Galacia 6

1Mporapenviono, te 'to enjoo'ina aye'e tvenopano te 'to pecatu ene te échapo eti apono ma Espíritu Santo, ayana echjigia etmecha maponavore ema Viya. Etotsero vo'acucunachovo te 'to amuvenopra eti te 'to pecatu. Tori to echjisrena tjicho tcuuyacre iomuirena ávoyoccore te 'to pecatu. 2Imcatajiicoca te 'to itorisra puejchu itucha to mavoo'ogne mavoniipi ma Cristo. 3Ma t‑soppojcovo te 'to tpicuchcorepono majichvo nae 'no t‑sopono ma Viya ene huiripca tquitúra'i te 'to masopra emajivo temtsiocvo. 4Tiuri te 'to namtu naponrejgiapo te 'to naetorisra mue 'ma Viya. Te tori to manocgienena eto tcuusamrechyore ene huipo tásoppojcovyore te 'to tiuriponri'i to muetorisra mue 'ma 'pona. 5Tjicho ymutu tvioschovocovyore ma Viya tajichyo to vnocgieñono te 'to vitorisra. 6Tcomnucre no tquimitcosiono to toonagne 'chojriicovo naemcátaca te 'to macomnugnena ma timitco. 7Vo'gienejicha aquemtsiocvo tjicho movine vaato'ori'ini vactemo ema Viya. To manocgienena ma 'chane, torigiene vo'i tamurigienepuca, etorichu majacpoyre. Tacuti to scúreco, te tquevo ene etorichu tcoviosi to to'i. 8No tnocono to tamurigiene tavoo'ogne to nog'e, eto timicñacyore etotsero no tnocono to mavoo'ogne ma Espíritu Santo najacpoyre to naecmuna maye'e to muitocóresi naetorisrayre. 9Taco'e vovcuyacuji to vnosrena to tiuricocre tjicho te 'to vovquinajricvo vjiacpoyre to vicmunayore mue 'ma Viya. 10Tos'o tiuri vnoca to vroto'ognena vimerigia to viurihuina nae 'no 'chañono. Nacompujvo to vyoyuchrena no yporapenviono mue 'ma Viya. 11Im'a, 'chopevoco njicho jmani najre tjicho nvupevénepo najcho pjoca tegne'o nmetovóropi. 12Nmetoco'ejicha te 'to no tvoo'ono tvoyoc'eyriono puejchu ajacpa iomuire to circuncisión, tjicho eno navoo'ochjicha taricocriono nae 'no tcosiñano to circuncisión puejchu vonaquimponnojcovco no votacsiñano to muepenira ma Cristo te 'to crutsu. 13Eno navoo'o anoca to circuncisión ene enoripuini vonaetucha to voniipi mue 'ma Moisés. Navoo'o to ene ajicha puejchu eno timiaramimijigiapompo tajicha to aponosra. 14Ene nuti tajina nimiaramimijis'apo. Taquejvorichu ncopneriiji ene eto tcuusamrechnu to muepenira ma Viógienu Jesucristo te 'to crutsu tjicho to muepenira cutripo nomuire népeno. Tos'o nuti huipo tvoyócanu to taye'ono pjoca 'pog'e ene nuti tajínapo njichgienena taye'e. 15Te 'to yponra ma Cristo Jesús vo'etina tacmuncore te 'to vacye'epuca to circuncisión ene vo'ipuca vcucye'e. To tcomnucre eto táquitsvo 'rajrina to vitorisra. 16Nyosioco ma Viya majpanu ene naetotijvo te 'to nasamre no tásopjuira'ono te pjoca 'chojriicovo nmetoru'eri'i ene namutu nomuire no je'chugñono maye'ono ma Viya. 17Juiti nvoo'opo naesamijrígianu. Te 'to nog'e etjoo'i to njorano tajicho to nvóno'i mue 'ma Viógienu Jesús. 18Mporapenviono, nyosioco ema Viya te 'to muemcataca'e amtu ma Viógienu Jesús. Amén.

will be added

X\