Hebreono 10

1To 'chosgiene mavoniipi ma Viya etochujcha tavecti to je'chugne maponreru ma Viya toonagne manocgieneyore. Tjicho te 'to naetuchra to tavoniipi tamutu añono no 'chañono tnoquicvono mue 'ma Viya to sórare puejchu naetecpo'ocari'ini. Ene tamutu jmañono movine taato'ori'ini taemiuunacha ene tacuchcu'voca. 2Te taato'ori'ini, no 'chañono votcapechvonri'ini nacúnoco to nanoquiivósare sórare. Te 'to etinari'ini tcomtigia to napecaturano no 'chañono, huipo taquimponrericri'ini to napecaturano. 3Ene eto timponrericvoco to napecaturano tamutu añono. 4Tjicho to taetne to sórare movine tasipcaa'ini to pecatu. 5Eto tjichri'i te tiutecyórepo te pjoca 'pog'e ma Cristo majichpo ma Mueya: Tata, vopeschopa to tnoquigiapono pye'e no 'chañono to sórare. Eto tjicho pepyacpo to ncog'e puejchu eto nnoquiihuina pye'e. 6Tjicho vopiúrigia to nanoquiivósare sórare taquijcúsare picmuna tavacho to pecatu. 7Njichpo ema: “Tata, eto timiutecnu puejchu nitucha to jvoo'ogne piti tjicho ene taquee'i to 'chosgiene ajúreco, nuti taechjis'onu”, maquepo ma Cristo, taquee'i to 'chosgiene ajúreco. 8Aponrejgia pjoca 'chojriicovo. Tovri'i ma Cristo temechemchovocovi te 'to ma Viya huipo mueschopa to nanoquiivosariono no 'chañono étopo taquijcúsare sorariono tavachosare to pecatu, tayampane etina tayumjácapo to 'chosgiene mavoniipi ma Viya. 9- 10Tomuire ma Cristo majichri'i ma Viya: “Tata, eto timiutecnu nitucha to jvoo'ogne piti”, majichpo. Ene vechemchi'o te 'to 'ponarichu to mavoo'ogne ma Viya. Huipo etina mayumjácapo to tovgiene nanoquiivósare no 'chañono tjicho ma Cristo te 'to mavoo'ogne ma Viya eto'erichu tijroricvo te 'to mag'e tavachina to ypecaturano. Ene juiti tiuunapo to vsamre majicho ema. 11No techjuchra'ono no 'chañono mue 'ma Viya tnocono to natupara'o tamutu sachono. Naejrocnove ma Viya to nanoquiivósare no 'chañono etotsero vo'giene taato'o tacomtigia to napecaturano. 12Ematse ma Jesucristo eto'erichu tnoquicvo mue 'ma Viya te muepeninoopo tajicho to ypecaturano ene movínepo tiapechapoo'ini. Ene te taegnepo eto tejacpo te 'to mavovre ma Viya te anumo. 13Ene macuchocpo tiomuincapo te mueto'ácapo ma Viya no tiocpuemchono. 14To njichgieneri'i ma Cristo eto'erichu tnoquicvo mue 'ma Viya puejchu macuchcu'a no maneriocgieñono puejchu muitravrena to noonahuina majicha. 15Etorichu muechjis'o ma Espíritu Santo oni maco'e: 16Te 'pojra'ina nuti nnocyore naye'e to 'rajru nechjiriivo. Oni taqueyre eto, maquee'i ma Viya: Nnocyore to nvoniipiono te 'to naponreru. Tcajuyore te nasamre, taquee'i to ajúreco. 17Huipo naechnoyre to napecaturano étopo to natopravono, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. 18Eto vechemchi'o te 'to ma Viya huipo muechnovocovyore to ypecaturano. Tos'o huipo tacmuncore to vnoquígiapo mue 'ma Viya puejchu macomtigiari'ini to ypecaturano. 19Taco'e mporapenviono, tajicho to muetne ma Jesucristo vquisopsipo vitecpo'oco ma Viya. Vcutiripo ma t‑siopo te 'to tiov'ocre Santugnejcha te 'to mapenviya. 