Hebreono 6

1Tos'o tiúripo huipo vquechaarijco to tovgiene vimitcosi mue 'ma Cristo ene vjiuucapo to vimotirena te 'to yponra ema. 'Ponaénapo to vácaravo'u. Huipo tacmunu to vechjis'avre vnaeccha jmañono: to vinajisrena to tamurigiene timcoviichóra'i to vépena ene étopo to vimitcosi to vsopra ma Viya 2ene étopo to vicchosi, to vnosra to yvupiono nae 'no yporapenviono, to naechpusrayre no naepenogñono ene étopo to mavioschírayo no 'chañono. 3Tos'o te 'to mavoo'ogne ma Viya vácaravo'u to 'pona puejchu vechemchaparipo to vsopra ma Viya. 4Tjicho no tinajrigiapono muitjipo te 'to tchaponri'ini. Ma Viya muemecvocripo to majaracuvo ene nasamripuini to tórivo toonagne muejroru ene tquicmunampo mue 'ma Espíritu Santo. 5Nasampo tomuire to toonagne muechjiriivo ma Viya, naquictiorapuini to muetjiicoovo ma Viya muemericgieneyore te 'pojra'ina. 6Topo tajichvo tinajricvono mue 'ma Viya. Muitjipo to tácot‑samriono ene nachapri'ini maye'e. Tajicho to naenajrisravo cutripo to naettacvore te 'to crutsu ma maChicha ma Viya ene naeprurujico te 'to namíro'u no 'chañono. 7Eno nimicticho to muésane ma 'chane. Tjicho eto tajacpo to tgivo ene tiuchcopo to to'i. Eto nayecna no tquemtoñono taye'e ene eto mavoo'ogne ma Viya. 8Etotsero te tiuchca te 'to 'pog'e to tamuunagne tcove eto votavrocre mue 'ma Viya tquicñayrepo te 'to yucu. Eto nacuti ene naqueyre no tinajrigiapono mue 'ma Viya. Etjo to naecñayre. 9To ene njich'ee'i, mporapenviono, vo'etina njícha'e. Tjicho eto ncojvo to anosra to tiuricocre taye'e to viuchquira mue 'ma Viya. 10Tjicho ema Viya tiuri titúra'i. Movine muemtisgiaa'ini to emtone emnárapi maye'e anocgiene nae 'no yporapenviono te 'to imcatasira eno ene anocrichjicha. 11Viti yvoo'o te 'to amtu anocarichjicha aetúra'i te 'to itorisra tiomuincapo te titecpa to muectiora ma Viya ajacpapo to acuchocgiene mue 'ma Viya. 12Vo'acuyacuji aponoca no najacpogñompo to naecmuna mue 'ma Viya tajicho to nasopra étopo najicpuicró'ovo. 13Ma Viya te manocpo to muechjiriivo mue 'ma Abraham, emajivo techjis'ovo te 'to muetuchrayre tjicho najina 'ponaena titjiigiapono te 'to techjis'aponri'ini enojihuina. 14Majichpo ma Viya ma Abraham: “Je'chugnejcha nijrocviyre to pitotijiravoyre ene 'chopemurionyore no piumrivono njichyo”, majichpo ma Viya. 15Ene ma Abraham tjicpuicro'o te 'to macuchosra. Je'chura'ii'i tituchvopo maye'e to muechjiriivo ma Viya. 16Im'a, ma 'chane te macojvo ma 'pona, ema macomuemru ma titjiicoopono ene te 'to ene majicha t‑sopcórepo to muechjiriivo. Huipo tjicpoccano te 'to naechjis'ogne. 17Ene majichri'i ema Viya. Emajivo techjis'ovo te manocpo to muechjiriivo nae 'no muecmunachogne ema puejchu naechemcha te 'to movine muetsvochari'ini to maponreru naye'e. 18Taco'e ma Viya manocpo to muechjiriivo. Emajivo techjis'ovo tos'o muitji to mañuchaa'ini tjicho ema votaepya'ra'i. Eto tjicho viti ema vcosiña puejchu macotiuchavi ene muetmechavi te 'to vcuchocgiene maye'e. 19To vcuchosra mue 'ma Viya eto nimicticho to carena tcootoco to 'chopegiene pcure. To vcuchosra eto tcootoco to viachanevo puejchu vovquinajricvo mue 'ma Viya tiovrico te 'to munagiene mapeno anumo. 20Tjicho ma Jesús ene masiop'o mamuire tinapucri'i te vye'e viti. Ema techjuchovi mue 'ma Viya tacuti to matupara'o ma Melquisedec te 'conevoco. Ene eto to matupara'o ma Jesús muitravre.

will be added

X\