Hebreono 13

1Anocgienenajicha to emnajricquirena to acaticoquira mue 'ma Viya. 2Echa 'muíriji ajacpa no tchimracha'iono te 'to apenono tjicho enjo najacpoo'i no angieriono ene eno vonáquictiora to enori'i. 3Echa nomuirena no tqueetano tacti te 'to iomuirena áqueeta naye'e. Enopo nomuire no tquimponnojcosiono tjicho acog'e iomuire ene imoti to tasamgienena. 4Apicucha to toonavo to ituchra su 'seno. To avirena esu eto mavoo'ogne ma Viya etotsero vo'acúve'o su 'seno amuiturena émapo ma 'puima 'chane tjicho ma Viya muecñacyore no enem'ono. 5Vo'aquemnaco tacuquejvo to prata. Asopúchapo to acoy'egnena tjicho oni maco'e ma Viya: “Movine njunjigia'ee'ini. 'Muíriji nechpojric'eyre”, maco'e. 6Tos'o vováquicchopuiivo to ene vco'e: Ma Viya ema timcataconu. Tajina tcooyócanu to najíchanu no 'chañono. 7Vo'aquemtisco no novgieñono timitricono aye'e to muechjiriivo ma Viya. Aponrejgia to toricocregne naetorisra. Aponocvoca to nasopra ma Viya. 8Tjicho ma Viógienu Jesucristo votitsvóchapo. Te 'conevoco te'po juiti énepo te 'pojra'ina emapoocorichu. 9Vo'acuvoyoccore te 'to 'pona naemitropiono ymuimotgieñono. Enjoo'i naechjis'o to tniccoriono te 'to naemitropi, tiuripuca to vnigia vo'ipuca ene vo'etina tacmunu to viachanevo. To majapanura'ivo ma Viya eto tetmecho. No tpono to naemitropi ene étopo to nanisra to tniccore votaemcatacovca te 'to naetorisra. 10Tjicho 'ponarichu to ypongiene viti. Tajicho ma Cristo tijroricvo tépeno puejchu macomtigia to ypecaturano. Eto votacti to nanoquiivósare sórare te 'to mapenviya tjicho eno huich'o nasopa to muepenira vacti viti te 'to vsopra. 11Tjicho ma naeyara'o no techjuchra'ono no 'chañono mue 'ma Viya t‑siopnove te 'to tiov'ocre tquíjare Santugnejcha mamnove to taetne to sórare tavacho to napecaturano no 'chañono. Ene to tog'e to sórare tquijcu te 'neco te 'to 'vósare. 12Enerichu maco'e ma Jesús. Ene macatajihuiyo muepeni'o te 'neco te 'to 'vósare puejchu macomtigia te 'to muetne to napecaturano no 'chañono. 13Vyana ypona ma Jesús te 'neco te 'to 'vósare ene vinajigia to 'chosgiene ypongieneri'ini tayampane tcojchaviono vacti ema. 14Tjicho tajina viovsena muitravrena te pjoca 'pog'e. Vcopneriiji vcuchoco to viovsayre te 'pojra'ina. 15Taco'e majicho ma Jesucristo vcuñucharichjicha ma Viya. Tajicho to vrusrupayachira te vjiaca etoripo vnoquiivo mue 'ma Viya. 16Anocarichjicha to tiuricocre ene imcatacoca te 'to acomnugne tjicho etorichu tomuire anoquiivo mue 'ma Viya ene tiuricocre. 17Asama no techono te 'to amuri. Asopjuíra'i naye'e tjicho eno tjiañocono to iachanevo. Eno naecho te 'to tcoysere'onyore mue 'ma Viya tajichyo to naemtone maye'e. Te ásopjuíra'i naye'e tiuusamrionyore to nanosra to natupara'o. Te vo'acúsamo eno tcojrasamurevono ene huipo aquitotijvo tacuggio. 18Ayosiuchavi viomuire mue 'ma Viya. Tiuri to yponreru mue 'ma Viya tjicho vcopneriiji toona to vitorisra. 19Ayossericnugnenajicha puejchu muesópanu nchapo 'nuujina aye'e. 20Ma Viya macochpuco maquitoricvore ma Viógienu Jesús, ma je'chugne tjiañocra'i nae 'no maye'ono. Eno nacuti to 'vesa. To muetne taechjis'o to muitravre muechjiriivo ma Viya manocgiene vye'e. 21Nyosioco ema Viya tcoy'e to titotijvocre muejróca'e to tiuricocre acomnugne ene anoca to mavoo'ogne. Nyosioco tomuire manocsamre'avi majicha ma Jesucristo puejchu varicocre maye'e. ¡Muitravrena to vcuñuchrena ma Cristo! Amén. 22Nyosioc'e, mporapenviono, vo'acupñu pjoca 'puesagiene najre aye'e. Asamachujcha te jmani nene'óropi aye'e. 23Nmetoco'e te 'to ma ypórape Timoteo tiuchcu'ripo to maqueetavri'i. Te titecpavnepca nye'e ema, nomyore ncochaneyre te nutégiapo aye'e. 24Echjisnanu no techono aye'e énopo namutu no t‑sopono ma Viya. Pnoni yporapenviono tcovsano te 'to 'pog'e Italia techjic'iono nomuire. 25Nyosioco ma Viya amutu eti aetotijvo majicha. Amén.

will be added

X\