Hebreono 2

1Tos'o tcomnucre vsopgienenajicha to 'chojriicovo vsamgieneri'i. Vovquinajricvo 2tjicho to 'chojriicovo najacpognee'i nae 'no angieriono te 'conevoco eto t‑sopcore ene tquemechoro'ono namutu no tejicvono taye'e. 3Yvetji viti movine tquitgiavri'ini te 'to vovcusoppojco to 'chojriicovo te 'to 'chopegiene viuchquira. Te tativgiene emarichu ma Viógienu techjis'oo'i ene no t‑samonri'i ema tcometorirompo vye'e temechemchoviompo te 'to je'chuu'i. 4To 'chojriicovo t‑sopcore majicho ma Viya tjicho muemericri'i tomuire to 'chopegiene muetjiicovo tiaramicriono nanocgiene no muejroori'i tiomono to 'chojriicovo. Tomuire majicho ma Espíritu Santo naejropchu no maye'ono to naemtoneyore maye'e tjicho eto mavoo'ogne ma Viya. 5Ma Viya vo'enina matuparaca no angieriono puejchu enina táquiyara'o te 'pojra'ina totaeeyore to vechjis'ognee'i. 6Tjicho to 'chosgiene ajúreco taechjis'o to matuparasrayre ma Viya no 'chañono, oni taco'e: Tata ¿tajtse tacoyemo to pjiápanu pechpojrico ma 'chane? Tjicho ema tajina majichgienena ene tepenoji. 7Te pepyacpo ma 'chane tpajcopnoo'ini nae 'no angieriono. Etotsero pijroco te 'to napicuchyore ene mácuñuchcórepo ene pnocpo táquiyara'o tamutu to pepyarono. 8Emapo techo tamutu, taquee'i to ajúreco. Eto vechemchi'o te 'to tquijro ma 'chane mue 'ma Viya puejchu emuena táquiyara'o tamutu. Etotsero huich'o titúchapo pjoca ajúreco tjicho ma 'chane huich'o táquiyara'o tamtu. 9Etotsero tquechoroji te 'to ma Jesús tpajcopnopo nae 'no angieriono majicho ma Viya tiomuincovo te muepenínopo namutu no 'chañono tajicho to majapanura'ivo ma Viya. Ene juitipotsero véchopo to macuñuchcórevo maquiyara'ocórevo tajicho to matajivo te 'to muepenira. 10Ma Viya, tepyaco ene taeyara'o tamutu, mavoo'o te 'to nochcu'a no moverano 'chañono nacchane novrigia maye'e te 'to mavsa macuñuchcórevo. Eto tjichri'i tiuri to maponreru muesopri'i mácatajivo ma Jesucristo puejchu ene taetuch'apo to mayumjaavo ma Mueya te 'to macuchquiravocyore. 11Ma Jesús timiuunachovi to masipsira to ypecaturano ene vcútipo ma Jesús te 'to machicheravocoopo ma Viya. Eto tjicho ema votatsri'o to majichavi: “Eti atnoviono”, majichovi. 12Tjicho oni majichri'i ma Jesús ma Viya: Nechjis'ovyore nae 'no atnoviono. Njiruchviyre te 'to namuri no tiuumutono, taquee'i to ajúreco. 13Te 'to 'pona 'chosgiene ajúreco oni maco'e: Nuti ncosiñayore ma Viya, taquee'i eto. Ene te 'pona ajúreco maquevre: Im'a, nuti ncóchane no nchichanoviono nijro mue 'ma Viya, taquee'i to ajúreco. 14No muechjis'ognee'i machichanoviono eno 'chañono tcog'iono tos'o ema Jesús mamuire tcog'e macuti eno puejchu muepenina ene eto mueto'as'o ma eriono tjicho ema eriono tcoy'ee'ini to tepenocre. 15Tomuire to muepenira ma Cristo tcuchcu'ovi te 'to ypisra to vepenirena ene vcatajivri'i tajicho to vitorisra. 16Vo'etina timiutegia ma Cristo te 'to enina no angieriono macatajigia. Eno macatajico no jurionono mamrivono ma Abraham. 17Tos'o tcomnucre mactivocovi viti matnoviono te tamutu to vsamgieñono ene majpanovi to mayosiuchravocovina mue 'ma Viya ene muetúra'i to muechjuchravocovina maye'e ene macomtisnaapo to ypecaturano. 18Ema tcatajivo tcoquitsmoorajcosi tos'o ema maróto'o muemcatacavi viti te vcatajivo vcoquitsmoorajcosi.

will be added

X\