Hebreono 12

1Yponrejgia nae 'no namutu no nechjis'ognee'i naemericri'i to nasopjuira'ivo mue 'ma Viya te 'conevoco cuti tchoyocoviono. Tos'o vcoscu'a tamutu to tioovomruchovi ene étopo to pecatu tvoyocra'i te 'to vitorisra. Vnoca to mavoo'ogne ma Viya. Vájicpuicro'o vacti ma tiutsarúra'i. 2Vacponreeji ma Jesús ene tos'o maye'e to vsopra. Ema yponoca te 'to masopra ma Viya tjicho ema majicpuicri'i to matajivo te 'to crutsu. Votinajrígiapo tajicha to ttsii'ocre muepenira taye'e tjicho muechori'i te taegnénapo to matajivo tiuusamreyrepo. Juiti ema tejacripo te 'to mavovre ma Viya, taeyara'o tamutu. 3Aponrejgia eti to majicpuicró'ovo ma Cristo te 'to naemecatajivchira no pecatumoriono 'chañono. Ema aponoca puejchu vo'acuponrericvo ene vo'aquinajricvo. 4Tjicho eti te 'to iocpuemchira to mueperajgiene, huich'o timcoviicha'e ene épena tajicha. 5Eti huipca echa to muene'óropi ma Viya aye'e eti machichavoc'e. Oni taco'e to ajúreco: Nchicha, vopcucopyeco to pemechoro'ina mue 'ma Viya. Vopquinajricvo te tcovacapi 6tjicho ma viya macóvaco no muemnarono ene muemechorico namutu no majacpogñono machichanoviono, taquee'i to 'chosgiene ajúreco. 7Tos'o ájicpuicro'o te temectsimmuígia'e ma Viya. Eto temquechorojco te 'to machichavoc'epo. Im'a ¿majpuca ma 'chane te 'to vomaquemechorico no machichanoviono? 8Tos'o namutu no machichanoviono ma Viya muemechoricvoco. Te 'to vo'acuquemechoro'i maye'e, huipo machichavoc'ena. Actipo ma machicharape ma 'chane. 9Topo najichvo no tcochichaviono te pjoca 'pog'e tcovacoviono ene viti ypicuchvoco, macompujvo ma Viya tcochichavi te anumo vásopjuíra'i puejchu vitorigia maye'e. 10No tcochichavocoviono 'puesapirichu to nacovasiravocovi te 'to naponreru navoo'ogne. Etotsero tiuripono te 'to muemechorisravocovina ma Viya puejchu huetotijvo ene toona to vitorisra vacti to maanavo ema. 11Ene je'chu vovoosamre tajicho te vquemechoro'i. Timjiaasamrechovi etotsero te taegnepo to yponrejgia to tacotpiigiene, tiuunayre to vitorisra. Vitotijvoyre te 'to vsamre tajichyo. 12Tos'o vetméchapo te 'to ymutúmevo vitorisra, vacti ma tetmechvo te 'to mavupiono te'po mapúyusi. 13Apona to toonagne ttúpicu 'chene puejchu naponóca'e no huich'o 'tumevoquina. Vonaquecha'ico te 'to tamurigiene. Naetmechapochjicha nomuirena. 14Acponreeji puejchu aetotijvo nae 'no namutu no 'chañono ene toona to itorisra tjicho te 'to vovcuuna movine vim'aa'ini ma Viya. 15Aponrejgia te aye'e puejchu namtu najacpa to majapanura'ivo ma Viya. Ene aponrejgia tomuire tjicho enjoo'i tcotichora'ono te nasamre. Huichu acti to tamurigiene scúreco tjicho enjoo'i tporióra'i timmoyora'ono. 16Vo'acúve'o su 'seno vo'iturena émapo 'puima 'chane vo'imuena. Vo'vore acucopyeco to maye'ono ma Viya toonagñono. Vo'acucti ma Esaú te 'conevoco tjicho ema vomacmunu to muecmunari'ini tjicho ema 'chosponri'i tjiacpoyree'ini. Etotsero ema muejroricpo te 'to tniccore. 17Eti echo te majacpoyrepuini ma Esaú to muecmuna puejchu mayosiuchapuini mue 'ma Viya ma mueya, tiyo'inneni mraca tajicho etotsero huipo tájacpocree'i tjicho tquijroricsiripo eto. Muitjipo to muechopaa'ini. 18To asopra to 'rajru muechjiriivo ma Viya, eti vo'acti no israelitano te 'conevoco te najacpopo eno to 'chosgiene muechjiriivo ma Viya. Tjicho eti vo'im'a to yucu tpiccore étopo tamopcugne tecticvo tiñem'i naem'ognee'i eno te 'to 'nug'e mari te tquijrompo taye'e to mavoniipi ma Viya. 19Ene vo'vore asama to chujore étopo to ma'u ma Viya nasamgieneri'i eno ene tyoyocompo tajicho. Nayosiocpo huipo maquechjico 20tjicho tyoyocono tajicho to mavoniipi ma Viya. Oni maco'e: “Votaesopcore ioctáyaca eto 'nug'e mari. Te etina to sórare 'nuuji atupsigia acópaca te 'to marija'ono te'puca 'chatrope”, majichvocri'i ma Viya. 21Ene mamuire ma Moisés tacooyoco mraca tajicho to muem'ognee'i taye'e. Maquepo: “Nuti nyooyoyojico tajicho to mpisra.” 22Etitsero itecpo'ocripo to 'pona 'nug'e mari tquíjare Sión ene etorichu Jerusalén. Eto taechjis'o to mavsa ma muepenoccogne Viya. Ene novrico no 'chopemuugieñono angieriono. 23Eno tiuumutono te 'to mamíro'u ma Viya. Ene noomutiyo taye'e nomuire no machichanoviono. Eno nacajcunagiene te 'to anumo. Eti itecpo'ocripo ma Viya Iyare, ma tvioscho namutu no 'chañono. Ene acochaneripo nomuire to nachanevono no mtopravriono viyanovionini. Eno noonagñonri'i majicho ma Viya. 24Emapo ma Cristo mamuire itecpo'ocripo ma techjuchovi mue 'ma Viya tajicho to 'rajru muechjiriivo manocgiene ma Viya vye'e tajicho to muetne muepseeri'i ema. To taechjisra eto tiuripono te 'to muetne ma Abel. 25Taco'e ácuñuchvo, vo'acocpuemcho ma Viya techjicovi. Im'a, no tiocpuemchonri'i to muechjiriivo ma Viya te pjoca 'pog'e te 'conevoco votaquitgia to naemechoro'i. Yvetji viti to tamuquit‑siravina to vemechoro'yo te vovcuremcho ma Viya techjicovi te 'to anumo. 26Te 'conevoco te muejrocpo ma Viya to mavoniipi tacoyamuuco pjoca 'pog'e to ma'u. Etotsero juiti maco'e: “Eto'erine napechyore ncoyamuucoyre votáquejvoyre pjoca 'pog'e. Tomuire to anumo”, maco'e ma Viya. 27To ene maquee'i: “Eto'erine”, eto temquechorojco to macoyamuucovcoyre ene mave'yore tamutu to muepyarono. Taquejvorine maquemochayre to tamuyamricgieñono muepyaru. 28To mavsa ma Viya vicmuna maye'e eto muéyaca muitravre. Tos'o vrusrupáyacha te 'to manocgiene vetsraregia eto mavoo'ogne ene ypicuchgienenajicha 29tjicho ma Viya tpiccoregienejicha nae 'no msopjuireccono. Macuti to 'chope yucu.

will be added

X\