Hebreono 1

1Te 'conevoco ma Viya muechjicnove no viochconvionini nae 'no muechjirono. 'Ponnaji majicho to muechjisra. 2Juitipotsero techjicoopo mue 'ma maChicha. Ma Viya tamutu muepyaco pjoca 'pog'e ene étopo to anumo majicho ma maChicha ene ema tquicmuna tamutu. 3Ma maChicha ema muem'i ma Viya etorichu maanavo majaracuvo. Ema taeyara'o techo tamutu te 'to muetjiicoovo muechjiriivo. Te viuunapo majicho macomticpo to ypecaturano, ma maChicha tejacpo te 'to mavovre ma munagiene Viya te anumo. 4Ma maChicha ma Viya ema tcuñuchcorepono titjiicovo nae 'no angieriono. Tomuire to muéjare muejro mue 'ma Viya timotcorepono te 'to naéjare no angieriono. 5Tjicho ma Viya majichri'i ema: Piti nChicha, juiti nuti nquitoricvii'i, taquee'i to ajúreco. To 'pona 'chosgiene ajúreco oni taco'e: Nuti mueyanuyre ema ene ema nchichayore, taquee'i to ajúreco. Tjicho ma Viya movine ene majichari'ini ma angieri: “Piti nchíchavi”, vomajicha. 6Ene tomuire te mavonicyórepo te pjoca 'pog'e ma mativgiene maChicha ene maquepo: Nacuñucha namutu no maye'ono angieriono ma Viya, taquee'i to ajúreco. 7Enorichu no angieriono muechjis'o oni maco'e: No muepyarono angieriono eno mavonrano. Nacuti to tecticvo étopo yucu, taquee'i to ajúreco. 8Etotsero oni majicho ma maChicha: Piti Víyavi muitravreyre to jvonirisrayre. Eto tiuriyore ene vopacneriooyore. 9Piti jvoo'o to tiuricocre ene vopiúrigia to tamurigiene. Tos'o ma Viya Piógienu tneriocvi ene tijrocvi to pcuñuchcórevo. Vopacti no 'pomriono, taquee'i to ajúreco. 10To 'pona ajúreco tomuire taechjis'o ma maChicha ma Viya. Oni taco'e: Piti Tata, te tanaécupo piti pepyaco to 'pog'e étopo to anumo te 'to jvupiono. 11Tamutu eto titovonyore etotsero piti movine pitapoo'ini. Ene eto tacutiyore to 'chosgiene mamuii'o ma 'chane. 12Ema macyojco eto ene muetsvochpo. Ene pjichyore piti te pitsvóchapo tamutu to 'pog'e étopo anumo ene piti movine pitsvochapoo'ini tjicho etonarichu to pponreru muitravrevi to pitorisra, taquee'i to ajúreco. 13Tomuire ma Viya majichpo ma maChicha: Pejaca te nvovre tiomuincapo te nito'ácapo no tiocpuemchoviono, taquee'i to ajúreco. Ma Viya movine ene majichari'ini ma angieri 14tjicho eno mavonrano ma Viya votácog'evco eno. To natupara'o eno naechpojricvoca no macuchcu'gieneyore ma Viya.

will be added

X\