Galacia 4

1Cuti ma 'móperu. Ma 'móperu machicha ma rico te 'chi'cho'rich'o macutirich'o ma vnóraco tayampane emuena táquicmuna tamutu to maye'egne ma mueyeni. 2Tjicho te 'chi'cho'rich'o enjoo'i no tjiañocono ema, techono to maye'eyoriono tiomuincapo te titecpapo to muectiora ma mueyeni to majacpirayore to muecmuna. 3Ene vquee'ini viomuire viti. Vcuti ma 'móperu tjicho yponrich'ini to voniipi ene étopo naye'erepiono no 'chañono. Vijchopo to eto tcuchcu'ovyoori'i. 4Etotsero te titecpopo to muectiora ma Viya mavonicpo ma maChicha te pjoca 'pog'e puejchu ene mat‑si'a se 'su 'seno ene mamuirena muetucha to voniipi tjicho jurionri'i ema. 5Eto timiuteco ema puejchu macuchcu'voca no tcosiñanri'ini to naetuchra to voniipi puejchu ma Viya majacpovca machichavoquínapo. 6Taco'e ma Viya mavonicpo ma Espíritu Santo maye'e ma Cristo tnocsamre'oopo puejchu táquechorojpo te 'to machichavocovripo. Ene vechjicpo ma Viya majicho ma Espíritu Santo: “Tata, nuti pchíchanu”, vquepo. 7Tos'o huipo etina tacvonra'e to voniipi tjicho machichavoc'eripo ma Viya ene te 'to machichavoc'epo ajacpoyrepo to icmuna mue 'ma Viya majicho ma Cristo. 8Te huich'o aemotri'i ma Viya, eti asoprich'ini to asiñarajono ene eto votáponcore vo'vore tacsiñacore. 9Juiti te 'to eti imotpo ma Viya, vo'i eto ma Viya timot'epo eti, ¿tajtse tacoyemo te 'to achovri'i aponvore to tajina tajichgienena naye'erepiono no 'chañono te 'to isopapovre asopa? 10Tjicho eti acosiña to apicuchra to sachono tanarasíravo ene étopo to piestano te 'to cojiono ene étopo to añono puejchu eto tacuchcu'a'ee'ini. 11Eto tjichri'i nuti ncuuya te 'to tampuuji to 'chojriicovo ncometoriigieneri'i aye'e. 12Mporapenviono, nvoo'ognejcha actinu te 'to nitorisra tjicho nuti ncuti'eripo huipo nitucha to naye'erepiono no njañonono jurionono. Tjicho tajina to atoprahuina nye'e. 13Eti echo te tativgiene ncometoriiri'i aye'e to 'chojriicovo, te ncojmaa'i 14ene eto vo'acopyegianuu'i tajicha to natajivo te 'to nog'e. Avopnonchujcha ncutri'i ma maye'e angieri ma Viya ajichnu ene imictichnu ma Jesucristo. 15Ene ¿tajpuca tacoyemo juiti te 'to titovoo'i to iuusamrevo? Nuti necho te aato'ori'ini ave'a to iug'a ijrocanuripuini tajicho to emnasranu 16ene juiti huipo iurigianri'i tajicho to nmetosíra'e to je'chugne 'chojriicovo. 17No 'ponagieñono timitriconri'i eto navoo'o tácuñuchcoriono aye'e etotsero votorihuina to naponreru tjicho navoo'ochjicha tvoyoca'iono puejchu huipo aquemnacnu nuti ene enínapo apona. 18Tiuritsero te 'to enjoo'ina navro'o taemnaccoriono aye'e etotsero toona to naponreru ene votacuquejvo te 'to nutjioo'i nuti aye'e. 19Eti nchichanoviono mue 'ma Viya. Ncojrasamure'ejcha. Ncutiripo su 'seno tjicho te tcojaririch'o tcojrasamúrevo tiomuincovo te sinacopo ma schicha. Enepo nquee'i nomuire ncojrasamurevorichjicha ajicho tiomuincapo te tóripo to aponrena ma Cristo. 20Nvoo'ognejcha novrigiari'ini aye'e puejchu nechjigia'epuini tjicho vonecha oypuca ncoyemyore ajicho. 21Asámanu eti avoo'oo'i itucha to voniipi mue 'ma Moisés puejchu eto tacuchcu'a'ee'ini. ¿Huipca aponrejgia to taechjis'ognee'i to voniipi? 22Im'a, to 'chosgiene ajúreco taechjis'o no apinano machicha ma Abraham te 'conevoco. Ma étona machicha se 'su mayeno Sara vomavonrena esu, ma 'pona machicha se 'su mavonra Agar. 23To mat‑sirari'i ma machicha se 'su mavonra vo'emuena taetuch'apo to muechjiriivoo'i ma Viya. Etotsero te tiuchcopo ma machicha se 'su mayeno vomavonrena, enetsero eto tituchvopo to muechjiriivoo'i ma Viya mue 'ma Abraham te 'conevoco. 24- 25Etjoo'i to tacuti jmañono. No apina 'senono eto navecti to apinagiene muechjiriivonri'i ma Viya nae 'no 'chañono, to voniipi ene étopo to vsoprayre ma Viya. Su Agar eto svecti to 'chosgiene muechjiriivoo'i ma Viya nae 'no jurionono eto mavoniipi. Ene muejros'o te 'to 'nug'e mari tquíjare Sinaí tovrico te 'to 'pog'e tquíjare Arabia. Su Agar eno svecti nomuire no jurionono tjicho juitjiiri'i eto tcovnora to voniipi puejchu eno te 'to naetuchaa'ini tiuchcu'ari'ini tajicha. 26Esu Sara vovnoraquina eto svecti to 'pona muechjiriivoo'i ma Viya nae 'no 'chañono. No tponono eto eno tquicmunano to 'vósare te anumo ene huipo tacucvonra eno to voniipi. 27Tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “Poosamre piti jmucchichagieneri'i ppiooca tajicha to piuusamrevo tayampaneni te 'to vopcucchichari'i tjicho piti pcochichaponyore ene su 'pona emjagne ma sima vo'richu”, taquee'i to ajúreco. 28Im'a mporapenviono, viti vcutiripo ma Isaac, schicha su Sara. Te tiuchcopo ema ene tituchvopo to muechjiriivoo'i ma Viya mue 'ma mueya ma Isaac. Ene vye'e viti viomuire tituchvopo to muechjiriivoo'i ma Viya te 'to machicheravocoopo. 29Tjicho mue 'ma schicha su Agar vo'emuena taetuch'apo to muechjiriivoo'i ma Viya. Ene te tiuchcopo ma Isaac schicha su Sara tquimponnojcospo mue 'ma schicha su Agar. Tjicho ma Isaac ema taetuch'ovo to muechjiriivoo'i ma Viya majicho ma Espíritu Santo. Ene taquee'i juiti te 'to no tponono to voniipi timponnojcoviono viti machichano ma Viya mue 'ma Espíritu Santo. 30Vecha to 'chosgiene ajúreco oni taco'e: “Pcuchca su vnóraco émapo schicha tjicho ma schicha su vnóraco vomájacpuim'i to muecmuna mactiyre ma schicha su vovnoraquina”, taquee'i. 31Mporapenviono, eto taechjis'o te 'to huipo vánocyore to voniipi mue 'ma Moisés. Ypona to 'rajru muechjiriivoo'i ma Viya tjicho huipo vacti ma schicha su vnóraco. Vcutiripo ma schicha su vovnoraquina.

will be added

X\