Hebreono 5

1Ma techo te 'to mapenviya ema 'chanegienechujcha. To matupara'o ema eto muechjuchvoca no 'chañono mue 'ma Viya ene ema tijroco to nanoquiivosariono étopo taquijcúsare sorariono tavacho to napecaturano. 2Tomuire tcomchára'o nae 'no 'chañono naejiivo namuechemra'gieñono tjicho ema mamuire 'chanegienechujcha votoytsaji te 'to muetorisra. 3Vonáquejvo muejroca ma Viya to sórare nanoquiivósare no 'pomriono 'chañono tavacho to napecatura. Mamuire manoco to tayecna to mapecaturarichu ema. 4Im'a, najina tneriócapo tijrocapono enojihuina techjucha no 'chañono mue 'ma Viya tjicho ema tnerioco tijroco to matupara'o ene muechjucha no 'chañono mactii'ini ma Aarón te 'conevoco. 5Ene taco'e mue 'ma Cristo. Vo'emajihuina ttuparácapo puejchu muechjuchavi mue 'ma Viya tjicho ma Viya ema ttuparaco ene majichpo: Piti nChicha, juiti nuti nquitoricvi, taquee'i to ajúreco. 6Te 'to 'pona ajúreco onivore majicho: To ptupara'o pechjuchvoco no 'chañono tacutirichu to matupara'o ma Melquisedec te 'conevoco ene eto ptupara'o muitravre, taquee'i to ajúreco. 7Ma Cristo te tiovricrich'o te pjoca 'pog'e, ema tyujroco tjiáranu ene tíyo'o mraca to mayosserisravo mue 'ma Viya tjicho ema maróto'o macuchcu'a te 'to muepenirena. Ene ma Viya majacpo to mayosseriipi tajicho to mapicuchra masopjuira'ivo. 8Topo tajichvo maChicharipuini ma Viya muetuchri'i te 'to masopjuira'ivo tajicho to matajivono. 9To mayumjaavoo'i mavoo'ogne ma Mueya énepo taetuch'ovo puejchu macuchcu'voca namutu no t‑sopano ema ene muitravrena to naetorisra. 10Ma Viya matuparacpo muechjuchvoca maye'e no 'chañono tacuti to matupara'o ma Melquisedec te 'conevoco. 11Movera jmañono nvoo'o nmetaca'e etotsero tquejra to nimit‑sira'ena puejchu echemchaa'ini tjicho eti mracasamre'erich'o. 12Tyereripo ajicho to aponra to 'chojriicovo. Aroto'oripuini to iomuirena imitrigia ene huich'o. Acomnurich'o ácapecsi áquimitcosi to tamuquejragñono muechjiriivono ma Viya. Acuti ma 'moyo macomnu to muerogiene reche. Vomaato'o tnigia to mraca. 13No enem'ono vo'tumevoquina. Huich'o naechemcha to toonagne maponravo ma Viya. 14Enotsero no techemchompo to taquejragne maye'ono ma Viya nacuti ma 'chosi 'chane manico to 'chógieru ene nanerioco to tiuricocre nacoscu'po to tamurigiene tajicho to naemotrapo to taponravo.

will be added

X\