituchvopo te tiutecpo ma Cristo. Emagiénepo techjuchovi mue 'ma Viya. Ema techjis'o to toonagne vicmuna maye'e. Ene te anumo manos'o to muemtone matupara'o ma Cristo te 'to tiuunapno to mapenviya taye'e. Eto vonaepyarina no 'chañono te pjoca 'pog'e. 12Te techjuchoopo ema mue 'ma Viya votiomúchapo to taetne to sórare, chivo vaca tavachinari'ini to ypecaturano. Eto manoco to muetne ema, tavacho to ypecaturano. Ene eto'erichu t‑siopo taye'e tcuchcu'oopo puejchu muitocoresina to vitorisra. 13Te 'to 'chosgiene mavoniipi ma Viya no 'chañono naejroco ema to nanoquiivósare sórare. To taetne étopo to taye'e tsmapa eto naquetspósare no tejicvono ene eto taróto'o taemiuunacho tasipco to nog'e. 14Tavetji to muetne ma Cristo eto taroto'opno taemiuunacho tasipco to vsamre. Te 'to muemcatasira ma Espíritu Santo tijrocvopo mue 'ma Viya ma mtopravregne Cristo puejchu viuchcu'a te 'to tamurigiene timcoviichóra'i to vépena, ene te 'to vitorisra vacógienu ma muepenoccogne Viya. 15Tos'o émapo ma Cristo techjuchovi mue 'ma Viya tajicho to 'rajru muechjiriivo manocgiene ma Viya vye'e. Eto taechjis'o to muitravre naecmuna mametoruu'i ma Viya no tquichosiono maye'e. Eto muepeni'ri'i ma Cristo puejchu macomtigia to naejiivo te 'to 'chosgiene mavoniipi ma Viya. 16- 17Eto tacuti to muechjiriivo ma 'chane taechjis'o to mayeeruvo naecmuna no tjiacponyore te tepenapo ema. Te huich'o tquépeno ma tquechjiriivoo'i, movine najacpaa'ini to naecmunayore. Ene taco'e mue 'ma Cristo vítipo vquicmuna tajicho to muepenira ema. 18To tovgiene muechjiriivo ma Viya nacovno'i nacópaca to sórare tjicho to taepseevo taetne eto temquechorojco to mavoniipi naye'e. 19Tjicho te tquijrompo to mavoniipi ma Viya te pochpo muemsammocpo tamutu eto no 'chañono, ma Moisés mave'po to tajíyo'o to 'vesa titsi manoggiopo te 'to tatavo to ycugi. Ene eto muetamucpo te 'to taetne to sórare tcosrigi une muetspocpo to 'jiumeruco tacajugiene to mavoniipi ma Viya ene énopo no 'chañono namutu. 20Ene majichvocpo: “Eto pjoca iti taechjis'o to muechjiriivo ma Viya manocgiene aye'e puejchu eto asopa”, maquepo. 21Tomuire ma Moisés muetspoco te 'to iti to mapenviya ene étopo to naviirisrarevono taye'e. 22Te 'to 'chosgiene mavoniipi ma Viya tiane'ini tamtu toona tajicho to naetsposra te 'to iti. Te votquepsecvo to iti, ma Viya movine macomtigiari'ini to pecatu. 23Tos'o tcomnucre ene tac'e puejchu tasipca te 'to taetne to sorariono to taye'ono to mapenviya eto tavecti to taye'ono te anumo. Etotsero no tiovriconyore te 'to anumo tcomnucre to toonapno majicha ma tepsegia to muetne puejchu muemiuunacha masipca to nasamre. 24Taco'e ma Cristo vo'ene masiop'a te 'to mapenviya naepyaru no 'chañono tjicho eto tavectichjicha to muepyaru ma Viya te anumo. Ma Cristo ene masiop'o te 'to anumo puejchu muechjuchavi te 'to mamíro'u ma Viya. 25Huipo tacmuncore tiapéchapo tépena. Ema vomacti ma naeyara'o no techjuchra'ono no 'chañono mue 'ma Viya tjicho ema t‑siopnove tamutu añono te 'to tiov'ocre tquíjare Santugnejcha mamnove to iti 'puitne manoquiivósare mue 'ma Viya. 26Ma Cristo te mactii'ini ma naeyara'o no techjuchra'ono te pjoca 'pog'e, mamuirenari'ini tattseji tépena tnaecchapri'ini te tanaécupo te pjoca 'pog'e. Etotsero vo'i tjicho te tituchvoyrepo to muectiora ma Viya tiutecpo ma Cristo ene eto'erichu ema tijroricvo tépeno puejchu macomtigia to pecatu. 27Im'a, eto'erichu tepenonyore namutu no 'chañono ene tac'eptsero ma Viya mavioschovcapo. 28Ene maco'e ma Cristo eto'erichu tijroricvo tépeno puejchu macomtigia to napecaturano no moverano. Ene tiutecyorevore te pjoca 'pog'e huipo etina taemiutecyore mácomticyo to pecatu. To timiutecyore macuchcu'voca no tcuchocano ema.

will be added

X\