Hebreono 4

1Juiti jmani sachono vquichosi viomuire mue 'ma Viya puejchu vsiopa vnáraca maye'e. Tos'o vimcuuyáchapo tcuuyacre emjaa'ina tquitrucvo tcusiopo maye'e mue 'ma Viya. 2Viti viomuire vcometocsi to tiuuna 'chojriicovo. Vcutivoco eno te 'conevoco etotsero naye'e eno tajina tajicha tjicho eno vonasopa to nasamgieneri'i. 3Etotsero viti vsopgieñompo vsioppo vnáraco maye'e tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: Eto tjichvocri'i te 'to nsemnevo nmetocovco vo'giene tásioponyore tánaraconim'i nye'e, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. Tjicho ma Viya tnaracopo te'rich'o te tamutpo muepyaco pjoca 'pog'e. 4To 'pona ajúreco taechjis'o to sietegiene sache oni taco'e: “To sietegiene sache ma Viya tnaracopo tjicho muetuchpo tamutu to muemtoñono”, taquee'i to ajúreco. 5To 'pona ajúreco etorichu taechjis'o. Oni taco'e: Votásioponyore tánaraconim'i nye'e, taquee'i to ajúreco. 6Je'chura'ii'i no nativgieñono t‑samonri'ini to 'chojriicovo te 'conevoco vot‑siopano te 'to naecmunari'ini ene nanarasi'a mue 'ma Viya. Eto tjichri'i to namusopra ema. Enjotsero no 'pomriono eno tquisopsiono nanáraca maye'e. 7Tjicho titecpoyre to muectiora ma Viya to nasioprena maye'e no t‑sopono. To tayerevoo'i to añono tiuchcopo ma David muechjis'ovre mamuire te 'to majre. Oni maco'e: Juiti te asama to muechjiriivo voquija mracasamre'e, taquee'i eto. 8Ema Viya vomuechjis'a to nasioprena no israelitano te muenapucuchvocpo ma Josué te 'to 'pog'e puejchu ene taye'e nanarasi'a. Te 'to etinaa'ini to muechjis'ogne ma Viya, huipo macapechri'ini maquimquictióracho to 'pona sache vsioprena vnáraca maye'e. 9Tos'o tquechoroji etjoo'i to nasioprayre puejchu nanáraca mue 'ma Viya no maye'ono. 10Tjicho no t‑siopono tnaracono mue 'ma Viya tajínapo 'motnequina. Nacuti ema to manarasira te 'to muemtone muepyasra tamutu. 11Tos'o yponrericgienenajicha puejchu vsiopa vnáraca mue 'ma Viya tjicho tcuuyacre emjaa'ina vye'e tcúsiopo macti no namusopgieñonri'i te 'conevoco. 12To muechjiriivo ma Viya, titjiicovo ene muepenocco, eto t‑siopo te vsamre te'po viachanevo tacuti to tcosri 'chatrope ene taemerucho to yponreru tavoo'ogne to vsamre viachanevo. 13Tajina tyumrúcapo mue 'ma Viya. Ema tim'ovocovi ymutu viti muepyarono. Tajina tiávicha maye'e. Ymutu vcoysere'iyre mue 'ma Viya. 14Ma Jesús mayopgieneri'i te anumo maChicha ema Viya ema tcuñuchcore techjuchovra'i maye'e tos'o vansijri'i ema vacsiña. 15Tjicho ema tjiapanúra'i vye'e te 'to ymutúmevo vsamgieñono tjicho mamuire tcatajivo vcuti te 'to vsamgieñono ene tcoquitsmoorajcosi étotse votacpecatura tajicha. 16Tos'o vitecpo'oca te 'to mamíro'u ma tcatajicra'i Viya taeyara'o tamutu. Vo'gienejicha vcuquicchopuiivo ene ema tjiapanuvocovyore timcatacavi te 'to vcomnugnena.

will be added

X\