Efeso 6

1Eti 'moperono te 'to mamíro'u ma Viya ásopjuíra'i nae 'no tcochicha'iono tjicho eto tiuri tvoo'ocre. 2- 3Im'a, te 'to 'chosgiene mavoniipiono ma Viya, eto pjoca tativgiene voniipi tomo to titotijvocre tajichyore to vsopra. Oni taco'e: “Apicucha ma eya ésupo eno puejchu aetotijvo ene tascu to itorisra te pjoca 'pog'e”, taquee'i eto. 4Ene eti naeyano no 'moperono vo'aquimyusemco no achichanoviono. Te 'to acojrusra acóvaca te 'to tamurigiene. Ene'oyre te 'to maye'ono ma Viya puejchu emuena napona. 5Eti vnoracono ásopjuíra'i nae 'no tcovnora'iono te pjoca 'pog'e tos'a te 'to asamre to apicuchrena tactirichu to asopjuira'ivo mue 'ma Cristo. 6Eti mavonra'e ma Cristo, anocgienenajicha to avóno'i naye'e votacuquejvo te 'to timooroca'iono ene ácuñuchcore naye'e. Anoca to mavoo'ogne ma Viya tos'a te 'to asamre. 7Te 'to aquemtonera naye'e avnocre tacti to ema áquemtoneyecho ma Viya ene vo'enina no 'chañono. 8Echa te 'to ma Viya ema tvañocyore namutu no tnocano to tiuricocre tayampane vnoraquina ene vo'ipuca. 9Ene étipo enerichu ajichyore nae 'no avonrano. Vo'aquehuinarajcovo naye'e. Echa iomuire te 'to macñojoo'i te anumo ma Iógienu tjicho ema votacnerioru. 10Nmetoco'eyore mporapenviono 'tumevoc'ena mue 'ma Viya tajicha to tovosra'e to muetjiicoovo. 11Acotiúchapo te 'to muejroo'e ma Viya tacot'iuyre to iachanevo puejchu ájicpuicro'o te 'to táquitsmooraj'e ma eriono vomacuvoyoc'e. 12Tjicho viti vove'a váquenora ma vcutgiene 'chane. Enochujcha no huinarajgieñono tcovsano te 'to 'nug'e énopo no naeyara'ono énopo 'pomriono titjiicovono taeyara'ono to tamurigiene tmopcu. 13Taco'e acotiúchapo te 'to muejroo'e ma Viya tacot'iuyre to iachanevo. Echpapo puejchu te táquitsmooraj'epo ma eriono ajicpuicyore. Vo'aquinajricvo macuggio. 14'Tumevoc'ena tajicha to je'chugne ene eto nimicticho to muet'e eto tetmecho ma sontaru. Mtopravre'ena te 'to itorisra tomuire eto nimicticho to mamuii'o tcotiucho to matupo ma sontaru. 15Atségiapo to iomrena to titotijvocre 'chojriicovo ene eto tacuti to muepcopevo ma sontaru. 16To tcomnucrepno te jmañono eto te 'to asopgienenajicha ma Viya tjicho to asopra tacutiyore to tiovrico te 'to mavo'u macotiuch'ovo ma sontaru. Puejchu to asopra eto tacotiúcha'e te mavro'o táquenóra'e ma eriono tjicho eto cutiyore te 'to tyúca'e te 'to matagrigi. 17Ene étopo to iuchquira tacuti to mamuisi tcotiucho to machuti ma sontaru. Tomuire eto actumra to 'chojriicovo mue 'ma Viya eto muejroo'e ma Espíritu Santo. 18Ayosserigiaporichjicha majicha ma Espíritu Santo tamutu te 'to itorisra ene ácuñuchvorichjicha puejchu vo'aquinajricvo. Ene ayosiuchvoca namutu no t‑sopono ma Viya. 19Nuti nomuire ayosiúchanu puejchu muejrócanu ma Viya to nechjiriihuina. Taquija tacucooyocnu to nechjis'irena to tiuuna 'chojriicovo to tamuquechosigne nae 'no 'chañono. 20Juiti nuti nqueeta tajicho to nvóno'i mue 'ma Viya. Ayosiúchanu puejchu taquija tacucooyocnu te 'to ncometoriirena ene nnoca to nvóno'i. 21Jmaca vemnaru ypórape Tíquico ema tcojvocre mamuire te 'to muemtone mue 'ma Viya. Te tiutégiapo aye'e, ema tmetoco'eyore tamutu to njichvogne étopo nemtone te pjoca puejchu echa eti. 22Eto tjicho nvonicyo aye'e puejchu muetometaca'e to vjichvoo'i viti ene muetmécha'e te 'to asamre eti iomuire. 23Nyosioco ma Viya Iyare émapo ma Viógienu Jesucristo muejroca no yporapenviono puejchu naetotijvo te 'to nasamre naemnacca ene nasopgienenajicha ema. 24Nyosioco ma Viya te 'to muemcátaca namutu no timyonovorichjicha to naemnasra ma Viógienu Jesucristo. Amén.

will be added

X\