Galacia 3

1Eti acovsa te 'to Galacia acútipo ma muechemrecco 'chane. ¿Najtse no timmoyoc'ee'i to inajicyoori'i to je'chugne 'chojriicovo? Tjicho te vcometoriipo vimnecpo'eri'i vemechemcho'e tamutu to muepenira ma Cristo te 'to crutsu. 2Ametacanu: ¿Eti ajacpo ma Espíritu Santo tajicho to ituchra to voniipi mue 'ma Moisés? Vo'i, ajacpo ma Espíritu Santo tajicho to asopra to 'chojriicovo. 3Te 'to amuechemra'voo'i vo'aponrejgiaa'i te ajacpopo ma Viya majicho ma Espíritu Santo. Ene eti avoo'ochjicha eto tetmecha to iachanevo to ituchrena to voniipi. 4Ene tampuujiptsero to acatajihuira tajicho to asopra to 'chojriicovo. Te 'to inajrígiapo tampuujipo eto. 5¿Tajtse tacoyemo to ene majichri'i ma Viya to tijroc'ee'i ma Espíritu Santo ene manocpo aye'e to tiaramicriono? Vo'etina tjicha to ituchrena to voniipi. Eto tjicho to asopra to 'chojriicovo asamgieneri'i. 6Mamuire ma Abraham masopo ema Viya ene eto majacpi'o tajicho to masopra. 7Taco'e echa te 'to no t‑sopono ma Viya je'chugnejcha eno machichegñono ma Abraham tjicho nacuti te 'to masopra. 8Te'rich'o 'conevoco tcajuripo te 'chosgiene ajúreco te 'to ma Viya majacpovcoyre nomuire no vojurionvoquina t‑sopono ema. Oni taco'e to tiuuna muechjiriivo ma Viya majichpo ma Abraham: “Titotijvonyore namutu no 'chañono énopo vojurionvoquina pjichyore piti”, majichpo ma Viya. 9Je'chura'ii'i tituchvopo eto. Titotijvono no t‑sopono ma Viya tacuti to muetotijhuira ma Abraham tajicho to masopri'i ma Viya. 10No tcosiñano to naetuchrena to voniipi mue 'ma Moisés etjoo'i to naemechoro'yore tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “Etjoo'i to naemechoro'yore no votituchano tamutu to tavoniipiono tacajugiene te 'to 'chosgiene voniipi”, taquee'i eto. 11Taco'e tquechoroji no tcosiñano to naetuchrena to voniipi movine tájacpocrionri'ini mue 'ma Viya. Tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “Ma tjiacpocre mue 'ma Viya tajicho to masopra ema tiuchcu'yore”, taquee'i eto. 12Ene 'ponarichu to tavoo'ogne to voniipi mue 'ma Moisés. Votacti to vsopra ma Viya tjicho to 'pona 'chosgiene ajúreco oni taco'e: “Ma titucha tamtu to voniipi mue 'ma Moisés tiuchcu'yore tajichyore”, taco'e. Tiuuri'ini te 'to naetucha tamtu etotsero najina taato'o titucha. 13Ma Cristo tcuchcu'ovi te 'to vemechoro'yoori'ini tajichyoori'ini to ymuituchra to voniipi tjicho ema povegnepo vjichri'i viti te tquemechoro'po. Muetuchpo to 'chosgiene ajúreco oni taco'e eto: “Tquicñano mue 'ma Viya no nachumuicgieñono te 'to ycugi”, taquee'i eto. 14Taco'e te tepenopo ma Cristo te 'to crutsu, ma Viya muetuchpo to muechjiriivoo'i mue 'ma Abraham te 'to no vojurionvoquina nomuire tiuchcu'onyoori'i majichyo ma Cristo Jesús. Ene ymutu vjiacpoyre ma Espíritu Santo tajichyore to vsopra ema Viya tjicho ema muechjis'oo'i te 'to mavonicyore. 15Mporapenviono, pjoca muechjiriivo ma Viya nvoo'o nimictichyore to nanocsare eno 'chañono. Tjicho ma 'chane te 'to etjoo'i to muechjiriivo mue 'ma 'pona, tcaju to muéjare ene movine táquitsvoo'ini to muechjiriivo ene muetuchyore. 