Galacia 1

1- 2Nuti Pablo, ncajre'eri'i eti asopo ma Viya iovrico te 'to 'vosariono taye'erépa'i to Galacia. Nuti mavonranu ma Jesucristo ene émapo ma Viya Iyare ma tcochepucri'i nae 'no naepenogñono. Vo'ene tos'a nae 'no 'chañono to ntupara'o étopo nvóno'i. Ene mue 'ma Viya. Techjic'iono nomuire no yporapenviono tiovricono nye'e te pjoca. 3Nyosioco ma Viya Iyare émapo Viógienu Jesucristo muemcataca'e ene aetotijvo te 'to iachanevo majicha. 4Te 'to mavoo'ogne ma Viya Iyare tijrocvopo ma maChicha muepeninovi tajicho to ypecaturano puejchu viuchcú'apo te 'to mpachijigñono taye'ono pjoca 'pog'e viovriicoo'i. 5Taco'e muitravrena to vcuñuchrena ema Viya. Amén. 6Nuti naramignejcha ajicho te 'to 'nuujii'i echa'icri'i te 'to muechjiriivo ma Viya. Ema tich'o'eri'i ene timec'e to muemnárapi aye'e majicho ma Cristo. Ene apompo to 'ponagiene 'chojriicovo. 7Etotsero tajina 'ponaena je'chugnena 'chojriicohuina. Etochujcha enjoo'i tvoyoc'iono te 'to naemitropi. Navoo'o naetsvocha to 'chojriicovo. 8Taco'e te 'to enjoo'ina tacmetorirono aye'e to 'ponagiene 'chojriicovo ymucmetoriigiene viti, nyosioco ema Viya te 'to náquemechoro'i eno, tayampane nutinarineni, te vo'i emuenapuca ma angieri tios'a te anumo. 9Napech'e ene njich'e, te 'to enjoo'ina tacmetorirono aye'e to 'ponagiene 'chojriicovo amusamgieneri'i, nyosioco ma Viya te 'to eno náquemechoro'i. 10Tquechoroji te pjoca njich'egnee'i vo'etina navro'o te 'to naricocre nae 'no 'chañono. To nvoo'ogne nuti, eto naemnaccore mue 'ma Viya. Te navro'ri'ini naricocre nae 'no 'chañono, votcucvonranri'ini ma Cristo. 11Nmetoco'e, mporapenviono, to 'chojriicovo ncometoriigieneri'i vo'ene tos'a nae 'no 'chañono. 12Vonjacpa nae 'no 'chañono, vo'vore náquimitcosi naye'e. Ematsero ma Jesucristo ema timecnuu'i ene temechemchompo to 'chojriicovo. 13Eti imoti to nitorisreni te mponrich'ini to naemitropi napongiene no njañonono jurionono. Echo tomuire to nimponnojsiravocri'i mraca no t‑sopono to 'chojriicovo. Nvoo'oo'ini te 'to nitopuerecovca eno. 14Nuti nitura'ipnoo'ini nae 'no 'pomriono nchajrono te 'to ypongieneri'i vye'erepiono vjiacpogñono nae 'no viochconini. 15Etotsero te 'to muemna'vo ma Viya, tneriocnu te huich'o nuchcaa'i se 'su tcochíchanu. Te mavoo'opo ema tich'ompo 16ene muemecnupo ma maChicha puejchu nechjis'apo nuti ema nae 'no vojurionvoquina. Te énepo majichnuu'i, vonyana nmétaca ma 'pona 'chane, 17vo'vore nyana te 'to Jerusalén nyoserijna no novgieñono apostoriono. Nyompo 'nuuji te 'pona 'pog'e tquíjare Arabia ene taqueptsero nchoopo te 'to 'vósare Damasco. 18Te moponagiénepo añu tapuemmaapo nyompo nimojno ma Pedro te 'to Jerusalén. Quince sache njicho maye'e. 19Najina nim'ovca no 'pomriono apostoriono, maquejvorichu ma Jacobo mati ma Viógienu Jesús. 20Nmetoco'e te mamíro'u ma Viya te 'to je'chu jmañono ncajre'egiene, vonaepya'i. 21Ene taquepo nyompo te 'to 'pog'iono tquíjare Siria étopo Cilicia. 22Ene no yporapenviono t‑sopono ma Viya te 'to 'vosariono taye'erépa'i to Judea huich'o taemotnono. 23Etotsero nasamuiico to njacpiraripo ma Viya ene techjis'onono: “Ma timponnojcovri'ini juiti ema tcometoriiripo. Mavoo'oo'ini muetopuéregia no t‑sopono to 'chojriicovo”, naquenve. 24Taco'e eno nacuñucho ma Viya tajicho to njacpirari'i ema.

will be added

X\