Hebreono 11

1To vsopra eto taechjis'o to vechogienejicha to vjiacpirayore to vcuchocgiene mue 'ma Viya. Tajicho to vsopra ene vech'o to je'chugne muechjis'ognee'i ma Viya tayampane te 'to vovquim'o eto. 2No 'chosionini tiuricocriono mue 'ma Viya tajicho to nasopra. 3Te 'to vsopra ma Viya vechemcho to muepyasraa'i to 'pog'e étopo anumo te 'to muechjiriivo. Tamutu jmani taquechragñono eto muepyas'o te 'to tamuquechragne. 4Ma Abel te 'to masopra ma Viya tnoquicvo maye'e ene eto tiuripono te 'to manoquiivo ma Caín. Eto tjichri'i ma Abel tjiacpocre mue 'ma Viya tajicho to masopra tomuire majacpo to manoquiivo. Tayampane muépena etotsero yponoca to masopra tjicho manosjii'i techjicovi tajicho to manocgieñono. 5Ma Enoc te 'to masopra ma Viya votépena te pjoca 'pog'e. Ma Viya mampo te mavsa tjicho vonaechmapo te natancopo. Majinaripo ema. To 'chosgiene ajúreco taechjis'o ma Enoc. Taquee'i te 'to tiuricocre mue 'ma Viya te huich'o tácomsii'i. 6Taco'e ma 'chane te vomacúsopo ma Viya movine taricocree'ini maye'e. No titecpo'ocono ma Viya tcomnucre nasopa to emjaa'i ma Viya, ema ticmunachóra'i nae 'no tcopneriijono ema. 7Ma Noé mamuire masopo ma Viya te tcometocsipo to totesrayre to 'chópeyo une. Te huich'o muem'aa'i eto, ma Noé masopo to mavóno'i mue 'ma Viya. Muepyacpo to pcure nochquiiyore no machichanoviono ésupo mayeno. To masopraa'i ma Viya taemquechorojcopo to naemechoro'yore no 'chañono ene ema Noé tjiacpocrepo mue 'ma Viya tajicho. 8Mamuire ma Abraham masopo ma Viya. Te tquichospo maye'e, ema tyompo te 'pona 'pog'e muecmunaruu'i ma Viya. Etotsero vomuemoti to maquij'eyree'i. 9To masopra ma Viya ene mavrico te 'to 'poy'e 'pog'e muecmunaruu'i ma Viya. Macochanepo no vomajañonvoquina mamuimotgieñono ene etochujcha macopeno to tjítumo attaji tquíjare carpa. Enerichu naco'e nomuire no machichanoviono, ma Isaac émapo Jacob. Eno tquicmunano mue 'ma Viya to najacpogneyre 'pog'e. 10Ma Abraham macuchocri'i titecpa te 'to 'tumegiene 'vósare mavsa ma Viya muéyaca tjicho emarichu Viya tponrerico ene muepyacpo. 11Su Sara topo esu mcheruri'ini ene 'chosiripo etotsero te 'to ssopra ma Viya muemecpo to muetjiicoovo ene tcochíchapo esu. Sechori'i te 'to muetuchyore to muechjiriivo sye'e. 12Ene muecho ma Abraham sima su Sara ene 'chosiripo mamuire. Tcochichampo ene 'chopemuriompo no mamrivono. Mtupachiravocre eno nacuti to jreegiono. 13Ene namutu eno t‑soponri'i, njichgieneri'i tepenono te huich'o najacpa to naecmuna mametoruu'i ma Viya. Etotsero eno nasopo te 'to muejrocvocyore ene navopno cutinarine to naem'a te ehuire. Eno naecho to tovrico eto novsayre vo'enena te pjoca 'pog'e. Nacutiri'i no 'povsajecono. 14No techjis'ono jmani eto nacopneriiji to 'pona novsayre te anumo. 15Te 'to etina naponrerigiari'ini to novsa nos'ine táquijevonri'ini ene tiuuri'ini te 'to tchapono. 16Etotsero eto nayumjacvo to tiuunapno 'vósare te anumo. Taco'e ma Viya votatsri'o te 'to emuena naquiya tjicho ema tetpirico to novsaena eno te 'to anumo. 17- 18Ma Viya maquitsmoorajpo ma Abraham. Mayosiocpo muejroca ema macnoquiivo muépena ma etonagne machicha Isaac. Ene emari'i muechjis'ognee'i ma Viya: “No piumrivonyore ene nos'oyre mue 'ma pchicha Isaac”, majichri'i. Etotsero ma Abraham vomacotegne'a macnoquiivo ma machicha tjicho ema masopo ma Viya 19maróto'o macochpuca maquitorigia te 'to muepenirena. Cutripo to tépeno ene tchoopo titorico ma Isaac. 