Hebreono 3

1Mporapenviono, eti maye'evoc'e ma Viya. Eti aquichosgiene maye'e tos'o aponrerigia mue 'ma Cristo Jesús. Ema mavoniru ma Viya techjuchovra'i te 'to mamíro'u tjicho ema vcosiña viti. 2Ene titúra'i mue 'ma Viya ttuparacri'i macuti ma Moisés te 'to muetura'ivo matupara'o mue 'ma Viya to muechpojrisra no maye'ono ma Viya te 'conevoco. 3Etotsero ma Jesús tcuñuchcorepono mue 'ma Moisés tjicho ema tepyaco. Ma tepyaco to peti tpicuchcorepono te 'to muepyaru. 4Te etjoo'i to peti tquechoroji te 'to emjaa'i ma tepyaco etotsero ma Viya ema tepyaco tamutu. 5Ene ma Moisés mavonra ma Viya ema titúra'i te 'to matupara'o nae 'no maye'ono. Muechjis'o to manocgieneyore muechjiriivoyre. 6Etotsero ma Cristo ema maChicha ma Viya vovnoraquina ene titúra'i nae 'no maye'ono. Ene viti maye'evocovi 'tumevocovina vájicpuicro'o voosamre to vcuchosra mue 'ma Viya tiomuincapo te titecpa. 7Tos'o oni maco'e ma Espíritu Santo te 'to 'chosgiene ajúreco: Juiti te asama to muechjiriivo ma Viya 8voquija mracasamre'e. Vo'acucti no 'chosionini no namusopjuira'igñonri'i maye'e te 'conevoco te naquitsmoorajpo ema te 'to moopa'i 'pog'e. 9Tjicho no iochconvionini tquitsmoorajnonri'i taye'e, maquee'i ma Viya. Cuarenta añu najicho to namusopranu ene naem'inneni to 'chopegieñono nnocgiene tiaramicre te namuri. 10Taco'e eno timyusemconompo ene nquepo: “Eno pnoni 'muíriji techa'icono te nasamre. Votásopjuira'ono te 'to nvoniipi nvoo'ogne”, nquepo. 11Ene te 'to nsemnevo nquevre: “Nuti nituchyore to nechjiriivo. Vo'gienejicha naesopuim'i nasiopa nanáraca nye'e”, nquepo, taquee'i to ajúreco. 12Mporapenviono, ácuñuchvognenajicha tcuuyacre emjaa'ina aye'e ma mueperajina te 'to masamre tinajrígiapo to masopra ma munagiene Viya. 13Tiuripono etmechcoca tamtu sachono acmopravo te huich'o tquitecpo to muectiora ma Viya puejchu naquija aye'e naquimmoyoccore te 'to pecatu. Etopo temrácacha to asamre. 14Ene vquicmuna mue 'ma Cristo te vansijri'i to vsopra tacti te tanaecu te vjiacpopo ema tiomuincapo te tituchapopo to muectiora ma Viya. 15To njichgieneri'i oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: Juiti te asama to muechjiriivo ma Viya voquija mracasamre'e. Vo'acucti no 'chosionini no namusopjuira'igñonri'i maye'e, taquee'i to ajúreco. 16Ene ¿najpuca no t‑samonri'i ene vonasopa to 'chojriicovo? Ene enorichu no viochconvionini no macuchcu'gieñonri'i te 'pog'e Egipto ma Moisés te 'conevoco. 17Ene ¿najpuca no timyusemconri'i ma Viya cuarenta añu najicho? Enorichu no tcopecatrano ene tepenonri'i tajicho te 'to moopa'giene 'pog'e. 18Ene ¿najpuca no muechjicvocri'i ma Viya oni majichri'i: “Eti movine asiopari'ini anáraca nye'e”, majichvocri'i? Ene enopoocorichu no votásopjuira'ono. 19Tos'o eto vechemchi'o te 'to vonaato'ori'i t‑siopano te 'to 'pog'e tajicho to namusopra ema.

will be added

X\