20'Rajrupo eto majicho ma tquitoricra'i Cristo puejchu vitecpo'oca ma Viya. Eto tacuti te 'to mapenviya tjicho to tiov'ocre Santugnejcha votásiopcore tajicho to tayuchoroj'e. Ene eto tetsayucpo taechjis'o to tacatajihuira to mag'e ma Cristo. 21Tos'o ema Jesucristo techjuchovi viti maye'ono ma Viya. 22Taco'e ypucha ma Viya. Vovcuquicchopuiivo vsopa ema ene tos'a te 'to vsamre tjicho tiuunaripo majicho to yponreru. Macoscu'po to tamurigieñono tacuti te tcospu to viog'e te tiuuna une. 23'Tumevocovina te 'to vimitcosi mue 'ma Viya. Vcuchoca maye'e vovquecha'ico tjicho ema Viya muetuchyore to muechjiriivo vye'e. 24Yponrejgia to vimcatasirena no yporapenviono. Vemnacca ene vnoca to tiuricocre. 25Vovcuponoco enjoo'i yporapenviono vonavro'o tiutegiano te 'to viuumutírare. Tiuripono vetmechcoca tavetji juiti jmani sachono to tane'írapo to machovrayre ma Viógienu. 26Te vimyanaporichjicha vnoca to pecatu yvoo'ognena ene huemotinneni to je'chugne 'chojriicovo ene vovcucsiñari'i ma Cristo, vitivoyejínapo tjicho najina 'ponaena taato'o tcomtigia to pecatu. 27Im'a, eto ypigia to tpiccore maviosrisrayre ma Viya te muecñacvócapo te 'to yucu no tiocpuemchono ema. 28Te 'conevoco ma Moisés tquijropo to mavoniipi ma Viya. Ene ma votásopjuíra'i taye'e te enjoo'ina no apinano moponampuca no tim'a tmetuchano to muejiivo, najina tajpanu ema. 'Nuuji nacópaco. 29Im'a, aponrejgia navetji te 'to naquemechoro'voyre no votcusopono ma maChicha ma Viya. Noctaayajcoripo ema ene étopo to muetne tajicho to namusopra ene tcotemompo mue 'ma temna'i Espíritu Santo. Tjicho etorichu to muetne ma Cristo vcósipu taye'e taechjis'o to muechjiriivo ma Viya manocgiene vye'e. 30Viti vecho to majichgieneri'i ma Viya oni maco'e: “Nuti nemechoricvocyore nitsrijcovyore”, maquee'i ma Viya. Ene tomuire maquee'i te 'to mavioschoyre no maye'ono taquee'i to ajúreco. 31Tos'o tpiccoregienejicha to muemechorisravocovina ma muepenoccogne Viya. 32Im'a, echa te tanaécupo ajacpo to 'chojriicovo tmicuchri'i to asamre. 'Chope acatajivo ene huitsero inajrígiapo. Ajicpuicro'o taye'e 33tjicho enjoo'i aye'e tcocjocchosiono ene naemponnojco te namíro'u no 'chañono. Ene huitsero tatsri'ono no 'pomriono tajicha to naemuira no tcatajivono. 34Eti ajapanuvco no naqueetagñono ene ajicpuicvore tomuire to navirajsíra'e to ayeeruvono. Iuusamrechjicha tjicho echo to 'chopepono to icmuna mue 'ma Viya te anumo, eto muitravre. 35Tos'o vo'aquempuurico to asopra ma Viya. Ema tijroc'eyre to icmuna tajichyo. 36Tcomnucre te 'to ájicpuicro'o to anosrena to mavoo'ogne ma Viya puejchu ajacpa to icmuna maye'e. 37Eto taechjis'o to 'chosgiene ajúreco, oni taco'e: Avne tiutegia ma vcuchoori'i ene huipo tayereyre. 38Ene maquee'i ma Viya: “Enotsero no tjiacpocriompo nye'e titoriconyore tajicho to nasopranu. Ematsero ma tinajrígiapo huipo taricocreyre nye'e”, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. 39Ene viti vovitina no tinajricvono. Vovacti no muecñacgieneyore ma Viya tjicho viti vsopo ma Viya ene viuchcu'po. Huipo muecñacyore to viachanevo.

will be added

X\