Galacia 2

1Te catorcegnepo añu nyonvore te 'to Jerusalén ncóchane ma Bernabé. Nomri'i ma Tito mamuire 2tjicho ema Viya timecnuu'i puejchu nyana taye'e. Te nitecpopo nñajocvocpo no techono nae 'no t‑sopono ma Viya nimnecpovcopo to nimitropri'i ncometoriigiene nae 'no vojurionvoquina puejchu vonacocpuemcho eno ene votacumpuuji to ncometoriira naye'e. 3Enoripuini no techono nae 'no t‑sopono ma Viya vonacmesajiico te 'to ma ncochanegnepri'i Tito mamuirena tacye'e to naemotiorasare tquíjare circuncisión. Tjicho ema vojurioninari'i. 4Topo enjoo'ini no yporapenviono najichvo ene eno navoo'oo'ini te 'to nanoca to circuncisión mue 'ma Tito. To nasiopraa'i vye'e etochujcha navoo'o naecha to vimitropi puejchu nocpuemchapo to 'chojriicovo. Navoo'o vitucha to taquejragñono te 'to 'chosgiene voniipi viuchcu'gieneri'i taye'e majicho ma Cristo Jesús. 5Etotsero viti vovisópapo te 'to navoo'ogne naemitropi tjicho yvoo'o te 'to vo'acúsamo to 'ponagiene 'chojriicovo naemitropi. 6Te 'to viuumutiyri'i no techono nae 'no t‑sopono ma Viya tajina 'ponaena nacyemo. Tiuri nasamo to nimitropri'i ene nuti voncooyócapo te 'to namíro'u tjicho ma Viya votacnerioru ma 'chane tayampane 'chopetupara'ina. 7Tiurichujcha eno naquictiorari'i te 'to ma Viya ema ttuparacnuu'i puejchu nuti nacmetoriru to 'chojriicovo nae 'no vojurionvoquina. Ncuti ma Pedro tjicho ema tcotpara'oo'i macmetoriru nae 'no jurionono. 8Ma Viya ema tijrocnu to ntumehuina puejchu nacmetoriru naye'e tacutirichu to muejrosra to macometoriira ma Pedro. 9Taco'e ma Jacobo, ma Pedro émapo Juan, eno timotcoriompono to naemitrisra nae 'no t‑sopono ma Viya, naéchopo eno to ntupara'o mue 'ma Viya ene tjiacponompo nuti émapo Bernabé. Ene eno tajina nacyemo te 'to viti vacmetoriru nae 'no vojurionvoquina ene eno nae 'no jurionono. 10Etotsero eno navoo'o te 'to vimcatacovca no tcomnurocvono ene nuti neschopo tjicho 'muíriji ene njichnove. 11Te tiutecpo te 'to 'vósare Antioquía ma Pedro, nuti nechjocpo ncomro'u tajicho to matopravo. 12Tjicho ene manis'onvee'ini nae 'no yporapenviono vojurionvoquina. Ene taquepo te tyonompo no jurionono tios'ono te 'to mavricri'i ma Jacobo, eno navoo'o vitucha tamtu to voniipi ene étopo to tquíjare circuncisión. Taco'e ma Pedro tiptsicvopo nae 'no yporapenviono vojurionvoquina. Huipo tnigiari'i naye'e puejchu vonacúsemo no jurionono tjicho te 'to voniipi napongieneri'ini votaesopcore nacchane ma vojurionina. 13Ene no 'pomriono yporapenviono jurionono naponocpo te 'to 'ponnajira maponreru ma Pedro to mueptsisravri'i nae 'no vojurionvoquina ene emaripuini ma Bernabé mamuírepo maponocvocpo. 14Te nim'opo nuti to huipo naetuchaa'i to je'chugne 'chojriicovo tajicho to tiptsiocvonri'i nae 'no yporapenviono vojurionvoquina, te namíro'u no yporapenviono njichpo ma Pedro: “Piti jurionvii'ini ene pcutiripo no vojurionvoquina tjicho huipo ppona to naye'erepiono no jurionono. ¿Taja tacoyemo te 'to jvoo'oo'i ene pjichvocyoori'i pcomesajiico nanoca no vojurionvoquina to naye'erepi no jurionono?” njichpo ema. 15Viti vimiuchre jurionvocovi vovacti no vojurionvoquina pecatumoriono. 16Etotsero vecho te 'to najina tájacpocriono mue 'ma Viya tajicha to naetuchrena to voniipi mue 'ma Moisés. Majacpo ma Viya ma 'chane tajicho to macosiñera ma Jesucristo. Taco'e viti vcosiña ma Jesucristo puejchu vájacpocre mue 'ma Viya tajicho to vsopra. Vo'etina vacsiña to vituchrena to voniipi tjicho najina tájacpocre maye'e tajicha to naetuchrena to voniipi. 17Te 'to vavro'o vájacpocre mue 'ma Viya majicho ma Cristo ene eto vsopra eto temquechorojcovi te 'to viti jurionono viomuire pecatumoriono, vovcuquetsraru ema Cristo te 'to ema tjichri'i to vcopecatraa'i. Vo'giene ene vcuc'e. 18Etotsero te vimitricpo vquee'i te 'to votacmunu to vitucha to voniipi, ene juiti te 'to vquevrepo te 'to tacomnu to vitucha to voniipi énetse eto táquechorojpo to vtopravo. 19Te 'to nmuituchra to 'chosgiene voniipi cutripo nepenogne tajicho. Tos'o tajínapo ntoprahuina taye'e etotsero nchoopo nitorico mue 'ma Viya ene nnócapo to mavoo'ogne. 20Nuti cuti to ncóchane ma Cristo te 'to crutsu népeno maye'e. Etotsero nnosjii'i nitorico ene te 'to 'rajru nitorisra huipo nutjihuina nnoca to nvoo'ognena. Tajicho to nsopra ma maChicha ema Viya t‑siopsamre'nupo ma Cristo ene tiomnupo te 'to mavoo'ogne ema tjicho ema temnacnu ene muepenínonu. 21Nuti vo'pojpaniravonina te 'to muemna'vo ma Viya. Tjicho te vaato'ori'ini vitucha to voniipi ene vájacpocree'ini tajicha, tampuujipuini to muepenirari'i ma Cristo te 'to crutsu.

will be added

X\