Hebreono 7

1Ma Melquisedec ema taeyara'o to Salem te 'conevoco. Ema techjuchvoco no 'chañono mue 'ma Viya te anumo. Etona sache tyonri'i ma Abraham te'rorico nae 'no 'pomriono taeyara'o to 'pog'e ene mueto'acri'i. Te tchoopo macpopo ma Melquisedec ene mayosiuchpo mue 'ma Viya. 2Ene ema Abraham tnoquicvopo maye'e to mueptsiru diezmo te 'to nave'gieñonri'i nae 'no mueto'acgieñono cparaacono. Aponrejgia to muéjare ma Melquisedec oni taco'e: “Ema tiuri mtopravre to maquiyará'ovo”, taco'e. Ene emarichu taeyara'o to Salem. Oni taquee'i eto: “Ema tcoy'e to titotijvocre te 'to maquiyará'ovo.” 3Ene votaquéchosi ma mueya ésupo mueno énopo machconviono. Vo'vore tácaju to mat‑sira étopo muepenira. Tos'o ema macuti ma maChicha ma Viya te 'to matupara'o tajicho to muechjuchra mue 'ma Viya no 'chañono. Muitravre to matupara'o. 4Aponrejgia tjicho tpicuchcoregienejicha ma Melquisedec. 'Chope to matupara'o tjicho emaripuini ma Abraham tnoquicvo maye'e te 'to nave'gieñonri'i nae 'no cparaacono naeto'acgieñono. 5Te 'to mavoniipi ma Viya matuparacvocpo no mamrivono ma Leví puejchu enina najacpa to nanoquiivósare no najañonono naejarecho diezmo topo tajichvo enorichu mamrivono ma Abraham 6ene ema tquicmunari'ini mue 'ma Viya. Ene ma Melquisedec vomamrihuina ma Leví etotsero majacpoo'i to manoquiivo ma Abraham ene ema mayosiuchpo mue 'ma Viya. 7Tjicho ene vechemchi'o te 'to tpicuchcorepono ma Melquisedec mue 'ma Abraham. Ma tpicuchcorepono mayosiucho ma 'pona. 8To 'chosgiene ajúreco taechjis'o to muetorisrarichjicha ma Melquisedec. Ene no 'pomriono tcotpara'ono tjiacpo to nanoquiivósare no 'chañono ene enorichu 'chañono tepenojiono. 9- 10To njichgieneri'i ma Leví ema nochquini no tcotpara'ono tjiacpa to nanoquiivósare no 'chañono. Ene cutripo nomuire tnoquicvono mue 'ma Melquisedec tajicho to manoquisravo maye'e ma Abraham tjicho eno ene nos'oyre maye'e te tiuchcampo. 11No jurionono israelitano eno tquijrompo to mavoniipi ma Viya najicho no mamrivono ma Leví. Ma Aarón mamuire mamrivo ema. Etotsero to voniipi najacpognee'i votaato'o tacuchcu'voca tjicho te taato'ori'ini ma Viya vomacuvnicri'ini ma Cristo puejchu ema muechjuchvocari'ini maye'e. Ene ema vomacti ma Aarón ene vomamrihuina. Ema macuti ma Melquisedec te 'to matupara'o. 12Tos'o tquechoroji to 'ponaripo to manoco ma Viya te matuparacpo ma Cristo techjuchovi maye'e tjicho tcomnucre tomuire te 'to táquitsvo to mavoniipi ma Viya. 13- 14Tjicho ma Viógienu Jesús vomamrihuina ma Leví. Ema mamrivo ma Judá tjicho najina te namuri no mamrivono ma Judá techjuchvoca mue 'ma Viya tjicho vo'enina tactupara'ono to ene najicha mue 'ma Moisés. Vo'enina muechjis'a. 15Eto vechemchi'o te 'to 'pónapo to majichri'i ma Viya. Tjicho ma techjuchovi juiti ema Cristo macuti ma Melquisedec te 'to matupara'o. 16To matuparas'oo'i ma Viya vo'etina mapona to namuripoo'i. To matuparas'oo'i eto tjichri'i to muetjiicoovo tjicho ema muepenocco. 17Ema muechjis'o ma Viya, oni maco'e te 'to ajúreco: To ptupara'o pechjuchvoco no 'chañono tacutirichu to matupara'o ma Melquisedec ene eto ptupara'o muitravre, taquee'i to ajúreco. 18Ene ma Viya maquem'opo to tativgiene mavoniipi tjicho tajina tajichgienena eto. 19Votaato'o tcuchcu'avi ene juiti 'pónapo to vsopgiene. Tiuripono eto tjicho vitecpo'ocpo ma Viya majicho ma Cristo. 20Maquee'i ma Viya te matuparacpo ma Cristo vomuetsvochim'i to muechjiriivo maye'e. 21Oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: Ma Viya muetuchyore to muechjiriivo. Votáquitsvoyre to maponreru. Tacutirichu to matupara'o ma Melquisedec to ptupara'o. Eto oni majichri'i: “To ptupara'o pechjuchvoco no 'chañono muitravre”, ene majichri'i ma Viya te 'to ajúreco. Vo'ene majicha no 'pomriono te tcotpara'ompo naechjuchvoca no 'chañono te 'conevoco. 22Eto vechemchi'o te 'to tiuripono to 'rajru muechjiriivo ma Viya vye'e tjicho émapo ma Cristo techjuchovi maye'e. 23No techjuchra'ono mue 'ma Viya te 'conevoco moverano. Tquitsvompoo'i te tepenomporipo. 24Etotsero ma Cristo manosjii'i ema huipo táquitsvo te 'to matupara'o tjicho muepenocco ema 25ene 'muíriji maróto'o ema macuchcu'a no titecpo'ocano ma Viya majicho ma Cristo tjicho muitravre ema to muetorisra ene tyosiuchovrichjicha mue 'ma Viya. 26Im'a, tiuri tcomnucrepno mactupara'o ma Jesús puejchu muechjuchavi tjicho ema tiuuna ene mtopravre. Ema mueptsiivo nae 'no pecatumoriono 'chañono. Tquijropo ene mavrico te anumo mavsa ema Viya. 27Ma Jesús vomacti no 'pomriono techjuchra'ono no 'chañono mue 'ma Viya tjicho eno tamutu sachono naejroco ma Viya to sórare nanoquiivósare no 'chañono. Etotsero tativo nanoco eno to tavacho to napecaturarichu eno, énetse eto nanocpo to tayecna to napecatura no 'pomriono. Ene ma Cristo eto'erichu tnoquicvo mue 'ma Viya, manoco to tavacho to ypecaturano te tijroricvopo ema to mag'e. Movínepo tiapechapoo'ini. 28Te 'chosgiene mavoniipi ma Viya, tcotpara'ono enorichu no vcutgieñono 'chañono puejchu eno naechjuchvoca no 'pomriono 'chañono. Etotsero te taegnepo ma Viya matuparacpo ma maChicha tjicho ema tiuunagnejcha. Muitravre to maanavo. “Vonaetsvochim'i to nechjiriivo maye'e”, maquee'i ma Viya.

will be added

X\