Galacia 5

1Ma Cristo tcuchcu'ovripo te 'to taquejragne taponravo to voniipi mue 'ma Moisés. Huipo acúchovo tacucvonra'e to voniipi. 2Asámanu nuti Pablo, te 'to acsiña anoca to tquíjare circuncisión te 'to iog'e, taquíjapo macuggio ma Cristo aye'e. 3Napecho ene njich'e te 'to enjoo'ina nanoca to circuncisión ene tacomnugnejcha te 'to naetucha tamtu to voniipiono mue 'ma Moisés. 4Te 'to eti avro'o ájacpocre mue 'ma Viya tajicha to ituchrena to voniipi imcoscu'voripo mue 'ma Cristo ene acopyecpo to muemnárapi ma Viya. 5Viti vecho te 'to vjiacpocre mue 'ma Viya tajicho to vsopra ema. Ema timcatacovi ma Espíritu Santo. 6Te 'to yponra ma Cristo Jesús tajínapo tajichgienena to circuncisión te 'to viog'e, vo'i, vo'ipuca vcucye'e. Je'votse to tcomnucre eto vsopa ema Viya ene huemna'po tajicha to vsoprena. 7Ene tiuuri'ini to aponraa'ini ma Viya. ¿Najpopca teyvetco to huipo aponari'i to je'chugne 'chojriicovo? 8No ene tjich'ee'i to naemitropi vo'enena tos'a mue 'ma Viya tnerioc'e. 9Vomoveravoquina eno etotsero tvoyora'ono te 'to naemitropi. Nacutpo to levadura tjicho to ongirarichini taesioco tamutu. 10Etotsero nuti ncojvo ma Viya te 'to ema timcataco'eyore puejchu aponarichjicha to imitcosri'i nye'e. Tquemechoro'yore mue 'ma Viya ma ene tjich'ee'i mavoo'o tquecha'ígia'e, tayampane najpucaenarineni. 11Enjoo'i naquee'iji te 'to nuti nomuire nimitrico te 'to tcomnucre to vnoca to circuncisión puejchu viuchcu'ari'iji, naquee'i. Ene vo'i. To ene nac'ee'ini to nimitrisra votquimponnojcononri'ini no jurionono. Ene eno vonacocpuemchoo'ini to nechjis'ira to muepenira ma Viógienu Jesús te 'to crutsu. 12Pnocro timitriconri'i aye'e te 'to anoca to circuncisión tiurinneni te 'to náquicñajvo enojihuina naechtígiapo. 13Mporapenviono, ema Viya tcuchcu'eripo puejchu huipo tacucvonra'e to voniipi etotsero tomuire vo'acuquetsraru te 'to iuchquírapo. Vo'acúnoco to tamurigiene tavoo'ogne to iog'e. Tiuriponchujcha etjihuina imcatacoca tajicha to emnacquirena. 14Eto tiijico tamutu pjoca te 'to voniipi mue 'ma Moisés. Oni taco'e eto: “Emnaca ma acutgiene 'chane tacti to emnasravo eti”, taco'e. 15Etotsero te 'to acotichojricca acotiorocca ene echjegne'coca, im'ajcha huichu aquítoji tacuggio eto. 16Eto nmetoco'e: Te 'to ásopjuíra'i mue 'ma Espíritu Santo, huipo ánocyore to tamurigieñono tavoo'ogne to iog'e. 17To tavoo'ogne to viog'e votoremcha to mavoo'ogne ma Espíritu Santo ene ema vo'vore márigia to tavoo'ogne to viog'e tamurigieñono ene votacticcono. Eto tjicho vovaato'o vnoca to yvoo'ogne. 18Etotsero te 'to ypona ma Espíritu Santo ene huipo tacvonravocovi to voniipi mue 'ma Moisés. 19Votáquejra to vim'a to nanocsare no tnocono to tavoo'ogne to nog'e. Eto jmani: nave'o su 'seno vonaeturena ene émapo ma 'puima 'jiro, nanoco to mpachijigñono, 20nacosiñaraji to naepyarono, no titpaaji'ono, no tcotichoricono, tcotchopra'ono, énopo no t‑semcocono ene énopo no tcopneriijono to nayechravo, tcotichora'ono nae 'no 'pomriono, 21tcotegneyechra'ono, tcopa'iono, no tcov'orosiono, piestamriono ene étopo to 'pomriono tacutgiene jmañono. Nmetoco'eripo te 'to no tnocono jmañono votáquicmunanyore to mavsa ema Viya. 22Enotsero no t‑sopjuira'ono mue 'ma Espíritu Santo tiuuna to naetorisra majicho ema. Tjicho eno temna'ono, tiuusamriono, titotijvono te 'to nasamre, tjicpuicro'ono, tjiapanura'ono ene tiuriono nae 'no 'pomriono, titura'ono te 'to naetorisra, 23tjiapanim'ono ene teperarecvono. To ene vac'e te 'to vitorisra tajina vcuctopravo te 'to voniipi. 24No maye'ono ma Cristo huipo nanoca to tavoo'ogñono to nog'e. Cutripo te 'to naettacri'i te 'to crutsu puejchu taépena eto. 25Tjicho ma Espíritu Santo tquitoricovripo te 'to viachanevo taco'e vásopjuíra'i maye'e te 'to vitorisra. 26Etotsero vovquimiaramimijicvo te 'to yponra ma Viya puejchu votaquimyusemco no 'pomriono ene vovcucotichojricco.

will be added

X\