20Ma Isaac masopo ma Viya te 'to ema tijrocyore to naetotijirahuina no machichanoviono ma Jacob émapo Esaú. 21Mamuire ma Jacob te tepenoyrepo masopo ma Viya ene muechjis'o to naetotijirahuina namutu no machichanoviono ma José majichyore ma Viya. Ma Jacob tyupchovo te 'to matsucrupa to muechosíravo ene muetsrareco ma Viya. 22Ma José mamuire masopo ma Viya ene muechjis'o to macut‑siravocyore no israelitano te 'to 'pog'e Egipto nacatajihuiyri'i. Te tepenoyrepo ema José majichvocpo noma tomuire to maperano te tiuchcampo taye'e. 23Enopo no tcochichano ma Moisés nomuire nasopo ema Viya tjicho te 'móyopo ema, naem'opo to maanavo. Te 'to nasopra eno vonapigia ma taeyara'o to 'vósare to macovniipipo nacópaca no 'moyono ene eno nayumrucpo ema mopona coje majicho. 24Ma Moisés te 'jíropo mamuire masopo ma Viya vomueschopa najicha: “Piti schíchavi su machicha ma cparaaco Faraón taeyara'o to 'vósare.” 25Eto mayumjacvo máquimponnojcosi macti no maye'ono ma Viya. Votaemiuusamrecha to mpachijigne pecatu tjicho muecho te 'to votáyere taggioyre to maasamrevo. 26Te 'to maponreru ma Moisés mayumjacvo máquimponnojcosi majicha ma Cristo. Vomajomracha tamutu to tacoy'egne to 'vósare Egipto tjicho maquictiora to etjoo'i to majacpogneyre mue 'ma Viya. 27Te 'to masopra ma Viya ma Moisés majunjicpo to Egipto. Vomapigia ma taeyara'o taye'e te 'to masémovo. 'Tume votinajrígiapo cuti to muemoorocri'i ma Viya mamuquechragne. 28Ema Moisés tajicho to masopra ma Viya manocpo to piesta taechjis'o to nochquirayore te 'to Egipto, ene macovniipipo nayóricha to napajra te 'to taetne to 'vesa puejchu ma angieri vomacucpaco no naemaruupiono nachichanoviono no israelitano. Vonacucti no 'pomriono 'chañono. 29Enorichu israelitano tajicho to nasopra ma Viya nanaeco to 'chopegiene cogiure tquíjare Titsiomo. Tiojpa'i majicho to nayon'o. No sontarono tcovsano te 'to Egipto te napuegne'vocpo eno teecompo namutu. 30Ene enorichu te 'to nasopra ma Viya tvénopo to tayuchmuegne to 'vósare tquíjare Jericó te taegnepo to nachayegnerari'i siete sache najicho. 31Somuire su nachimrat‑sare no 'jirono tquíjare Rahab tajicho to ssopra ma Viya votépena sacti no 'pomriono msopjuireccono te 'to Jericó tjicho esu simcatacovcoo'i no mavonirono ma Josué. 32Tajínapo tavíyapo to nechjis'a no t‑sopono ma Viya. Huipo enopooquina nejaruuca nijarecha namtu: ma Gedeón émapo ma Barac, ma Sansón, ma Jefté, ma David émapo ma Samuel ene énopo no muechjironini ma Viya. 33Tajicho to nasopra ma Viya naeto'acvoco to 'vosariono, tomuire tiuri najicho to natupara'o to naechpojrisra no 'chañono ene najacpo taye'e to mametoruvcoo'i ma Viya. No 'pomriono to nasopra ma Viya macotiuchvoco te 'to huinarajono sorariono 34te'po te 'to mraca yucu. Ma Viya enjoo'i macotiucho nae 'no tvoo'ono tcópaca te 'to 'chatrope. No vo'tumevoquina tajicho to nasopra ma Viya muetmechvoco to nae'rorisra nae 'no sontarono 'povsajecono naeto'acvocpo. 35No 'senono nomuire te 'to nasopra ma Viya macochepusnovco no naepenogne nae 'no najañonono. No 'pomriono tjicpuicro'ono to naemponnojsira no 'chañono. Vonaeschopa tiuchcu'ano ene taetotijvono vonapigia to naepenirena tjicho nayumjacvo to tiuunapo naetorisra ene muepenoccovquínapo. 36No 'pomriono tjicpuicro'ono to naeprurujisra no 'chañono ene naestacvoco. Nanocvocpo te 'to naqueetérare tquimitjiono te carena. 37Enjoo'i natupsicvoco te marija'ono puejchu naépena. No 'pomriono tquejecsiono ene enjoo'i tcoquitsmoorajcosiono ene nacopacovco te 'chatrope. No 'pomriono tquimponnojcosiono tquevtsono, nacomuii'opo to tapoomo to 'vesa te'puca chivo. Tcatajivono mraca ene tcomnurocvono. 38Tpuiiricono te 'to moopa'giene 'pog'e, te'po 'nug'iono mari énepo novrico te 'to 'nuucusiono mari. Eno tcotichocriono nae 'no 'chañono etotsero vo'neni mavro'o ma Viya ene muemiovrigia naye'e. 39Toptse tajichvo namutu eno tiuricocriono mue 'ma Viya tajicho to nasopra etotsero huich'o najacpa to naecmunayore mametoruu'i ema te 'conevoco. 40Tjicho to 'pona maponreeri'i tiuripono macuchocpo te 'to viti viomuire vquicmunayore puejchu vacticco vjiacpa to vicmunayore maye'e.

will be added

X\