16Ene maquee'i ma Viya te 'conevoco manocpo to muechjiriivoo'i mue 'ma Abraham ene mue'po mue 'ma machichegnena. Im'a, vomac'e: “nae 'no machichegneyriono.” Onichujcha maco'e: “mue 'ma machichegneyre.” Tjicho vomoverena no taechjis'ogne to muechjiriivoo'i ema Viya. Etonarichu ma taechjis'o ene emari'i ma Cristo. 17To nechjis'ogne, eto: Ma Viya manocpo to muechjiriivoo'i mue 'ma Abraham ene muemquechorojcopo te 'to muetuchyore to macuchcu'vocyo tajicho to nasoprena. Taco'e movine táquitsvoo'ini to muechjiriivoo'i maye'e te tquijropo to voniipi mue 'ma Moisés puejchu eto tacuchcu'vocari'ini to naetuchrena to voniipi. Ene te cuatrocientos treintapo añu tapuemmaapo muejrocpo ma Viya to voniipi. 18Te 'to eto tcuchcu'avri'ini to vituchrena to voniipi, huipo vcuctii'ini ma Abraham tjicho ema taquejvorichu masopri'i to muechjiriivoo'i ma Viya maye'e ene eto tjicho tquicmuna. 19Taco'e ¿tajpuca to tajichyore to voniipi? Etotsero te tyérepo ma Viya muejrocpo to mavoniipi mue 'ma Moisés puejchu eto taemerucha to naejiivono. Ene eto tanosyoorichu tiomuincapo te tiuchcapo ma machichegnena ma Abraham. Ene emari'i ma Cristo ma taechjis'ognee'i to muechjiriivoo'i ma Viya te 'conevoco mue 'ma Abraham. Ene te tquijrompo to mavoniipi ma Viya eno angieriono, tijrocri'i ma Moisés puejchu ema muechjis'apo nae 'no 'chañono. 20Etotsero ma Viya vomacmunu ma 'pona muechjisna tjicho etonarichu ema. 21¿To voniipi mue 'ma Moisés tocpuemchopca to muechjiriivoo'i ma Viya te 'to táquejvorichu to vsopa ene eto tcuchcu'avi? Ene vo'i. Votocpuemcha tjicho te 'to váquijroo'ini to voniipi eto taato'ori'ini tcuchcu'avi ene vájacpocree'ini mue 'ma Viya tajicha. 22To 'chosgiene ajúreco eto voniipi temquechorojcovi te 'to ymutri'i vcotopravo puejchu énepo vech'a te 'to vcopecatra ene vsópapo ma Jesucristo puejchu vjiacpapo to vicmuna mue 'ma Viya taechjis'ognee'i to muechjiriivo. 23Te huich'o táquechosii'i to viuchquirayore tajicho to vsoprayre ma Viya, to voniipi eto timponnojcovri'ini tajicho to yponra tiomuincovo te tiuchcopo ma Cristo ene émapo vcosiña. 24Im'a, to voniipi tacuti su nayorocora ene viti vcútipo ma syoocósare. Ene taco'e to voniipi tjiañocovi timpicuchovi te 'to pecatu tiomuincovo te tiuchcopo ma Cristo puejchu émapo vsopa ene vájacpocre mue 'ma Viya tajicho to vsopra. 25Ene juiti te 'to vsoppo ma Cristo, huipo vacmunu to voniipi tacuti su tyooco ma 'moyo. 26Juiti eti amutu machichavoc'epo ema Viya tajicho to asopra ma Cristo Jesús. 27Tjicho amutu eti aquicchosri'i mue 'ma Cristo ene maye'evoc'epo acutiripo ema te 'to muetorisra. 28Ene juiti te 'to mamíro'u ma Viya najínapo 'cujina: no jurionono, no 'povsajecono, no vnoracono, no 'jirono énopo 'senono tjicho maye'evoc'epo ma Cristo Jesús acutcoco. 29Te 'to maye'evoc'epo ma Cristo etiripo machichegñono ma Abraham, aquicmúnapo to muechjis'ognee'i ma Viya mue 'ma Abraham to muechjiriivoo'i te 'conevoco.

will be added

X\